Vyhláška č. 22/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o čestném občanství hlavního města Prahy a čestných poctách hlavního města Prahy
Číslo 22/1993
Sbírka 13/1993
Datum vydání 16.12.1993
Datum účinnosti 22.12.1993
Datum zrušení 01.06.2018
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2018 Sb. hl. m. Prahy, o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16.12.1993 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku :

I. ČÁST

Čestné občanství hlavního města Prahy

Čl.1

Hlavní město Praha uděluje čestné občanství hlavního města Prahy (dále jen "čestné občanství") jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené hlavním městem Prahou.

Čl.2

Čestné občanství je udělováno jako : a) výraz ocenění mimořádných zásluh o hlavní město Prahu, b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze, c) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy, d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranou morálních, historických nebo kulturních hodnot hlavního města Prahy.

Čl.3

Návrhy na udělení čestného občanství mohou podávat členové Zastupitelstva hl. m. Prahy a členové zastupitelstev městských částí hl.m. Prahy.

Čl.4

Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana. Jednomu občanu nemůže být současně uděleno čestné občanství a čestná pocta. S udělením čestného občanství však může být současně udělen čestný dar hlavního města Prahy.

Čl.5

Čestné občanství je čestným osobním vyznamenáním.

Čl.6

Udílení čestného občanství je spojeno se slavnostním ceremoniálem.

Čl.7

Čestné občanství může být odňato na základě návrhu člena Zastupitelstva hl.m. Prahy, nebo členů zastupitelstev městských částí hl.m. Prahy tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.

II. ČÁST

Čestné pocty hlavního města Prahy, záštity a dary hlavního města Prahy

Čl.8

Hlavní město Praha uděluje čestné pocty hlavního města Prahy. Zvláštní čestnou poctou udělovanou významným kulturním, vzdělávacím, sportovním, vědeckým a charitativním a jiným všeobecně prospěšným akcím, které jsou konány zejména na území hlavního města Prahy je záštita primátora hl.m. Prahy a záštita hlavního města Prahy.
Čl.9

Primátor hlavního města Prahy může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, vzdělávacími a dalšími veřejně prospěšnými akcemi, konanými zejména na území hlavního města Prahy.

Čl.10

Hlavní město Praha může poskytnout záštitu nad akcemi, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy a politikou hlavního města Prahy.

Způsob rozhodování o poskytnutí záštity hlavního města Prahy stanoví rada Zastupitelstva hlavního města Prahy usnesením.

Čl.11

Pořadatelům akcí, nad kterými převzal primátor hlavního města Prahy záštitu, může být na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním znaku hlavního města Prahy k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce, a to znaku hlavního města Prahy ve všech platných podobách.

Pořadatelům akcí, nad kterými převzalo hlavní město Praha záštitu, může být na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním malého znaku hlavního města Prahy k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce.

Čl.12

Převzetí záštity je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Čl.13

O poskytnutí záštity jsou informováni členové Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Čl.14

Dále hl.m. Praha uděluje čestné pocty. Čestnými poctami jsou v pořadí dle významu : a) stříbrná medaile hlavního města Prahy s diplomem a zápisem do pamětní knihy b) bronzová medaile hlavního města Prahy s diplomem a zápisem do pamětní knihy c) zápis do pamětní knihy.

Čl.15

Čestné pocty jsou udělovány jako : a) výraz ocenění mimořádných zásluh o hlavní město Prahu, b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze, c) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy, d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranou morálních, historických nebo kulturních hodnot hlavního města Prahy.

Čl.16

Návrhy na udělení čestných poct mohou podávat členové Zastupitelstva hlavního města Prahy a členové zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy.

Čl.17

Čestné pocty jsou udělovány na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navrhovaného občana. S udělením čestné pocty může být současně udělen čestný dar hlavního města Prahy.

Čl.18

Čestné pocty jsou čestným osobním vyznamenáním.

Čl.19

Udílení čestných poct je spojeno se slavnostním ceremoniálem.

Čl.20

Hlavní město Praha uděluje čestné dary hlavního města Prahy. Čestné dary se udělují bez pořadí významu.

Čestnými dary hlavního města Prahy jsou: 1. Symbolický klíč od bran hlavního města Prahy 2. Pamětní plaketa hlavního města Prahy.

Čl.21

Čestné dary hlavního města Prahy jsou udělovány jako upomínka a projev úcty významným návštěvám a vedoucím představitelům oficiálních delegací, jichž bylo město hostitelem, nebo jimž se dostalo oficielního přijetí na pražské radnici.

Čl.22

O udělení čestných darů hlavního města Prahy rozhoduje rada Zastupitelstva hlavního města Prahy popř. primátor hlavního města Prahy, a to na základě písemného návrhu.

Čl.23

K udělení čestné pocty či čestného daru je třeba souhlasného přijetí ze strany vyznamenaného.

Čl.24

Zrušují se 1. vyhláška NVP č. 5/1976 Sb.NVP, Statut Ceny Národního výboru hlavního města Prahy ve znění vyhlášky NVP č. 6/1983 Sb. NVP, 2. vyhláška NVP č. 3/1985 Sb.NVP, pro udělování "Medaile za zásluhy o hlavní město Prahu".

Čl.25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 22. 12. 1993.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

7/2018 Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

41/1999 Vyhláška č. 41/1999 Sb. hl. m. Prahy