Nařízení č. 17/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 17/2001
Datum vydání 28.08.2001
Datum účinnosti 01.10.2001
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 8. 2001 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb. vydat toto nařízení hlavního města Prahy:

 

Čl. I

Viz. přiložený soubor

 

Čl. II

 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v. r.

 

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy