Vyhláška č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Číslo 1/1994
Sbírka 1/1994
Datum vydání 04.01.1994
Datum účinnosti 01.02.1994
Datum zrušení 01.01.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Plné znění

od 1.2.1994
Viz č. 3/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze se změnami a doplňky provedenými vyhláškou č.1/1994 Sb. hl. m. Prahy


 od 1.11.1995
Změna č.35/1995

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 4.1.1994 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 143, odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 262/1992 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška NVP č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze se mění a doplňuje takto:

1) V § 2 odst. (2) se vypouští věta druhá.

2) V § 3 odst. (2) písm. a), l) a p) včetně poznámky pod čarou zní: a) zásady funkčního využití území l) pokrokové směry v řešení a v použité technologii p) požadavky na užívání staveb zdravotně postiženými osobami. 1)
3) V § 6 odst. (1) se vypouštějí slova: "(úsekem místní komunikace nebo silnice)".

4) V § 6 odst. (2) zní: "Všechny stavby musí být vybaveny dostatečně kapacitním zařízením pro dopravu v klidu pokud možno v rámci objektu, jinak především na vlastním pozemku stavby nebo na pozemku přilehlém ke stavbě, příp. v dostupné vzdálenosti."

5) V § 7 odst. (4) věta první zní: "V místech, kde není veřejná kanalizace nebo její kapacita nedostačuje, musí mít stavby vlastní zařízení na likvidaci nebo čištění odpadních vod odpovídající hygienickým požadavkům a funkčnímu využití recipientu.

6) V § 8 odst. (3) se v poslední větě slovo "přiměřeně" vypouští a slova "přípravné a projektové dokumentaci" se nahrazují slovy "územním a stavebním řízení".

7) V § 8 odst. (4) se v první větě vypouštějí slova "nebo odpadky".

8) V § 9 odst. (1) se doplňuje písm. j), které zní: "j) nebezpečného záření z podloží 2)
9) V § 18 odst. (1) písm. b) se vypouští závorka

10) V § 18 odst. (1) písm. g) se v závorce přesouvá slovo "stranické" za slovo "pošty".

11) V § 18 odst. (1) písm. i) se vypouští slovo "vždy" a za slovo "hřišť" se vkládá, "pokud jsou součástí staveb".

12) § 18 odst. (3) se vypouští.

13) V § 19 odst. (1) se vypouští slovo "socialistické".

14) V § 24 se nad označení § 24 doplňuje nadpis "Městská dopravní síť".

15) V § 24 odst. (1) písm. c) zní: "c) městská komunikační síť skládající se z komunikací: - rychlostních - sběrných - obslužných - nemotoristických"

16) V § 24 odst. (1) písm. e) se vypouští slovo "státní".

17) V § 24 odst. (1) se doplňuje písmeno h), které zní: "h) účelové komunikace"

18) V § 24 odst. (4) se za slovo "rezervy" doplňují slova "pokud územně plánovací dokumentace nestanoví jinak".

19) V § 25 se vypouští nadpis "Městská dopravní síť".

20) § 25 odst. (5) zní: "Nedílnou součástí dopravní sítě města jsou i dopravně zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší. Tyto komunikace a stezky musí mít bezpečné křížení s ostatními dopravními trasami."

21) § 26 odst. (2) zní: "Součástí sítě místních komunikací musí být veřejné parkovací a odstavné plochy pro motorová vozidla. Parkovací a odstavné plochy zřizované u jednotlivých druhů staveb nenahrazují tyto veřejné plochy. Tyto plochy musí být navrženy tak, aby umožňovaly maximální retenci dešťových vod, nebo její vsakování."

22) § 27 odst. (1) zní: "Nově navržené celostátní dráhy nesmí povrchově procházet obytnými částmi obytné zóny".

23) V § 27 se vypouští odst. (5).

24) V § 28 odst. (1) se doplňuje písmeno f), které zní: "f) zásobování teplem".

25) V § 28 odst. (2) se za slovo "zahrnuje" vkládají slova "liniové stavby technického vybavení".

26) V § 29 odst. (3) zní:
"V inundačním území vodních toků musí být ponechán dostatečný prostor pro odtok velkých vod a odchod ledů. V zátopovém území vymezeném zátopovou čarou stoleté vody (Q100) se zásadně vylučují stavby škol, nemocnic a jiných zdravotnických a sociálních ústavů a výjimečně se povolují a zřizují jiné stavby dle podmínek stanovených vodohospodářským orgánem. Dočasné skládky stavebního materiálu lze povolovat a zřizovat jen v takovém rozsahu, aby mohly být před povodní odstraněny, případně zajištěny před odplavením."

27) V § 30 odst. (3) zní:
"Žumpy pro shromažďování odpadních vod se smí zřizovat pouze tam, kde není recipient, do kterého lze odvádět vyčištěné odpadní vody z domovních čistíren u rodinných domů, zařízení stavenišť a zahrádkových osad."

28) V § 31 odst. (2) zní:
"Stavby, u kterých je to vhodné, se napojí na průmyslový vodovod, nebo se vybaví vlastním odběrem podzemní a povrchové vody, pokud využívání tohoto zdroje není z technických důvodů vyloučeno."

29) V § 32 odst. (1) zní:
"V obytných zónách městských sídelních útvarů se vede elektrická energie vysokého a nízkého napětí podzemními kabely."

30) V § 32 odst. (4) se v první větě slova "Transformační stanice nebo rozvody vysokého napětí a měnírny" nahrazují slovy "Transformovny nebo rozvodny velmi vysokého a vysokého napětí a měnírny".

31) V § 33 odst. (3) zní:
"Při opravách a úpravách současných zdrojů tepla musí být využity takové spalovací technologie, které snižují množství exhalátů v rámci požadavků na čistotu ovzduší a stav životního prostředí".

32) V § 34 odst. (2) se slovo "redukční" nahrazuje slovem "regulační"

33) V § 35 odst. (1) zní:
"Telekomunikační sítě se ukládají pod zem. Venkovní vedení lze připustit pouze v zóně pro zemědělskou výrobu a v jednotlivých odůvodněných případech v okrajových částech města a dále pro připojení dočasných staveb (např. zařízení stavenišť)."

34) V § 35 se vypouští odst. (2), dosavadní odstavec (3) se označuje jako odstavec (2) a doplňuje se odstavec (3), který zní:
"Na nemovitých kulturních památkách a na všech uličních fasádách v území Pražské památkové rezervace se nepřipouští umisťování satelitních antén. Příjem signálu je třeba řešit kabelovým rozvodem. 3)
35) V § 36 odst. (2) se slova "Plochy a stavby pro shromažďování, ukládání, popřípadě zpracování nebo likvidaci odpadků" nahrazují slovy "Veškerá zařízení pro shromažďování, třídění, zpracovávání, ukládání a zneškodňování městských odpadů".

36) § 38 odst. (3) se vypouští

37) V § 39 odst. (5) se za slovo "umístění" vkládají slova "a účelu užívání". Zbytek věty se vypouští.

38) § 40 odst. (1) zní: "Stavby pro bydlení jsou bytové domy, u nichž převažuje funkce bydlení a rodinné domy."

39) V § 40 odst. (2) se vypouštějí slova "v obytných zónách".

40) V § 40 odst. (3) vypouští a dosavadní odstavce (4), (5) a (6) se označují jako (3), (4) a (5).

41) V § 40 odst.(4) se vypouštějí slova "kromě rodinných domků".

42) V § 40 se doplňuje odstavec (6), který zní: "(6) V rámci staveb pro bydlení lze povolit i jiné činnosti, které bydlení neruší a jsou ekologicky nezávadné".

43) V § 41 odst.(1) až (5) zní:
"(1) Obytné místnosti a kuchyně ve stavbách pro bydlení musí dispozičním řešením a technickým vybavením splňovat požadavky na zdravé bydlení a bezpečné užívání. Ostatní prostory musí splňovat požadavky na bezpečné užívání.

(2) Podíl podlahových ploch obytných místností z celkové plochy bytu musí odpovídat požadavkům na užívání bytů.

(3) Byt je soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých prostorů musí odpovídat velikosti bytu 4).

(4) Obytná místnost je místnost, jež je vzhledem ke svému stavebně technickému uspořádání a vybavení určena k trvalému bydlení a která splňuje následující podmínky: a) nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud byt tvoří jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 20 m2; b) nejmenší světlou výšku 2,5 m včetně podkroví, nejmenší světlá výška podkroví rodinných domů může být snížena na 2,3 m; u místností se skosenými stropy musí být tyto minimální výšky dodrženy nejméně nad polovinou plochy místnosti; c) dostatečné přímé denní osvětlení; d) přímé nebo dostatečně účinné nepřímé větrání; e) přímé nebo dostatečně účinné nepřímé vytápění; f) dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci obklopujících konstrukcí.

(5) V obytných domech se zřizují garáže pro osobní motorová vozidla odpovídající počtu bytových jednotek".

44) V § 41 odst. (8) se slovo "dostatečné" nahrazuje slovem "dodatečné".

45) V § 41 se doplňuje odstavec (10), který zní: "(10) V blízkosti staveb pro bydlení se zřizují veřejná hřiště pro děti a mládež".

46) V § 42 odst. (4) se slova "invalidní osoby" nahrazují slovy "zdravotně postižené osoby".

47) V § 42 se doplňuje odst. (5), který zní:
"Každý bytový dům musí mít z hygienického hlediska odpovídající prostory pro umístění nádob na odpadky v domě, nebo zařízení pro tento účel mimo dům v přiměřené vzdálenosti."

48) Nadpis druhého oddílu nad § 43 zní:
"Rodinné domy". V 43 až 45 se slova "rodinný domek" nahrazují slovy "rodinný dům".

49) V § 43 odst. (1) zní:
"(1) Rodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví."

50) V § 43 se dosavadní odstavce (1), (2) a (3) označují jako odstavce (2), (3) a (4).

51) V § 43 se za odstavec (4) vkládají odstavce (5) ,(6) a (7), které zní:
"(5) V územích, kde je nutno stavbu přizpůsobit charakteru okolní zástavby, je možno uplatnit urbanistická hlediska a umístit rodinný dům na hranici pozemku. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici žádné otvory.

(6) Nemají-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, musí na sebe navazovat minimálně jednou třetinou hloubky štítové zdi.

(7) Plocha zastavěná nadzemními objekty nesmí přesáhnout u: a) rodinných domů mezi nimiž je volný prostor, dvojdomů a koncových sekcí řadových domů 30% plochy pozemku, b) u běžných sekcí řadové zástavby 50% plochy pozemku."

52) V § 43 se dosavadní odstavec (4) označuje jako odstavec (8).

53) V § 44 se odstavce (1) a (2) vypouštějí a dosavadní odstavce (3), (4), (5), (6) a (7) se označují jako odstavce (1), (2), (3), (4) a (5).

54) V § 44 odst. (1) písm. d) se za slovo "plynem" vkládá slovo "elektřinou".

55) V § 44 odst. (1) písm. e) se slovo "garáž" nahrazuje slovem "garážové".

56) V § 44 odst. (1) písm. j) se doplňují slova: "nebo pracovnu".

57) V § 44 odst. (1) se doplňuje písm. l), které zní: "l) prostor pro podnikatelskou činnost".

58) V § 44 odst. (2) se za slovo "Garáže" vkládají slova "a prostor pro podnikatelskou činnost".

59) V § 44 odst. (3) zní:
"Na stavebních pozemcích rodinných domů se mohou umisťovat také stavby, které plní doplňkovou funkci rodinných domů, popř. drobné a jednoduché stavby sloužící pro podnikatelskou činnost, není-li možno tuto funkci zabezpečit přímo v rodinném domu. Uvedené stavby musí splňovat podmínky této vyhlášky a požadavky zvláštních předpisů, zejména hygienických, požárních a bezpečnostních."

60) V § 44 odst. (4) zní:
"Stavby podle odst. (2) a (3) se umísťují tak, aby vzhledově nenarušovaly rodinný dům, nezhoršovaly životní prostředí a byly v souladu s územním plánem."

61) V § 44 odst. (5) zní:
"Stavby pro chov drobného zvířectva se mohou umísťovat na pozemcích rodinných domů v okrajových částech města, pokud je jejich provoz hygienicky nezávadný."

62) V § 44 se doplňuje odstavec (6), který zní:
"(6) Pro stavby umísťované na stavebních pozemcích rodinných domů podle odst. 2) a (3) platí ustanovení § 40 odst. (5) a § 43 této vyhlášky přiměřeně."

63) V § 45 odst. (2) zní:
"Na nezastavěných plochách pozemků rodinných domů se zřídí především zeleň."

64) V § 46 odst. (2) se slova "a plochy pro odstavování motorových vozidel v odpovídající kapacitě" nahrazují slovy "a zařízení pro dopravu v klidu (parkování a odstavování vozidel) v rozsahu odpovídajícím kapacitě a způsobu užívání objektu občanského vybavení."

65) V § 48 odst. (1) se vypouští věta druhá.

66) V § 48 odst. (4) se na konci věty první připojují slova "nejméně však musí být 10 m" a věta druhá se vypouští.

67) V § 51 odst. (1) se za slova "pro kulturu" vkládají slova "a církevní stavby".

68) V § 51 odst. (2) zní:
"Dispoziční řešení těchto staveb musí vytvářet podmínky pro jejich činnost."

69) V § 51 odst. (3) se slova "v hledištích, v nástupních" nahrazují slovy "v shromažďovacích, nástupních".

70) § 52 se vypouští.

71) V § 53 odst. (6) zní:
"Napojení staveb pro zdravotnictví na síť místních komunikací a rozvodné sítě musí odpovídat funkci těchto staveb. Pro jízdu sanitních vozů se musí zajistit vyhovující napojení na síť místních komunikací."

72) V § 54 odst. (4) se slovo "invalidní" nahrazuje slovy "zdravotně postižené".

73) V § 54 se vypouští odstavec (7).

74) V § 56 odst. (1) se vypouští poslední věta.

75) V § 56 odst. (3) se vypouští slovo "případně" a slova "bytových domů" se nahrazují slovy "pro bydlení".

76) V § 56 odst. (7) zní:
"Stavby pro stánkový prodej se umísťují v návaznosti na frekvenci pěších, ale nesmějí narušovat architektonické kvality prostředí a vytvářet překážku provozu na veřejném prostranství."

77) V § 58 odst. (1) se za slovo "hotely" vkládá slovo "penziony" a před slovo "umísťují" se vkládá slovo "zpravidla".

78) V § 58 se vypouští odstavec (3).

79) V § 59 se doplňuje odst. (3), který zní:
"(3) Pro odstupy staveb dočasného ubytování od staveb pro bydlení platí ustanovení § 40 odst. (4)."

80) V § 61 odst. (2) se vypouští slovo "nadměrně".

81) V § 61 odst. (3) písm. a) se za slova "ve veřejných parcích" doplňuje odkaz "5)".

82) V § 61 odst. (3) písm. b) se za slova "energetického vedení" vkládají slova "na historických stožárech veřejného osvětlení a jejich replikách".

83) V § 61 odst. (4) zní:
"V dosahu chráněných památek a chráněných míst přírody se smějí umístit po předchozím posouzení vlivu na okolí."

84) V § 61 odst. (8) zní:
"Reklamní, propagační a informační zařízení na střechách musí být tvořena z jednotlivých prvků (např. písmen, číslic, loga), nesmí přesahovat hřeben střechy a jejich celková výška nesmí přesáhnout 2m."

85) V § 61 se odstavec (8) označuje jako odstavec (9).

86) V § 61 se za odstavec (9) doplňují nové odstavce (10) a (11), které zní: "(10) Velkoplošná zařízení - plakátovací panely (od 4 m2) a) musí být v souladu s urbanistickým a architektonickým řešením okolí, při postupném umísťování většího počtu těchto zařízení musí být zajištěn i jejich vzájemný soulad; b) nesmí být umístěna v k. ú. Staré Město, Malá Strana, Hradčany a Josefov; na území Nového Města je umístění těchto zařízení možné na ohradách stavenišť a štítových zdech při dodržení ustanovení odst. (4); c) nesmí při umístění na oplocení přesahovat jeho výšku o více než 20 %. (11) Pro nosné konstrukce reklamních, propagačních a informačních zařízení, a to i nespojené s pozemkem nebo se stavbou, které nemají krátkodobý přenosný charakter, platí všechny požadavky pro umisťování těchto zařízení a přiměřeně jejich charakteru i ustanovení o stavbách."

87) V § 62 se vypouští odstavec (6).

88) V § 63 odst. (1) se vypouštějí slova "popř. v obytné zóně".

89) V § 63 se vypouští odstavec (2) a dosavadní odstavec (3) se označuje jako odstavec (2) a odstavec (4) jako odstavec (3).

90) V § 64 odst. (1) zní:
"Stavby s jaderně energetickým zařízením se nesmí na území města umisťovat."

91) V § 65 odst. (3) zní:
"Na pozemcích staveb pro průmysl se mohou připustit byty služební a majitelů zařízení."

92) V § 66 odst. (1) se vypouští věta druhá.

93) V § 67 odst. (2) zní:
"Každá stavba pro průmysl musí být napojena na veřejný vodovod pitné vody. Jen výjimečně při splnění hygienických požadavků může být zásobována pitnou vodou z jiných zdrojů. Podle technologických potřeb je vhodné napojení na průmyslový vodovod nebo samostatný zdroj užitkové vody."

94) V § 68 odst. (4) se slova "jen pokud to nezbytně" nahrazují slovy ",kde to".

95) V § 70 odst. (1) zní:
"Stavby pro zemědělství se umísťují výhradně mimo souvisle zastavěné části města."

96) V § 70 odst. (2) se ve větě první vypouštějí slova "přesahující přípustnou míru".

97) V § 70 odst. (3) se slova "v obytné zóně" nahrazují slovy "v souvisle zastavěné části".

98) V § 71 odst. (5) se vypouštějí slova "nezbytně" a "služební".

99) V § 74 se vypouští odstavec (5).

100) V § 75 odst. (1) se slovo "komunikace" nahrazuje slovem "komunikaci".

101) V § 83 se vypouští odstavec (2).

102) V § 85 odst. (1) věta druhá zní:
"Na stavebních pozemcích existujících rekreačních chat a rekreačních domků se mohou umísťovat drobné stavby, s tím, že celkově zastavěná plocha pozemku nesmí překročit 15 % z celkové výměry pozemku."

103) V § 86 odst. (1) zní:
"Zahrádkové osady se umísťují na plochách vyhražených tomuto účelu v souladu s územně plánovací dokumentací. Musí vytvářet organizované a komponované celky v návaznosti na okolní krajinu a prostředí. Tomuto hledisku se musí podřídit parcelace, charakter a rozmístění zahrádkářských chat."

104) V § 86 se vypouští odstavec (2) a dosavadní odstavce (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) a (10) se označují jako odstavce (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) a (9).

105) V § 86 odst. (2) se ve větě druhé slova "pozemky zahrádkářských chat" nahrazují slovem "zahrady" a věta třetí zní: "Garáže se v osadách nesmějí zřizovat."

106) V § 86 odst.(3) se ve větě první, číslovka "12" nahrazuje číslovkou "16".

107) V § 86 odst. (6) se vypouští slovo "jednotné".

108) V § 86 odst. (9) zní:
"Stabilizované zahrádkové osady by měly být vybaveny zdrojem pitné vody".

109) V § 86 odst. (10) se vypouštějí slova "na zatravněných roštech".

110) V § 87 odst. (1) se slova "je nutno zřizovat" nahrazují slovy "se zřizují".

111) V § 90 odst. (2) se na konci připojují slova "v návaznosti na územní systém ekologické stability."

112) V § 91 odst. (1) se vypouští slovo "veřejné".

113) V § 91 odst. (5) zní: "Úpravy krajiny musí odpovídat systému ekologické stability a vytvářet přitom podmínky krátkodobé rekreace obyvatel města."

114) V § 94 se vypouští odstavec (1).

115) V § 95 odst. (3) se slova "V silně zatížených komunikacích základního a doplňkového komunikačního systému" nahrazují slovy "V dopravně významných komunikacích" a slovo "tramvajové" se nahrazuje slovem "prostředků hromadné ".

116) V § 96 odst. (1) zní:
"Na dopravně významných komunikacích musí být kromě bezpečnosti dopravního provozu zajištěna plynulost dopravního toku. Vnější expresní okruh musí být vybaven mimoúrovňovými křižovatkami."

117) V § 96 odst. (2) se slova "podél komunikací základního komunikačního systému" nahrazují slovy "podél hlavních komunikací".

118) V § 96 odst. (3) se slova "odstupy komunikací základního komunikačního systému" nahrazují slovy: "odstupy hlavních komunikací".

119) V § 96 odst. (5) se ve druhé větě slova "nezastavěné" nahrazují slovy "na ostatních".

120) V § 96 odst. (5) se na konci připojuje tato věta: "Odstavná stání ze zatravňovacích tvárnic musí být provedena tak, aby se srážková voda vsakovala do terénu."

121) V § 97 se vypouští odst. (2) a dosavadní odstavce (3), (4), (5) a (6) se označují jako odstavce (2), (3), (4) a (5).

122) V § 97 odst. (3) se za slovo "osobní" vkládají slova "a obytné".

123) V § 97 odst. (4) se slova "Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "Policie České republiky".

124) V § 98 odst. (2) zní:
"Čerpací stanice se umisťují zejména v návaznosti na hlavní komunikace."

125) V § 98 odst. (5) se za slovo "hmot" vkládají slova: "servisů a opraven motorových vozidel".

126) V § 98 se za odstavec (5) vkládají nové odstavce (6) a (7), které zní:

"(6) Garáže, odstavné plochy a opravny pro nákladní automobily a autobusy se umisťují do zón určených pro průmyslovou výrobu nebo skladování, v těžišti obsluhované oblasti.

(7) V oblasti podél vnějšího automobilového okruhu, ale v dostatečně izolované, resp. chráněné poloze se umisťují motely s potřebnými parkovacími plochami pro tranzitní silniční nákladní vozidla, vybavené nejnutnějším servisem."

127) V § 98 se dosavadní odstavec (6) označuje jako odstavec (8) a na konci se připojují slova "pouze výjimečně".

128) § 99 včetně nadpisu se vypouští.

129) V § 103 odst. (1) se slova "výroby plynu, plynojemy, redukční stanice apod. musí být v souladu s urbanistickým rozvojem města" nahrazují slovy "regulační stanice apod., jejich umístění musí být v souladu s rozvojem města".

130) V § 103 odst. (5) se slovo "redukční" nahrazuje slovem "regulační".

131) V § 103 se doplňuje odstavec (10), který zní: "(10) V době uvedení zdrojů a zařízení uvedených v odst. (9), do provozu, musí být vyřešeno ukládání a zneškodňování nespalitelného odpadu."

132) V nadpisu oddílu čtvrtého a v § 105 se slovo "odpadky" nahrazuje slovem "odpady".

133) V § 105 odst. (2) se před slovo "spalovny" vkládá slovo "třídírny,".

134) V § 105 odst. (3) se slovo "likvidovány" nahrazuje slovem "zneškodňovány".

135) V nadpise dílu sedmého a v § 106 se slova ministerstev nahrazují slovem "ministerstva".

136) V § 109 odst. (1) se vypouštějí slova "(maringotky, stany, apod.)" a slova "schválenou dokumentací stavby" se nahrazují slovy "rozhodnutím stavebního úřadu".

137) V § 116 odst. (2) zní:
"Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů."

138) V § 116 odst.(3) se na konci připojuje tato věta:
"Vypouštěná voda z čistícího zařízení a mycí rampy do kanalizace nebo žumpy musí splňovat hodnoty určené kanalizačním řádem hl. m. Prahy."

139) V § 119 odst. (3) zní:
"V památkové rezervaci hl.m. Prahy a v chráněných oblastech národních kulturních památek se výkopy provádějí po předchozím zdokumentování povrchu chodníku a vozovky po krátkých úsecích (podle charakteru ukládaných sítí). Výkop se po odzkoušení vedení ihned zasype a zhutní a povrch se uvede do původního stavu nebo do stavu předepsaného rozhodnutím příslušného orgánu".

140) Nadpis částí šesté zní: "Ustanovení přechodná a závěrečná".

141) V § 133 odst. (4) zní: "V odůvodněných případech může Magistrát hlavního města Prahy udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky. Výjimka se se uděluje rozhodnutím ve smyslu obecných předpisů o správním řízení. 6)
142) V § 133 odst.(5) zní: "(5) Řízení zahájená před 1.2.1994 se dokončí dle dosavadní právní úpravy. Řízení vedená podle ustanovení § 133 odst. (4) před 1.4.1994 Útvarem hlavního architekta hlavního města Prahy dokončí Magistrát hlavního města Prahy".

Čl.2

1) Pokud se v této vyhlášce používá pojmů "organizace a občané", rozumějí se tím právnické a fyzické osoby.

2) Pokud se v této vyhlášce používá pojmu "ČSSR", rozumí se tím Česká republika.


Čl.3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.1994.


Primátor hlavního města Prahy
RNDr. Jan Koukal, CSc. v.r.

Náměstek primátora hl. m. Prahy
RNDr. Jiří Exner, v.r.
1) především vyhláška č. 53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 2) Vyhláška č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů". 3) § 17 odst.(5) zák. č.110/1964 Sb. ve znění zák. 150/1992 Sb. 4) § 42, odst. (3) vyhl. č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 45/1979 Sb. a vyhl. č. 376/1992 Sb.
5) Vyhl.č. 2/1981 Sb. NVP. 6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)."

Rušící vyhlášky / nařízení

26/1999 Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy