Vyhláška č. 23/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o hospodaření s majetkem hlavního města Prahy
Číslo 23/1994
Sbírka 09/1994
Datum vydání 28.04.1994
Datum účinnosti 28.04.1994
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 4. 1994 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

S majetkem hlavního města Prahy hospodaří: a) hlavní město Praha, b) městské části, c) právnické osoby založené nebo zřízené hlavním městem Prahou, d) právnické osoby založené nebo zřízené městskými částmi.

Čl.2

1) Subjekty, které hospodaří s majetkem hlavního města Prahy, uvedené v čl. 1 písm. b, c, d, mohou nabývat věci do vlastnictví hlavního města Prahy.

2) Subjekty, které hospodaří s majetkem hlavního města Prahy, uvedené v čl. 1 mohou uzavírat smlouvy o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy, je-li předmětem právního úkonu samostatná movitá věc nebo soubor movitých věcí v hodnotě nižší než 500 000 Kč v pořizovací ceně.

Čl.3

1) Městské části mají při hospodaření se svěřeným majetkem 1) hlavního města Prahy všechna práva a povinnosti vlastníka, není-li ve Statutu hlavního města Prahy nebo v této vyhlášce stanoveno jinak.

2) Jedná-li se o pozemky s objekty městské zeleně, kterými se pro účely této vyhlášky rozumí parky, parkově upravené plochy, zahrady a uliční stromořadí, mají městské části při hospodaření se svěřeným majetkem 1) hlavního města Prahy tato práva a povinnosti vlastníka: a) zajišťují soustavnou odbornou údržbu pozemků s objekty městské zeleně b) zodpovídají za technický stav pozemků s objekty městské zeleně c) vydávají souhlas k činnostem nepodléhajícím povolení podle zvláštních předpisů 2) d) uzavírají smlouvy o nájmu na dobu určitou do jednoho roku a na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou e) vedou účetní, majetkovou a odbornou evidenci (pasport) pozemků s objekty městské zeleně.

3) Práva a povinnosti vlastníka neuvedené v odstavci 2 vykonává hlavní město Praha.

Čl.4

1) Právnické osoby, založené nebo zřízené hlavním městem Prahou hospodaří s majetkem hlavního města Prahy, vymezeným ve zřizovací listině, nabytým právnickou osobou do vlastnictví hlavního města Prahy podle čl. 2 odst. 1, nebo získaným smlouvou o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy podle čl. 2 odst. 2.

2) Právnická osoba založená nebo zřízená hlavním městem Prahou má při hospodaření s majetkem hlavního města Prahy tato práva vlastníka: a) majetek držet a užívat, b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině c) nakládat s movitým majetkem mimo rámec předmětu činnosti, je-li předmětem právního úkonu samostatná věc nebo soubor věcí v pořizovací ceně nižší než 100 000 Kč. d) pronajímat majetek 3) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, bez omezení výpovědních důvodů nebo na dobu určitou do 1 roku.

3) Práva vlastníka neuvedená v odstavci 2 vykonává hlavní město Praha.

4) Právnická osoba založená nebo zřízená hlavním městem Prahou má při hospodaření s majetkem hlavního města Prahy všechny povinnosti vlastníka.

Čl.5

1) Právnické osoby, založené nebo zřízené městskou částí hospodaří s majetkem hlavního města Prahy, vymezeným ve zřizovací listině, nabytým právnickou osobou do vlastnictví hlavního města Prahy podle čl. 2 odst. 1, nebo získaným smlouvou o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy podle čl. 2 odst. 2.

2) Právnická osoba založená nebo zřízená městskou částí má při hospodaření s majetkem hlavního města Prahy práva a povinnosti vlastníka uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4.

3) Práva vlastníka neuvedená v odstavci 2 vykonává městská část za podmínek stanovených v čl. 3.

Čl.6

Hlavní město Praha kontroluje svými orgány, zda při hospodaření s majetkem hlavního města Prahy subjekty, uvedené v čl. 1 dodržují tuto vyhlášku a ostatní právní předpisy.

Čl.7

Přechodná ustanovení

Zřizovatelé právnických osob dle čl. 1 odst. c, d uvedou do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky zřizovací listiny právnických osob jimi zřízených do souladu s touto vyhláškou.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl.m. Prahy
 
RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) § 20 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze a Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů 2) např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 61/1997 Sb., o lesích, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny 3) § 663 a n. občanského zákoníku

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy