Obecně závazná vyhláška č. 18/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
Číslo 18/2006
Sbírka 12
Datum vydání 14.09.2006
Datum účinnosti 01.01.2007
Datum zrušení 01.03.2012
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14. 9.  2006 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 21a odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění zákona č. 229/2005 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

§ 1

 

 

      Každý řidič taxislužby nebo provozovatel taxislužby, který užívá stanoviště taxislužby zřízené na  místní komunikaci ve vlastnictví hlavního města Prahy na základě souhlasu k užívání stanovišť taxislužby  vydaného mu Technickou správou komunikací hlavního města Prahy nebo příslušným správcem stanoviště taxislužby, jehož obchodní firma je uvedena na dodatkové tabulce   k dopravní značce, kterou je stanoviště taxislužby vyznačeno, je povinen dodržovat Provozní řád stanovišť taxislužby uvedený v § 2.

 

 

§ 2

 

Provozní řád stanovišť taxislužby

 

(1) Řidič taxislužby je povinen respektovat zákazníkovu svobodnou volbu vozidla, které hodlá užít k přepravě, bez ohledu na to, v jakém pořadí jsou vozidla na stanovišti taxislužby seřazena.

 

(2) Řidič taxislužby nebo provozovatel taxislužby je povinen obsluhovat stanoviště taxislužby pouze vozidlem, jehož čistota odpovídá přiměřeně daným povětrnostním podmínkám.  Vozidlo musí být uzavřené, minimálně čtyřmístné s nejméně třemi vstupními dveřmi k místu řidiče a cestujících a s vyhrazeným celistvým prostorem pro zavazadla a dále se musí jednat minimálně o vozidlo nižší střední třídy podle mezinárodní klasifikace. Vedle výše uvedených parametrů musí vozidlo splňovat ještě následující požadavky:

 

a)      žlutá barva  v rozpětí odstínů č. RAL 1003, 1016, 1018, 1021, 1023 a 1026 - na celé ploše vozidla,

b)      od doby první registrace vozidla nesmí uplynout více jak 8 let,

c)      vybavení funkční klimatizací.

 

(3) Stanoviště taxislužby je možno užívat pouze na základě smlouvy o užívání stanovišť taxislužby uzavřené s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy nebo správcem stanoviště taxislužby, a to za podmínek ve smlouvě  uvedených.

 

(4) Řidiči je zakázáno užívat sportovní oblečení, krátké kalhoty či trička s výrazným logem,

     domácí  textilní obuv - pantofle,  bačkory, a podobně.

 

(5) Řidič taxislužby je povinen zachovávat maximální ohleduplnost vůči osobám se

      zdravotním postižením.

 

(6) Řidič taxislužby je povinen při nástupu a výstupu zákazníka, má-li zákazník zavazadla,

pomáhat při jejich nakládce a vykládce.

 

(7) Řidič taxislužby je povinen  mít ve vozidle taxi k dispozici knižní plán hlavního města  

      Prahy s aktuálním názvem ulic a na požádání jej zapůjčit cestujícím k nahlédnutí.

 

(8) Řidič taxislužby se na stanovišti taxislužby nesmí vzdalovat od vozidla a musí být trvale    

     připraven k poskytování služeb, s výjimkou činností souvisejících s poskytováním služeb  

     taxi - pomoci  při odnesení nebo přinesení zavazadel na přání zákazníka.

 

   (9) Řidič taxislužby nesmí v prostoru stanoviště taxislužby provádět jakoukoliv údržbu nebo 

     seřizování a  mytí vozidla taxi, včetně manipulace s pohonnými hmotami a jinými ropnými  

     látkami.

 

 (10) Řidič taxislužby nesmí v prostoru stanoviště taxislužby kouřit.

 

 (11) Řidič taxislužby je povinen v prostoru stanoviště taxislužby udržovat čistotu a neparkovat

         výfukem k chodníku.

 

 (12) Řidič taxislužby je povinen zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 

       obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, například hlukem   

       z rozhlasového nebo televizního přijímače.

 

(13) Řidič taxislužby je povinen poskytnout požadovanou službu, která je v jeho provozních 

 možnostech.

 

(14) Řidič taxislužby je povinen mít na určeném místě ve vozidle doklad, kterým může doložit,

        že je oprávněn stanoviště taxislužby užívat.

 

(15) Řidič taxislužby je povinen se chovat tak, aby svým chováním neznemožňoval ostatním     

       oprávněným uživatelům stanoviště taxislužby výkon jejich práv.

 

(16) Řidič taxislužby není povinen přijímat plnění platby v cizí měně.

 

(17) Pokud řidič taxislužby chce přijímat platbu v cizí měně, musí to být ve vozidle na viditelném místě oznámeno, včetně viditelně umístěného aktuálního kurzovního lístku, ze kterého je zcela patrná informace aktuální nabídky ceny, za kterou je služba nabízena.

 

 

  § 3

 

Přechodná ustanovení

 

(1) Vozidla schválená k nabídce služeb na stanovištích taxislužby zřízených hlavním městem Prahou před 1. lednem 2007 zde mohou nabízet služby do 31. prosince 2008 za podmínek stanovených v původní nájemní smlouvě.

 

(2) Vozidla, kterým bylo evidenční číslo vozidla taxislužby přiděleno před 1.lednem 2007, mohou být nově po 1. lednu 2007 schválena k nabídce služeb na stanovištích taxislužby pouze do 31. prosince 2008.

 

 

§ 4

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

 

 

MUDr  Pavel  B é m ,  v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k ,  v. r.

náměstek primátora hlavního města  Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

3/2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy