Nařízení č. 23/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 23/2005
Sbírka 15
Datum vydání 15.11.2005
Datum účinnosti 27.12.2005
Plné znění

      Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. 11. 2005 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.320/2002 Sb., a § 33 odst.3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb., toto nařízení:

 Čl. I

 Vyhláška č.33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m.Prahy, nařízení č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 5/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 1.      V příloze  č.1 v grafické části zákres hranice velkého rozvojového území „Letiště Ruzyně - Drnovská“ zní :

 

 pouze v písemné podobě

 

 

2. V příloze č.1 v grafické části se zákres hranice velkého rozvojového území „Maniny – Dolní Libeň - Invalidovna“  zrušuje.

3. V příloze  č.1 v grafické části zákres hranice velkého rozvojového území „Radotín – Lahovice - Zbraslav“ zní :   

 

pouze v písemné podobě

 

4. V příloze  č.1 v grafické části se doplňuje zákres hranice velkého rozvojového území „Troja“, který zní :

 

pouze v písemné podobě

 

5. V příloze  č.1 v grafické části se doplňuje zákres hranice velkého rozvojového území  “Bubeneč“, který zní :

 

pouze v písemné podobě

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti  dnem 27. prosince 2005.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy