Obecně závazná vyhláška č. 24/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 24/2005
Sbírka 15
Datum vydání 24.11.2005
Datum účinnosti 27.12.2005
Plné znění

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 11. 2005 vydat podle §44 odst.3 písm.d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.132/2000 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

     Vyhláška č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl .m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. hl. m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb. hl. m.Prahy, se mění takto:

 

V příloze č.3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.22/20 ze dne 25.11.2004 vkládá text, který zní:

„Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/15 ze dne 23.6.2005.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0638

Praha 6

změna hranic velkého rozvojového území a nové využití podle projednané urbanistické studie "Ruzyně - Drnovská"

4, 19, 25, 30, 37

 

“.

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem  27. prosince 2005.

 

MUDr. Pavel  B é m ,   v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města