Vyhláška č. 21/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
Číslo 21/1994
Sbírka 08/1994
Datum vydání 31.03.1994
Datum účinnosti 01.05.1994
Datum zrušení 01.05.2005
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2005 Sb. hl. m. Prahy, o zrušení vyhlášky č. 21/1994 Sb. hl. m. Prahy, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, ve znění pozdějších předpisů
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 3. 1994 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a s přihlédnutím k § 19c odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákona č. 190/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

1) Rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "plátce") jsou povinni platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů s výjimkou případů, kdy se příspěvek neplatí 1) nebo případů, kdy městská část plátce od placení příspěvku osvobodí 2), např. ze sociálních důvodů.

2) Příspěvek podle odstavce 1 se platí městské části, která zřizuje mateřskou školu nebo školní družinu nebo školní klub a převádí se na zvláštní účet či podúčet pro každé zařízení.

Čl.2
1)

Znění od 1.2.1996
1) Výše příspěvku činí měsíčně za jedno dítě v mateřské škole 300,- Kč, ve školní družině a ve školním klubu 100,- Kč


2) Ve třídách mateřských škol s polodenním nebo nepravidelným provozem činí výše příspěvku 50 % částky uvedené v odst. 1.

3) Za dítě, které je přihlášeno k pravidelné polodenní docházce do tříd mateřských škol s celodenním provozem, se platí příspěvek ve stejné výši jako ve třídách s polodenním provozem.

4)

Znění od 1.2.1996
4) Městská část použije příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příslušné mateřské školy, školní družiny nebo školního klubu. Pokud se městská část rozhodne použít část příspěvku na učební pomůcky nebo mzdy pracovníků příslušných mateřských škol, školních družin a školních klubů, poukáže tuto část příspěvku příslušnému školskému úřadu.
 

Čl.3

1) Příspěvek je splatný měsíčně.

2) V měsících červenci a srpnu se příspěvek platí jen v mateřských školách, školních družinách a školních klubech, které zajišťují prázdninový provoz a jen za dítě, které je k prázdninové docházce přihlášeno.
3) Příspěvek se platí předem, a to do 10. dne v měsíci.

4) Za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací.

Čl.4

Nezaplacení příspěvku může být považováno za narušení provozu mateřské školy závažným způsobem 3).

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 1994.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


1) § 19d odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákona č. 190/1993 Sb. 2) § 19d odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákona č. 190/1993 Sb. 3) § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách

Rušící vyhlášky / nařízení

7/2005 Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

2/1996 Vyhláška č. 2/1995 Sb. hl. m. Prahy
6/2000 Obecně závazná vyhláška č. 6/2000 Sb. hl. m. Prahy