Obecně závazná vyhláška č. 21/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání
Číslo 21/2004
Sbírka 17
Datum vydání 25.11.2004
Datum účinnosti 01.01.2005
Plné znění

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. listopadu 2004 vydat podle § 44 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

§ 1

Znak hlavního města Prahy

           (1)   Znak hlavního města Prahy (dále jen „znak“) má tuto podobu:

           Na červeném štítě je zlatá hradební zeď z kvádrového zdiva se stříbrným cimbuřím o sedmi viditelných a pěti celých stínkách, prolomená otevřenou bránou s vytaženou zlatou mříží. Veřeje brány přirozené barvy mají zlaté kování. Z brány vyniká na černém pozadí ozbrojené rámě držící stříbrný meč se stříbrným jílcem a zlatou záštitou. Klenba brány je stříbrná, uprostřed se zlatým klenákem. Nad hradební zeď vystupují tři zlaté věže z kvádrového zdiva, střední větší, se zlatým cimbuřím o čtyřech stínkách a se zlatou valbovou střechou s dvěma zlatými makovicemi, postranní menší, se zlatým cimbuřím o třech stínkách a se stanovou střechou s jednou makovicí, vše taktéž zlaté barvy. Velká věž je prolomena trojdílným a malé dvojdílným černým oknem se stříbrným rámem.

           Na štít jsou postaveny tři kolčí přilby se zlatými korunami a zlatočervenými přikrývadly. Prostřední přilba nese rostoucího, dvouocasého, stříbrného lva se zlatou korunou a zbrojí. Postranní přilby pak nesou praporce erbovních měst nebo městských částí, které mají historický praporec, spojených nyní v hlavním městě.

           Praporce na heraldicky pravé přilbě mají zlaté žerdě a tyto barvy (postupujíce vždy z vnější strany znaku do středu a u jednotlivých praporců shora dolů): 1. zlatá – červená – stříbrná (Nové Město), 2. stříbrná – modrá (Hradčany), 3. zlatá – modrá (Vyšehrad), 4. červená – modrá – stříbrná (Libeň), 5. stříbrná – červená (Bubeneč), 6. stříbrná – modrá – zlatá (Košíře), 7. stříbrná – červená – zlatá (Smíchov), 8. stříbrná – červená – modrá (Vršovice), 9. stříbrná – zelená – červená (Žižkov), 10. modrá – červená – stříbrná – zelená (Uhříněves), 11. černá – červená – stříbrná (Horní Počernice), 12. zelená – červená – modrá (Zbraslav).

           Praporce na heraldicky levé přilbě stejného provedení (při stejně postupujícím popisu) mají tyto barvy: 1. červená – zlatá – stříbrná (Staré Město), 2. stříbrná – modrá (Malá Strana), 3. červený praporec se zlatou hvězdou Šalamounovou (Josefov), 4. stříbrná – červená (Holešovice – Bubny), 5. stříbrná – modrá – stříbrná – modrá (Břevnov), 6. stříbrná – červená (Karlín), 7. modrá – zelená – stříbrná (Nusle), 8. stříbrná – červená – stříbrná – červená (Královské Vinohrady), 9. stříbrná – červená – zelená (Vysočany), 10. zlatá – modrá – stříbrná (Modřany), 11. modrá – stříbrná – červená (Radotín), 12. červená – stříbrná – červená (Dubeč).

           Štít drží z každé strany dvouocasý stříbrný lev se zlatou korunou a zbrojí. Tito lvi stojí na zlaté lipové větvi s ratolestmi. Přes ni visí červená, zlatě podšitá stuha s devisou provedenou zlatým písmem „Praga caput rei publicae.“

           (2) Výtvarné vyobrazení znaku stanoví příloha k této vyhlášce.

           (3) Štít znaku lze používat samostatně (tzv. malý znak). Výtvarné vyobrazení štítu znaku stanoví příloha k této vyhlášce.

§ 2

Vlajka hlavního města Prahy

           Vlajka hlavního města Prahy (dále jen „vlajka“) nese barvy odvozené ze znaku. Je rozdělena do dvou pruhů, horního žlutého a dolního červeného.

                                                                                                       § 3

Užívání znaku

           (1) Za užití znaku se považuje rovněž užití historických podob a takových výtvarných motivů nebo vyobrazení, které jsou shodné s částmi tohoto znaku (štíty, klenoty, heroldskými kusy a figurami) včetně jejich historických podob.

           (2) Žádost o souhlas s užitím znaku předkládají státní orgány a fyzické a právnické osoby radě hlavního města Prahy prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy může stanovit podmínky výtvarného pojetí a užívání znaku.

§ 4

Užívání vlajky

           (1) Při svislém umístění vlajky musí být žlutý pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo z čelního pohledu.

           (2) Žádost o souhlas s užitím vlajky předkládají státní orgány a fyzické a právnické osoby radě hlavního města Prahy prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy může stanovit podmínky výtvarného pojetí a užívání vlajky.

                                                                                                   § 5

Úplata za užívání znaku a vlajky

Užití znaku nebo vlajky není spojeno s úplatou, pokud se rada hlavního města Prahy neusnese jinak.

§ 6

Zrušuje se:

1.      Vyhláška č. 1/1991 Sb. hl. m. Prahy, o znaku a praporu hlavního města Prahy a jejich užívání.

2.      Vyhláška č. 18/1992 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1991 Sb. hl. m.Prahy, o znaku a praporu hlavního města Prahy a jejich užívání.

3.      Vyhláška č. 29/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 1/1991 Sb. hl. m. Prahy, o znaku a praporu hlavního města Prahy a jejich užívání, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1992 Sb. hl. m. Prahy.

                                                                                      § 7

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

 MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy