Vyhláška č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních
Číslo 19/1991
Sbírka 5/1991
Datum vydání 27.06.1991
Datum účinnosti 01.07.1991
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Plné znění
od 1.1.1994
Viz č. 7/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č.25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. června 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se mění takto: Čl. 2 se vypouští a následující články se přečíslovávají.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.Primátor hlavního města Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
Ing. Jiří Valda v. r.
 

Rušící vyhlášky / nařízení

26/2003 Obecně závazná vyhláška č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy