Vyhláška č. 20/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 7/1979 Sb. NVP, o stání vozidel na území hlavního města Prahy ("Parkovací řád") a o odtahování vozidel, ve znění vyhlášky č. 9/1988 Sb. NVP, vyhlášky č.1/1990 Sb. NVP a vyhlášky č. 4/1990 Sb. NVP
Číslo 20/1994
Sbírka 8/1994
Datum vydání 27.01.1994
Datum účinnosti 27.01.1994
Datum zrušení 01.04.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 14/1997 Sb. hl. m. Prahy, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.1.1994 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška NVP č. 7/1979 Sb. NVP o stání vozidel na území hlavního města Prahy ("Parkovací řád") a o odtahování vozidel ve znění vyhlášky NVP č. 9/1988 Sb. NVP, vyhlášky NVP č. 1/1990 Sb. NVP a vyhlášky NVP č. 4/1990 Sb. NVP se zrušuje.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem přijetí nové právní úpravy řešící stání a odtahování vozidel na území hl.m. Prahy.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl.m. Prahy

RNDr. Jiří Exner , v. r.
náměstek primátora hl.m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

14/1997 Vyhláška č. 14/1997 Sb. hl. m. Prahy