Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2003
Sbírka 1
Datum vydání 23.01.2003
Datum účinnosti 01.02.2003
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 1. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. I

  Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  11/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  26/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  28/2002 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  29/2002 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto :

 

 

1. V příloze č.2 položky č. 39 až 57 znějí:

 

Pol.

předpis

§

Předmět působnosti

39.

zákon č. 114/1988 Sb.

4a

 

poskytování odborné pomoci občanům při poskytování služeb sociální péče

40.

 

14

odst. 1

organizování a poskytování sociální péče občanům v rozsahu stanoveném zákonem, vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči, upozorňování a zprostředkování poskytnutí dávek a služeb, pokud poskytnutí dávek není v její působnosti

41.

 

14

odst. 2

Možnost poskytnout občanům, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách, jednorázový peněžitý příspěvek

42.

 

15

odst. 1

písm. a)

bod 1

rozhodování o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované

43.

 

15

odst. 1

písm. a)

bod 2

rozhodování o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované

44.

 

15

odst. 1

písm. a)

bod 3

rozhodování o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni

45.

 

15

odst. 1

písm. a)

bod 4

rozhodování o poskytnutí služby sociální péče podle  § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

46.

 

15

odst. 1

písm. b)

oznamování pověřenému obecnímu  úřadu, popřípadě  obecnímu úřadu   obce s rozšířenou působností,  kterým rodinám, dětem a těhotným ženám  je třeba  poskytnout  sociální  péči, a  spolupůsobení při jejím poskytování

47.

 

15

odst. 1

písm. c)

organizování  výchovy občanů  k partnerským  vztahům a  rodinnému    životu

48.

 

15

odst. 1

písm. d)

poskytování  výchovné,  poradenské  a  psychoterapeutické péče    manželům,  rodičům, dětem  a těhotným  ženám při  řešení jejich    rodinných, osobních a sociálních problémů

49.

 

15

odst. 1

písm. e)

spolupráce se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými  zařízeními, občanskými  sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi

50.

 

32

odst. 1

písm. a)

rozhodování o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje

51.

 

32

odst. 1

písm. b)

zabezpečování účasti těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování

52.

 

32

odst. 1

písm. c)

napomáhání zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života

53.

 

32

odst. 1

písm. d)

podíl na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů

54.

 

32

odst. 1

písm. e)

rozhodování o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni

55.

 

32

odst. 1

písm. f)

zabezpečování  pečovatelské služby podle zvláštního zákona a rozhodování o jejím poskytnutí

56.

 

37

odst. 1

písm. a)

rozhodování o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje

57.

 

37

odst. 1

písm. b)

zabezpečování účasti starých občanů na společném stravování

 

 

 

2. V příloze č. 2 se za položku č. 57 vkládají nové položky č. 58 až 65, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

58.

zákon č. 114/1988 Sb.

37

odst. 1

písm. c)

napomáhání zapojení starých občanů do kulturního a společenského života

59.

 

37

odst. 1

písm. d)

podíl na řešení otázek bydlení starých občanů

60.

 

37

odst. 1

písm. e)

rozhodování  o poskytování  pečovatelské  služby, kterou zabezpečuje,   a o  úhradě za ni

61.

 

40

písm. a)

působení k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc

62.

 

40

písm. b)

poskytování občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc, systematické výchovné a poradenské péče v zařízeních sociální péče, která spravuje

63.

 

42

písm. a)

poskytování podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v městské části trvalý pobyt, pomoci při překonání jejich obtížných životních poměrů

64.

 

42

písm. b)

poskytování podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v městské části trvalý pobyt, ubytování, popřípadě další péče v zařízeních sociální péče, která spravuje

65.

 

42

písm. c)

poskytování podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v městské části trvalý pobyt sociální poradenské péče

 

Dosavadní položky č. 58 až 72 se označují jako položky č. 66 až 80.

 

3. V příloze č. 2 se za položku č. 77 vkládají nové položky č. 78 a 79, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

78.

zákon č. 359/1999 Sb.

10    odst.2

vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí

79.

 

39

možnost zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany

 

Dosavadní položky č. 78 až 80 se označují jako položky č. 80 až 82.

4.  V příloze č. 3 v části A se za položku č. 3 vkládá nová položka č. 4, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

4.

114/1988 Sb.

4a

poskytování odborné pomoci občanům při poskytování dávek sociální péče

 

Dosavadní položky č. 4 až 111 se označují jako položky č. 5 až 112.

 

5.  V příloze č. 3  v části A v položce č. 46 v rubrice „předmět působnosti“ se slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

6.  V příloze č. 3  v části A v položce č. 49 v rubrice „předmět působnosti“ se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

 

7. V příloze č. 3 v části A v  položce č. 59 rubrika „§“ zní: „51 odst.3 písm. a)“.

 

8. V příloze č. 3 v části A v  položce č. 60 rubrika „§“ zní: „51 odst.3 písm. b)“ a slova „okresnímu úřadu“ se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

9. V příloze č. 3 v části A v  položce č. 61 rubrika „§“ zní: „51 odst.3 písm. c)“ a slova „okresnímu úřadu“ se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

10. V příloze č. 3 v části A v  položce č. 62 rubrika „§“ zní: „51 odst.3 písm. d)“.

 

 

11. V příloze č. 4 v části A položky č. 5 až 32 znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 5.

zákon č. 114/1988 Sb.

15

odst. 2

 

rozhodování o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 6.

 

16

písm. a)

rozhodování o poskytování peněžitých a věcných dávek nezaopatřeným dětem, rodičům nezaopatřených dětí a těhotným ženám

 7.

 

16

písm. b)

rozhodování o poskytování příspěvku na rekreaci dětí důchodce

 8.

 

19

písm. a)

rozhodování o poskytování příspěvku na výživu dítěte a dalších účelových peněžitých a věcných dávek, které stanoví prováděcí předpis

 9.

 

19

písm. b)

rozhodování o poskytování bezúročných půjček

10.

 

32

odst. 2

písm. a)

rozhodování o poskytování příspěvku na společné stravování

11.

 

32

odst. 2

písm. b)

rozhodování o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek, s výjimkou dávek, o nichž rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 34 písm. a) až e)

12.

 

33

písm. a)

rozhodování o poskytování opakujících se peněžitých dávek, zejména příspěvku na dietní stravování, příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu a příspěvku, je-li jeho poskytování odůvodněno mimořádnými potřebami občana

13.

 

33

písm. b)

rozhodování o poskytování příspěvku na rekreaci a příspěvku na lázeňskou péči

14.

 

34

odst. 1

písm. a)

rozhodování o poskytování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým a neslyšícím občanům

15.

 

34

odst. 1

písm. b)

rozhodování o poskytování příspěvků na koupi, na celkovou opravu a na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného

16.

 

34

odst. 1

písm. c)

rozhodování o poskytování příspěvků na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí

17.

 

34

odst. 1

písm. d)

rozhodování o poskytování příspěvků na úpravu bytu občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a nevidomým občanům

18.

 

34

odst. 1

písm. e)

rozhodování o přiznání mimořádných výhod

19.

 

34

odst. 1

písm. f)

rozhodování o poskytování bezúročných půjček

20.

 

34

odst. 2

vydávání průkazů mimořádných výhod, vedení jejich evidence a rozhodování o jejich neplatnosti

21.

 

37

odst. 2

písm. a)

rozhodování o poskytování příspěvku na společné stravování

22.

 

37

odst. 2

písm. b)

rozhodování o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek

23.

 

38

písm. a)

rozhodování o poskytování opakujících se peněžitých dávek

24.

 

38

písm. b)

rozhodování o poskytování příspěvku na rekreaci a příspěvku na lázeňskou péči nepracujícímu důchodci

25.

 

40a

písm. a)

rozhodování o poskytování příspěvků a věcné pomoci občanům, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy, popřípadě dávkami a příslušný orgán jim nemůže zajistit vhodné zaměstnání

26.

 

40a

písm. b)

rozhodování o poskytování příspěvků a věcné pomoci občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech, nebo v nich žijí, a nemohou je překonat vlastním přičiněním

27.

 

41

 

rozhodování o poskytování bezúročných půjček občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc

28.

 

43

písm. a)

bod 1.

rozhodování o poskytování peněžitých a věcných dávek

29.

 

43

písm. a)

bod 2.

rozhodování o poskytování bezúročných půjček

30.

 

43

písm. b)

koordinace péče o občany společensky nepřizpůsobené

31.

 

53

písm. a)

rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení a o jeho uvolnění

32.

 

53

písm. b)

dohlížení, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti

 

12. V příloze č. 4 se v části A  položky č. 33 až 52 zrušují.

 

      Dosavadní položky č. 53  až 389 se označují jako položky č. 33 až 369.

 

13. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 156 vkládá nová položka č. 157, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

157.

Zákon č. 117/1995 Sb.

30      odst. 4 písm. b)

přijímání oznámení rodiče o  vydání rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou

 

Dosavadní položky č. 157 až 369 se označují jako položky č. 158 až 370.

 

14. V příloze č. 4 v části A v položce č.158 se v rubrice „§“  číslice „9“ nahrazuje číslicí „10“.

 

15. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 166 vkládá nová položka č. 167, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

167.

Zákon č. 117/1995 Sb.

61    odst. 4

zasílání výzvy společně posuzované osobě ke splnění povinnosti osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu a udělit písemný souhlas podle § 50

 

Dosavadní položky č. 167 až 370 se označují jako položky č. 168 až 371.

 

16. V příloze č. 4 v části A v položce č.168 se v rubrice „předpis“  číslice „3“ nahrazuje číslicí          „5“.

 

17. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 168 vkládá nová položka č. 169, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

169.

Zákon č. 117/1995 Sb.

61       odst.6

ukládání pokut osobě společně posuzované

 

Dosavadní položky č. 169 až 371 se označují jako položky č. 170 až 372.

 

18. V příloze č. 4 v části A v položce č.170 se v rubrice „předpis“  číslice „2“ nahrazuje číslicí „6“.

 

19. V příloze č. 4 v části A položka č.172 v rubrice „Předmět působnosti“ zní:

„přijímání údajů nezbytných pro provádění státní sociální podpory z informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí a oprávnění zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a jejich výplatu včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

 

20. V příloze č. 4 se v části A za  položku č.172 vkládají nové položky č. 173 až 175, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

173.

Zákon č. 117/1995 Sb.

63

odst. 4

povinnost užívat při řízení o dávkách, při jejich výplatě a kontrole aplikační programy Ministerstva práce a sociálních věcí

174.

 

63     odst. 5

přijímání údajů od Ministerstva vnitra pro účely státní sociální podpory z informačního systému evidence obyvatel

175.

 

63a   odst. 1

rozhodování o povinnosti další fyzické nebo právnické osoby nahradit přeplatek na dávce

 

Dosavadní položky č. 173 až 372 se označují jako položky č. 176 až 375.

 

 

21. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 177 vkládají nové položky č. 178 a 179, které zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

178.

Zákon č. 117/1995 Sb.

64     odst. 5

poskytování informací a údajů příslušnému krajskému úřadu

179.

 

64      odst. 7

sdělování  právnickým nebo fyzickým osobám na žádost, zda jiná osoba je poživatelem dávky podle tohoto zákona a v jaké výši je tato dávka vyplácena

 

Dosavadní položky č. 178 až 375 se označují jako položky č. 180 až 377.

 

22. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 187 vkládá nová položka č. 188, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

188.

Zákon č. 117/1995 Sb.

67      odst. 3

zasílání výzvy zákonnému zástupci nezletilé oprávněné osoby umístěné v ústavu, aby požádal o dávku pro nezletilou osobu

 

Dosavadní položky č. 188 až 377 se označují jako položky č. 189 až 378.

 

23. V příloze č. 4 v části A se v položce č. 311 slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „krajskému úřadu“.

 

24.  V příloze č. 4 v části A se v položce č. 312 v rubrice „Předmět působnosti doplňují slova „ a podávání soudu návrhu na výkon rozhodnutí“

 

25. V příloze č. 4 v části A v  položce č. 316 rubrika „§“ zní: „30 odst. 1“.

 

26. V příloze č. 4 v části A se za  položku č. 316 vkládá nová položka č. 317, která zní :

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

317.

Zákon č. 359/1999 Sb.

30    odst. 2

vydávání vyjádření k pobytu dítěte u rodičů,popřípadně jiných fyzických osob podle § 30 odst. 1

 

Dosavadní položky č. 317 až 378 se označují jako položky č. 318 až 379.

 

27.  V příloze č. 4 v části A se v položce č. 319 slovo „školských“ nahrazuje slovem „krajských“.

 

28. V příloze č. 4 se v části A  položka č. 338 zrušuje.

      Dosavadní položky č. 339 až 379 se označují jako položky č. 338 až 378.

 

29. V příloze č. 4 v části A v  položce č. 338 rubrika „§“ zní: „51 odst.4 písm. a)“.

 

30. V příloze č. 4 v části A v  položce č. 339 rubrika „§“ zní: „51 odst.4 písm. b)“.

 

31. V příloze č. 4 v části A v  položce č. 340 rubrika „§“ zní: „51 odst.4 písm. c)“.

 

32. V příloze č. 4 v části A v  položce č. 341 rubrika „§“ zní: „51 odst.4 písm. d)“.

 

33. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 346 vkládají nové položky č. 347 až 348, které zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

347.

Zákon č. 359/1999 Sb.

59      odst. 2

ukládání pokuty fyzické  nebo právnické  osobě, která  bez pověření  provádí  činnost  uvedenou  v  §   48  odst.  2 způsobem

odporujícím ustanovení § 5

348.

 

59      odst. 3

ukládání pokuty pověřené osobě, jsou-li dány důvody  pro odnětí pověření podle §  50 odst. 1 písm.a) a b).

 

 

 

Dosavadní položky č. 347 až 378 se označují jako položky č. 349 až 380.

Čl. II 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2003.

  

MUDr. Pavel B é m , v.r.

primátor hl. m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v.r.

náměstek primátora hl. m. Prahy