Obecně závazná vyhláška č. 20/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
Číslo 20/2007
Datum vydání 14.12.2007
Datum účinnosti 01.01.2008
Plné znění

20.

 

 

Obecně závazná vyhláška

 

na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním  sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13.12.2007 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona         č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku.

§ 1

Nabízení a poskytování sexuálních služeb vykonávané v jakékoli podobě na veřejných prostranstvích je činností, která by mohla být v rozporu s dobrými mravy.

§ 2

Nabízení a poskytování sexuálních služeb podle § 1 na veřejných prostranstvích na celém území Prahy je zakázáno.

§ 3

Zrušuje se vyhláška č. 2/1993 Sb. hl. m. Prahy, na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením sexuálních služeb.

§ 4

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. ledna 2008.

 

MUDr. Pavel  B é m ,   v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k ,  v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy