Vyhláška č. 24/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o odejmutí svěřeného nemovitého majetku městské části Praha 6
Číslo 24/1995
Sbírka 9/1995
Datum vydání 22.06.1995
Datum účinnosti 29.06.1995
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo po projednání s městskou částí Praha 6 vydat podle § 16, odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Oprávnění městské části Praha 6 hospodařit se svěřeným majetkem - nemovitostmi, a to domem čp. 117 a pozemkem parc. č. 2470 k. ú. Dejvice se odnímá v souladu s čl. 5, odst. 1 Statutu hl. m. Prahy - II. části.

Čl.2

Toto oprávnění se městské části odnímá z důvodu celoměstského zájmu, jmenovitě stavby veřejné komunikace "Podbabská - Roztocká 2.A a 2.B".

Čl.3

Za odejmutí oprávnění hospodaření se svěřeným majetkem podle čl. 1 této vyhlášky se MČ Praha 6 poskytne finanční náhrada ve výši 1,-- Kč.

Čl.4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 6. 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy