Obecně závazná vyhláška č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 25/2006
Sbírka 16
Datum vydání 21.12.2006
Datum účinnosti 01.01.2007
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21. 12. 2006 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy,obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 2 se položka č. 1 zrušuje.

    Dosavadní položky č. 2 až 89 se označují jako položky č. 1 až 88.

 

 

2.  V příloze č. 2 se položka č. 39 zrušuje.

    Dosavadní položky č. 40    88 se označují jako položky č. 39 až 87.

 

 

3.  V příloze č. 2  položky  č. 39 až 42  znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

39.

zákon č. 114/1988 Sb.

14

organizování a poskytování sociální péče občanům v rozsahu stanoveném zákonem, vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči, upozorňování a zprostředkování poskytnutí dávek a služeb, pokud poskytnutí dávek není v její působnosti

40.

 

32 písm.a)

zabezpečování účasti těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování

41.

 

32

písm.b)

napomáhání zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života

42.

 

32

písm.c)

podíl na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů

 

 

4.  V příloze č. 2 se položky  č. 43 až 64  zrušují.

    Dosavadní položky č. 65 až  87 se označují jako položky č. 43    65.

 

 

5. V příloze č. 2  v položce č. 56 rubrika „§“ zní : „39 odst.1“.

 

 

6.  V příloze č. 2 se za položku č. 56 vkládá nová položka č. 57, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

57.

zákon č. 359/1999 Sb.

39 odst.3

povinnost ohlásit krajskému úřadu zřízení nebo zrušení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Dosavadní položky č. 57  až 65 se označují jako položky č. 58 až 66.

 

 

7. V příloze č. 2 se doplňují položky č. 67 až 73, které znějí:

 

 

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

67.

zákon č.

108/2006 Sb.

94 písm.a)

zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území

68.

 

94

písm.b)

zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území

69.

 

94 písm. c)

spolupráce s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou

70.

 

94 písm.d)

možnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

71.

zákon č. 111/2006 Sb.

16

odst.8

povinnost sdělit na výzvu příslušného orgánu údaje potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi

72.

 

50

odst.1

sdělování na výzvu příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi údajů rozhodných pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu

73.

zákon č.

132/2006

Sb.

1

vedení kroniky obce

 

 

 

8. V příloze č. 4 část A  položky č. 4 až 14 znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

4.

zákon č. 114/1988 Sb.

33

rozhodování o poskytování opakujících se peněžitých dávek, příspěvku na zvýšené životní náklady, příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou osobu a příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým

5.

 

34

odst.1

písm.a)

rozhodování o poskytování jednorázových příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům tělesně, zrakově a sluchově postiženým

6.

 

34

odst.1

písm.b)

rozhodování o poskytování příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

7.

 

34

odst.1

písm.c)

rozhodování o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla

8.

 

34

odst.1

písm.d)

rozhodování o poskytování příspěvku na úpravu bytu

9.

 

34

odst.1

písm.e)

rozhodování o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům

10.

 

34

odst.1

písm.f)

rozhodování o poskytování bezúročných půjček těžce zdravotně postiženým občanům, jimž byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla

11.

 

34

odst.1

písm.g)

rozhodování o poskytování příspěvku na individuální dopravu

12.

 

34

odst.2

vydávání průkazů mimořádných výhod, vedení jejich evidence a rozhodování o jejich neplatnosti

13.

 

53

písm.a)

rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení a o jeho uvolnění

14.

 

53

písm.b)

dohlížení, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti

 

 

 

9. V příloze č. 4 část A  se položky  č. 15 až 29, 33 a 34  zrušují.

    Dosavadní položky č. 30 až 32 a 35 až 436  se označují jako položky č. 15 až  419.

 

 

10. V příloze č. 4 v části A položky č. 305 až 367 znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

305.

zákon č. 359/1999 Sb.

10 odst.3

písm.a)

sledování   nepříznivých   vlivů     působících   na   děti a   zjišťování   příčin   jejich vzniku

 

306..

 

10

odst. 3

písm.b)

činění   opatření   k   omezování působení   nepříznivých   vlivů   na děti

 

307.

 

10a

odst. 1

přijímání oznámení zdravotnických zařízení, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení

308.

 

10a

odst.2

přijímání oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezmou dítě do své péče, s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče

309.

 

11 odst.1

písm.a)

pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

310.

 

11 odst.1 písm.b)

poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

311.

 

11 odst.1

písm.c)

pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu

312.

 

11 odst.1 písm.d)

poskytování osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

313.

 

12

odst.1

možnost uložit rodičům  povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení

314.

 

12 odst.2

povinnost poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zprostředkování rodiči pomoci poradenského zařízení

315.

 

12

odst.3

možnost povinnosti uvedené v odstavci 1 uložit a pomoc podle odstavce 2 poskytnout i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte

316.

 

14

odst.1

písm.a)

podávání návrhu soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení

317.

 

§ 14 odst.1

písm.b)

podávání návrhu soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu

318.

 

14 odst.1

písm.c)

podávání návrhu soudu na nařízení ústavní výchovy

319.

 

14 odst.1

písm.d)

podávání návrhu soudu na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy

320.

 

14 odst.1

písm.e)

podávání návrhu soudu na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení

321.

 

14 odst.2

možnost podat návrh soudu na zrušení opatření učiněných soudem podle zvláštního právního předpisu

322.

 

14 odst.3

podávání soudu podnětů k opatřením týkajícím se výchovy dětí podle zvláštního právního předpisu

323.

 

14

odst.4

poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu

324.

 

15 odst.2

posuzování, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojeny jeho základní potřeby, nebo zda je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte

325.

 

16

podávání návrhu soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu

326.

 

16a

odst.1

povinnost posoudit, zda je nutné učinit opatření směřující k ochraně dítěte, jestliže dítě je se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte bez rozhodnutí příslušného orgánu předáno do péče osoby, která má úmysl přijmout dítě do své trvalé nebo dlouhodobé péče

327.

 

16a

odst.2

poskytování osobě, které bylo dítě předáno do péče podle odstavce 1 věty první,  pomoci při řešení problémů spojených s péčí o dítě, při podávání návrhů příslušným orgánům na úpravu právního vztahu této osoby k dítěti a při uplatňování nároků, zejména v sociální oblasti

 

328.

 

17 písm.a)

vykonávání funkce opatrovníka a poručníka

329.

 

17

písm.b)

činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce

 

330.

 

19

odst.1

písm.a)

rozhodování o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů

331.

 

19 odst.1

písm.b)

rozhodování o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem

332.

 

19

odst.3

přijímání písemného souhlasu rodiče k osvojení dítěte

333.

 

19

odst.4

podávání návrhu soudu na stanovení výživného na dítě svěřené do pěstounské péče nebo převzaté budoucím pěstounem

334.

 

19

odst.5

sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů

335.

 

21

odst.1

vyhledávání dětí uvedených v § 19a odst.1 a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

336.

 

21 odst.2

přijímání žádostí o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

337.

 

21

odst.3

posuzování žádostí o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

338.

 

21

odst.4

vedení spisové dokumentace o dítěti uvedeném v § 19a odst.1

339.

 

21

odst.5

vedení spisové dokumentace o žadateli

340.

 

21

odst.6

postupování kopie spisové dokumentace o dítěti uvedeném v § 19a odst.1 a spisové dokumentace o žadateli neprodleně krajskému úřadu

341.

 

21

odst.7

rozhodování o zastavení řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

342.

 

24b

odst.4

písm.a)

povinnost oznámit krajskému úřadu datum nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem

343.

 

27a

odst.1

přijímání žádostí o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, povinnost po doplnění těchto žádostí  neprodleně žádost  postoupit krajskému úřadu

344.

 

28

 

sjednávání doby a místa přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy a podávání soudu návrhu na výkon rozhodnutí

345.

 

29

odst.1

sledování dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v obdobných ústavech (zařízeních)

346.

 

29

odst.5

sledování, zda došlo k odstranění zjištěných nedostatků a působení k přijetí opatření vedoucích k nápravě

347.

 

30

odst.1

vydávání písemného souhlasu k povolení dočasného pobytu u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, dítěti které je v ústavním zařízení umístěno na základě předběžného opatření nebo rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, nebo kterému byla na základě rozhodnutí soudu uložena ochranná výchova

348.

 

30

odst.3

možnost požádat krajský úřad o odborné posouzení fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě pobývat

349.

 

30

odst.5

vydávání vyjádření k pobytu dítěte u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob podle § 30 odst.1

350.

 

32

odst.2

písm.a)

působení proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti

351.

 

32

odst.2

písm.b)

upozorňování krajských úřadů na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání

352.

 

32

odst.2

písm.c)

spolupráce s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro děti

353.

 

32

odst.2

písm.d)

usměrňování péče o děti podle programů péče o problémové skupiny dětí

354.

 

32

odst.2

písm.e)

pomáhání dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování

355.

 

33

odst.1

příslušnost k sociálně-právní ochraně podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

356.

 

33 odst.2

projednávání přestupků na úseku sociálně-právní ochrany

357.

 

34

odst.1

spolupráce s věznicemi při řešení sociálních a výchovných problémů dětí uvedených v § 6 odst.1

358.

 

34

odst.2

písm.a)

vyjadřování se podle zvláštního právního předpisu k formě a obsahu přípravy dítěte na budoucí povolání zabezpečovaného věznicí

359.

 

34

odst.2

písm.b)

vyjadřování se podle zvláštního právního předpisu zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená žena ve věznici pečovala

360.

 

34

odst.2

písm.c)

vyjadřování se podle zvláštního právního předpisu k prodloužení doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě, je-li důvodem návštěva dítěte

361.

 

35a

vydávání zákonnému zástupci dítěte na jeho žádost pro účely uplatňování nároků dítěte na výživné vůči povinné osobě žijící v cizině potvrzení o tom, že je dítě naživu a nachází se v péči zákonného zástupce

 

362.

 

36

odst.2

činění opatření potřebných pro převzetí dítěte a současně sdělování zastupitelskému úřadu, kým bude dítě na území České republiky při návratu převzato, možnost dohodnout, že dítě bude převzato v cizině

363.

 

36

odst.3

převzetí dítěte při návratu z ciziny, pokud nejsou schopni nebo ochotni dítě převzít rodiče či jiná osoba odpovědná za jeho výchovu

 

364.

 

36

odst.4

písm.c)

hrazení nákladů souvisejících s převzetím dítěte na území České republiky v případě, že náklady nebyly uhrazeny rodičem, jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, nebo ústavním zařízením, možnost požadovat úhradu těchto nákladů po osobách nebo zařízení

365.

 

37 odst.2

povinnost   učinit   další nezbytná   opatření   směřující                                k   ochraně   dítěte   a   uvědomit,  je-li   to   možné,   o   této skutečnosti   zastupitelský  úřad státu,   jehož   je   dítě   občanem, povinnost   projednat   s ním způsob   spojení   dítěte   s rodiči nebo   jinými   osobami   za   dítě   odpovědnými,   informování   Úřadu  pro   mezinárodní   ochranu   dětí                               

366.

 

37

odst.3

písm.a)

podávání   návrhu   na   nařízení předběžného   opatření

 

367.

 

37

odst.3

písm.b)

podávání   návrhu   na   ustanovení poručníka   nebo   opatrovníka dítěte

 

 

 

 

11. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 367 vkládají nové položky č. 368 až 385, které 

      znějí :

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

368.

zákon č. 359/1999 Sb.

37

odst.3

písm.c)

podávání návrhu na ústavní výchovu dítěte

369.

 

37

odst.3

písm.d)

zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení

370.

 

38

odst.1

zřizování komise pro sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštního orgánu

371.

 

42

odst.2

písm.b)

podávání žádosti o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

372.

 

42

odst.3

povinnost neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného opatření, jde-li o dítě, které se umisťuje do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b) a d)

373.

 

42b

odst.3

rozhodování o příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

374

 

49

odst.3

vyjadřování se pro účely rozhodování o vydání pověření

375.

 

51

odst.4

písm.a)

podávání zpráv na vyžádání soudu o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření

376.

 

51

odst.4

písm.b)

podávání zpráv na vyžádání státnímu zastupitelství o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství vede podle zvláštního právního předpisu řízení týkající se dítěte

377.

 

51 odst.4 písm.c)

poskytování ministerstvu práce a sociálních věcí na vyžádání spisové dokumentace vedené o dětech a zobecněných informací a souhrnných údajů, které získá při své činnosti, s výjimkou jmenných údajů

 

378.

 

51

odst.4

písm.d)

možnost poskytnout na vyžádání pověřené osobě údaje potřebné pro zajištění její činnosti

379.

 

54

vedení evidence dětí

380.

 

55

odst.1

vedení spisové dokumentace o dětech zařazených v evidenci podle § 54

381.

 

55

odst.6

sdělování, že se rodiči nebo osobě odpovědné za výchovu dítěte umožní nahlédnout do spisové dokumentace, nebo

rozhodování o odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace

382.

 

55

odst.7

povinnost zajistit uložení všech údajů obsažených ve spisové dokumentaci

383.

 

59l

odst.5

písm. d)

projednávání správních deliktů podle § 59 odst.1 písm.e) až h), § 59a odst.1 písm.b), § 59c odst.1 nebo § 59h odst.1

384.

 

62

odst.1

oprávnění požádat úřad, v jehož obvodu je projednávána věc soudem, o zastoupení dítěte a postoupení spisové dokumentace spolu se stanoviskem

385.

 

62

odst.4

oprávnění požádat úřad, v jehož správním obvodu se rodič dítěte nachází, o součinnost při zprostředkování pomoci poradenského zařízení pro rodiče, jehož dítě bylo umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy, povinnost dožádaného úřadu dožádání vyhovět

 

 

Dosavadní položky č. 368  až 419  se označují jako položky č. 386 až  437.

 

 

12. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 385 vkládá nová položka č. 386, která zní :

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

386.

Zákon č. 121/2000 Sb.

105c odst. 4

projednávání správních deliktů podle tohoto zákona v prvním stupni

 

 

            Dosavadní položky č. 386 až 437 se označují jako položky č. 387 až 438.

 

 

13. V příloze č. 4 se v části A  doplňují položky č. 439 až  478, které znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

439.

zákon č. 108/2006 Sb.    

7 odst.4

rozhodování o příspěvku na péči

440.

 

20 odst.1

ustanovování zvláštního příjemce příspěvku na péči

 

 

441.

 

20

odst.4

možnost požádat zvláštního příjemce příspěvku na péči o písemné vyúčtování příspěvku na péči, který mu byl vyplacen

442.

 

20 odst.5

rušení rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce 

443.

 

21 odst.3

písm.a)

přijímání od příjemce příspěvku na péči ohlášení změn ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek na péči, jeho výši nebo výplatu

444.

 

21

odst.3

písm.b)

vyzývání příjemce příspěvku na péči k osvědčení skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na péči, jeho výši nebo výplatu

445.

 

22 odst.3

rozhodování o povinnosti vrátit přeplatek

446.

 

22

odst. 5

možnost rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit přeplatek

447.

 

23

odst.3

vyzývání osoby uvedené v odstavci 2 nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek na péči

448.

 

25

odst.1

provádění sociálního šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči

449.

 

25

odst.2

zasílání žádosti o posouzení stupně závislosti osoby příslušnému úřadu práce

450.

 

26

přerušování řízení o příspěvku na péči na dobu, po kterou úřad práce posuzuje stupeň závislosti osoby

451.

 

27

exekuční správní orgán ve věcech řízení o příspěvku na péči

452.

 

29 odst.1

kontrola, zda příspěvek na péči byl využit na zajištění pomoci a zda osobě je poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti

453.

 

29

odst.2

přijímání písemného ohlášení příjemce příspěvku na péči, kdo osobě poskytuje pomoc a jakým způsobem

454.

 

29

odst.3

vydávání zvláštního oprávnění svým zaměstnancům

455.

 

29

odst.4

vydávání bezplatného písemného potvrzení osobám blízkým oprávněné osobě nebo jiným fyzickým osobám, které žijí s oprávněnou osobou v domácnosti, poskytují-li oprávněné osobě pomoc, prokazujícího dobu péče pro účely zdravotního pojištění a důchodového pojištění

456.

 

30

odst. 1

oprávnění zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku na péči, včetně osobních údajů, v informačním systému  o příspěvku na péči

457.

 

30

odst. 2

povinnost používat při řízení o příspěvku na péči, při jeho výplatě a kontrole počítačový program, který zajistí Ministerstvo práce a sociálních věcí

458.

 

30 odst.7

povinnost zajistit uložení všech údajů z informačního systému a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o příspěvku na péči

459.

 

31

odst.1

posuzování, zda se  občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nestal  neodůvodnitelnou zátěží systému příspěvku na péči

460.

 

31

odst.7

oprávnění  posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému příspěvku na péči, opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů

461.

 

31

odst.8

písemné sdělování zjištění, že osoba se stala neodůvodnitelnou zátěží systému příspěvku na péči Policii České republiky

462.

 

31

odst.9

vyzývání ke sdělení údajů potřebných pro posouzení, zda  osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému příspěvku na péči

463.

 

92

písm.a)

zajišťování poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví

464.

 

92

písm.b)

koordinování poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; spolupráce se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky

465.

 

92 písm.c)

na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťování, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovávání možnosti jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sdělování této skutečnosti zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna

466.

Zákon č. 111/2006 Sb

54

odst.1

vymáhání neprávem poskytnuté dávky nebo dávky poskytnuté v nesprávné výši a rozhodování o upuštění od vymáhání těchto dávek

 

467.

 

55

odst. 4

písm.a)

povinnost poskytovat informace Ministerstvu práce a sociálních věcí v případech vyřizování stížností a zobecněných informací a souhrnných údajů,  které orgán pomoci v hmotné nouzi získá při své činnosti

 

468.

 

55

odst. 4

písm.b)

povinnost na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu ke kontrole činnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi informací potřebných k provádění kontroly

 

469.

 

55

odst. 4

písm.c)

povinnost na žádost osoby, která je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou, nebo zákonného zástupce této osoby, vydávat potvrzení o tom, že daná osoba je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou

 

470.

 

61

odst.1

písm.a)

 

rozhodování o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení a o jejich výši a provádění jejich výplaty

471.

 

61

odst.1

písm.b)

poskytování osobám informací vedoucích k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení

472.

 

61

odst.1

písm.c)

posuzování, zda se občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu, nebo jeho rodinný příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu, nestal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi

473.

 

61

odst.1

písm.d)

písemné sdělování Policii České republiky zjištění, že  osoba uvedená v písmenu c) se stala neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi

474.

 

61

odst.

písm.e)

vypracovávání aktivizačního plánu

475.

 

61

odst. 2

 

oprávnění provést posouzení a oznámení podle odstavce 1 písm. c) a d) v odůvodněných případech též opětovně

476.

 

62

písm.a)

rozhodování o přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci osobám v hmotné nouzi  a provádění její výplaty

477.

 

62

písm. b)

poskytování osobám v hmotné nouzi informací potřebných k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace

478.

 

62

písm.c)

vypracovávání programu individuálního motivačního postupu k dosažení cílů, které jsou při řešení aktuální situace osoby v hmotné nouzi určeny k odvrácení jejího sociálního vyloučení

 

 

14. V příloze č. 5 v části D odstavci B) položka: „Přehled o stavu pohledávek“ (Tab. č. 19)

      včetně nadpisu zní:

 

                                                                                                                        ročně

 - Přehled o stavu pohledávek               

     a/ za vlastní úřad                                                                 do 15. února následujícího roku

 

    b/ za jednotlivé příspěvkové organizace                                do 31. ledna následujícího roku.“.

 

15.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

     „Vysočany                                                  861

       na pozemku parc.č. 642/4 v k.ú. Vysočany

       Vysočany                                                  862                        2775255,-

        na pozemku parc.č. 642/2 v k.ú. Vysočany

        včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v

        KN“

 

16. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

     „Hostivař                            981            69169,60

       na pozemku parc.č. 2742/50 v k.ú. Hostivař“

 

17. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Petrovice na konci doplňuje tento výčet:

     „Petrovice                           328

      na pozemku parc.č. 432/58 v k.ú. Petrovice“

 

 

18. V příloze č. 10 se za bod 11 vkládá bod 12, který včetně nadpisu zní:

 

     „12. Městská část Praha 15

     a) Vymezeným majetkem se rozumí:

     kat.území            parc.č.            výměra (m2)     č.pop.            movitý maj. (v Kč)

     Hostivař                              981            69169,60

     b) Městská část Praha 15 se zavazuje využívat nemovitost, která přešla na hlavní město 

     Prahu z České republiky – Ministerstva financí Smlouvou o bezúplatném převodu majetku

     zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví obce ze dne 1.6.2006, jako

     zdravotnické zařízení po dobu 25 let ode dne účinnosti této smlouvy, tj. ode dne 1.6.2006.

     c) Městská část Praha 15 je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě

      podle písmene b).“

 

     Dosavadní body 12 až 16 se označují jako body 13 až 17.

 

19. V příloze č. 10 se za bod 13 vkládá bod 14, který včetně nadpisu zní:

 

    „14. Městská část Praha – Petrovice

     a) Vymezeným majetkem se rozumí:

     kat.území            parc.č.            výměra (m2)     č.pop.            movitý maj. (v Kč)

     Petrovice                            328

     b) Městská část Praha – Petrovice se zavazuje využívat nemovitost, která přešla na hlavní   

     město Prahu z České republiky – Ministerstva financí Smlouvou o bezúplatném převodu

     majetku zdravotnického zařízení kategorie „A“ do vlastnictví obce ze dne 1.6.2006, jako

     zdravotnické zařízení po dobu 25 let ode dne účinnosti této smlouvy, tj. ode dne 1.6.2006.

     c) Městská část Praha – Petrovice je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve

     smlouvě podle písmene b).“

 

     Dosavadní body 14 až 17 se označují jako body 15 až 18.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 s výjimkou čl. I  bodů 15  až 19, které nabývají účinnosti dnem 1. února 2007.

 

 

MUDr. Pavel  B é m ,   v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e  k ,  v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy