Obecně závazná vyhláška č. 25/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška o místním poplatku za odpad)
Číslo 25/2001
Sbírka 19
Datum vydání 13.12.2001
Datum účinnosti 01.01.2002
Datum zrušení 01.01.2003
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Plné znění

25.

Obecně závazná vyhláška

hlavního města Prahy

o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(vyhláška o místním poplatku za odpad)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13.12.2001 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”poplatek”) na území hlavního města Prahy, vznik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, osvobození od poplatku, splatnost poplatku, povinnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na území hlavního města Prahy, povinnosti společných zástupců, vlastníků nebo správců rodinných nebo bytových domů a povinnosti fyzických osob, které mají na území hlavního města Prahy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

§ 2

Základní ustanovení

(1) Poplatníkem1) je:

a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území hlavního města Prahy,

b) fyzická osoba, která má na území hlavního města Prahy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen ”rekreační stavba”) ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

(2) Společný zástupce1) je osoba, která odvádí poplatek za domácnost.

(3) Vlastník nebo správce1) (dále jen ”vlastník”) je osoba, která odvádí poplatek za rodinný nebo bytový dům.

(4) Sdružená platba jsou poplatky odváděné za více než jednu fyzickou osobu společným zástupcem, vlastníkem nebo jedním z poplatníků podle odstavce 1 písmeno b) v případě, že má k rekreační stavbě vlastnická práva více osob.

 

§ 3

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí celkem 468 Kč za poplatníka a kalendářní rok a je tvořena:

a) částkou 247 Kč za poplatníka a kalendářní rok

b) částkou 221 Kč za poplatníka a kalendářní rok, stanovenou na základě skutečných nákladů hlavního města Prahy za předchozí rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů hlavního města Prahy na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem 1. ledna 2002, dále dnem vzniku trvalého pobytu2) na území hlavního města Prahy a dále dnem vzniku vlastnictví rekreační stavby na území hlavního města Prahy.

(2) V případě vzniku trvalého pobytu či vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce3).

 

§ 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník dle §2 odst. 1 písm. a) má ohlašovací povinnost, která je splněna zápisem do evidence obyvatel hlavního města Prahy.

(2) Poplatník dle §2 odst. 1 písm. b) má ohlašovací povinnost, kterou u rekreační stavby vlastněné poplatníkem k 1. lednu 2002 splní tím, že správci poplatku předá ”Ohlášení vlastníka rekreační stavby”, které je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce, do 28. února 2002 a dále do 60 dnů od nabytí vlastnictví rekreační stavby. V případě, že k rekreační stavbě má vlastnická práva více osob může ohlašovací povinnost splnit jedna z těchto osob, která bude provádět sdruženou platbu dle §2 odst.4.

 

§ 6

Oznámení sdružené platby

(1) Společný zástupce a vlastník oznámí správci poplatku jméno, příjmení, datum narození všech osob, za něž poplatek odvádí, a období, za které poplatek odvádí od jednotlivých osob.

(2) Pro oznámení dle odstavce 1 je závazný formulář ”Oznámení o sdružené platbě”, který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Oznámení musí být správci poplatku předáno nejpozději v den platby.

 

§ 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek na kalendářní rok je splatný nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku.

(2) Je-li poplatek odváděn společným zástupcem nebo vlastníkem, může být zaplacen ve dvou splátkách, a to nejpozději do 15. června za 1. pololetí a do 15. října za 2. pololetí příslušného kalendářního roku.

(3) Pokud poplatková povinnost vznikne po termínu splatnosti dle odstavce 1 v daném kalendářním roce, je poplatek vypočtený dle § 4 odst. 2 splatný do 15. října příslušného kalendářního roku. Pokud poplatková povinnost vznikne po 15. říjnu příslušného kalendářního roku je poplatek vypočtený dle § 4 odst. 2 splatný do 15. ledna následujícího kalendářního roku.

 

§ 8

Osvobození od poplatku

(1) Od povinnosti platit poplatek jsou osvobozeny osoby, které :

a) jsou umístěné v dětských domovech, diagnostických ústavech, léčebných zařízeních atp.,

b) žijí v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných,

c) vykonávají základní vojenskou službu,

d) jsou hlášené k trvalému pobytu na ohlašovnách4),

e) jsou ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu trestu.

(2) Nárok na osvobození od poplatku:

a) je třeba oznámit správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku nároku. Ve stejné lhůtě je třeba oznámit i zánik tohoto nároku,

b) pro osoby uvedené v odstavci 1, s výjimkou písmene d), vzniká za celé měsíce, ve kterých trvá nárok na osvobození dle odstavce 1 a tyto osoby oznámily správci poplatku vznik a konec nároku dle písmene a) tohoto odstavce.

 

§ 9

Sankce

Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu5).

 

§ 10

Přechodné ustanovení

Poplatek za odpad podle dosavadních právních předpisů6) v poměrné výši připadající na období do 31. prosince 2001 je splatný do 28. února 2002. Ustanovení dosavadních právních předpisů o splatnosti poplatku za komunální odpad se nepoužije.

 

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 10 /2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru (vyhláška o poplatku za odpad).

2. Obecně závazná vyhláška č. 49/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru (vyhláška o poplatku za odpad).

 

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Ing. Petr Š v e c, v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 

1) § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.

2) č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

3) § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.

4) § 10 odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

5) § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona 35/1993 Sb.

6) Vyhláška č. 10 /2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru (vyhláška o poplatku za odpad), ve znění obecně závazné vyhlášky č. 49/2000 Sb. hl. m. Prahy.

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Rozúčtování skutečných nákladů hlavního města Prahy na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu

 

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2000 (bez nákladů na odstranění či energetické využití)

263 824 250,80

Počet osob dle evidence obyvatel k 31.10.2001

1 187 740

Počet vlastníků rekreačních staveb

3 653 *

Náklady na 1 poplatníka za rok

221,44

* prozatím bez zahradních chatek v zahrádkářských koloniích – bude upřesněno

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

 

Ohlášení vlastníka rekreační stavby

k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

A. Údaje o vlastníkovi (spoluvlastníkovi rekreační stavby dle §5 odst.2 vyhlášky):

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo:

 

Zasilatelská adresa:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

Telefon / Fax / E-mail

 

 

B. Údaje o rekreační stavbě:

Adresa rekreační stavby:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

Katastrální území:

 

Parcela číslo*:

 

PSČ:

 

Městská část:

 

Pozn.: vyplní se v případě, že rekreační stavba nemá přiděleno číslo popisné

C. Údaj o vlastnictví rekreační stavby:

Počet vlastníků rekreační stavby:

 

 

D. Údaje o spoluvlastnících dle §5 odst.2 vyhlášky:

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo:

 

Zasilatelská adresa:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo:

 

Zasilatelská adresa:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

 

Příloha č. 3

Oznámení o sdružené platbě

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

A. Údaje o osobě, odvádějící sdruženou platbu (dle § 2, odst. 4. vyhlášky):

Jméno:

 

Příjmení / název (obchodní jméno):

 

Rodné číslo* / IČO:

 

Trvalé bydliště / sídlo:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

Telefon/ fax/ E-mail

 

Adresa (pokud se trvalý pobyt poplatníků neshoduje s výše uvedenou adresou spol. zástupce) **:

Ulice**:

 

Číslo popisné**:

 

Číslo orientační**:

 

PSČ**:

 

Obec**:

 

* místo rodného čísla je možno použít ”náhradní identifikátor” – bude přidělen na vyžádání správcem poplatku

** pokud není trvalý pobyt poplatníka shodný s trvalým pobytem (sídlem) společného zástupce.

B. Celkový počet osob:

Počet osob, za něž je poplatek hrazen:

 

 

C. Údaje o všech poplatnících za něž je poplatek hrazen v rámci sdružené platby:

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu a) nebo jednotlivé měsíce:

a) celé období

b) měsíce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu a) nebo jednotlivé měsíce:

a) celé období

b) měsíce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu a) nebo jednotlivé měsíce:

a) celé období

b) měsíce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu a) nebo jednotlivé měsíce:

a) celé období

b) měsíce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu a) nebo jednotlivé měsíce:

a) celé období

b) měsíce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Rušící vyhlášky / nařízení

20/2002 Obecně závazná vyhláška č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy