Obecně závazná vyhláška č. 23/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelníhok útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 23/2006
Sbírka 16
Datum vydání 21.12.2006
Datum účinnosti 01.01.2007
Plné znění

 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.12.2006 vydat podle § 44 odst.3 písm.d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst.3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 15/2006 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

V příloze č.3 se za tabulku označenou Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/03 ze dne 27. 4. 2006 vkládá text, který zní:

 „Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/01 ze dne 29. 6. 2006.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

 

Z0637

Praha 9, Praha 18, Praha 19, Praha - Čakovice

nové využití dle urbanistické studie

“Pražský výstavní areál Letňany – Kbely“ a zmenšení  vymezení velkého rozvojového území

 

4, 25, 30, 37

 

Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/04 ze dne 29. 6. 2006.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z1524

Praha 10

výstavba objektu administrativního charakteru

4

“.   

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. ledna 2007.

 

 

MUDr. Pavel  B é m,  v. r.

primátor hlavního.města Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy