Vyhláška č. 18/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1993 Sb. hl. m. Prahy, o nařízení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy včel – varroázy
Číslo 18/1995
Sbírka 06/1995
Datum vydání 02.05.1995
Datum účinnosti 31.05.1995
Datum zrušení 31.10.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 47/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zrušují vyhláška č. 9/1993 Sb. hl. m. Prahy, o nařízení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy včel – varroázy, ve znění vyhlášky č. 18/1995 Sb. hl. m. Prahy, a vyhláška č. 45/1999 Sb. hl. m. Prahy, o nařízení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – vztekliny
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 2. 5. 1995 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 písm. a) zákona České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 9/1993 Sb. hl. m. Prahy o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy včel - varroázy se mění a doplňuje takto :

1. V čl. II. odst. 2 zní:

"Chovatel je povinen zabezpečit každoročně tři ošetření všech včelstvech od 10. 10. do 31. 12. příslušného roku přípravkem Taktivar nebo MP-10. Povolenými metodami ošetření jsou fumigace, aerosol nebo postřik, jejichž použití je závislé na počasí a venkovní teplotě. První ošetření musí být provedeno v období od 10. 10. do 31. 10. příslušného roku. Mezi každým dalším ošetřením musí být interval nejméně 21 dnů. Městská organizace Českého svazu včelařů Praha zorganizuje ošetření pro celé území hl.m. Prahy ve stejném termínu. Pokud bude na území Prahy zamořeno více než 30 % stanovišť s nálezem nad 3 roztoče, jsou chovatelé povinni provést i letní ošetření včelstev pomocí přípravku Gabon PF 90 nebo Gabon PF 92. Ošetření se provede v termínu od 15. 8. do 20. 9. příslušného roku vložením dvou pásků po vytočení medu. Pásky se odstraní z úlu za 24 dny."

2. V Čl. II. odst. 3 se vypouští slovo "Taktikem".

3. V čl. II. odst. 4 zní:

"Chovatel je povinen nechat vyšetřit směsný vzorek zimní měli po provedeném povinném ošetření včelstev. Vzorky měli odebere nákazový referent základní organizace Českého svazu včelařů za celou tuto organizaci a předá je na Městskou veterinární správu v Praze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 do 10. 2. následujícího roku."

4. V Čl. II. odst. 6 se slovo "Mavrik" nahrazuje slovem "M-1" a slovo "Taktikem" slovem "Taktivarem".

5. V Čl. III. odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní :

"Vyplněné záznamy po skončení akce předá nákazový referent základní organizace do 14 dnů na Městskou veterinární správu v Praze."

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 5. 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

47/2000 Obecně závazná vyhláška č. 47/2000 Sb. hl. m. Prahy