Obecně závazná vyhláška č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Číslo 25/2003
Sbírka 16
Datum vydání 27.11.2003
Datum účinnosti 01.01.2004
Datum zrušení 01.07.2011
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.11.2003  vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

§ 1

Obsah vyhlášky    

 

Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazby poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, evidence a příslušnost k řízení o poplatku.

 

 

§ 2

Vymezení některých pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se za

 

a)   kulturní akce pokládají

1. veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců,

2.  módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě),

 

b) sportovní akce pokládají utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení,

 

c) prodejní akce pokládají burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických),

 

d) reklamní akce pokládají akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky 1), tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

 

 

 

 

 

 § 3

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí

a)       5% u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a), bod 1, pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3.000 osob,

 

b)  20% u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v § 2  písm. a), bod 2 a písm. c), d).

 

c)   10% u akcí uvedených v § 2 písm. b).

 

 

§ 4

  Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku, tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme) a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití výtěžku.

 

(2)  Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny jeho peněžní prostředky. 2)

 

(3)  V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

 

§ 5

Splatnost poplatku

 

 

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

 

 

§ 6

Osvobození

 Od poplatku jsou osvobozeny :

 

a) kulturní akce uvedené v § 2 písm. a), bod 1 s výjimkou akcí uvedených v § 3 písm. a) a písm. b),

 

b) taneční kursy a kursy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kursů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.

 

 

§ 7

Evidence

 

Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci. Poplatník je povinen uvést na vstupence výši daně z přidané hodnoty, pokud je v ceně vstupenky obsažena, popřípadě uvést, že cena vstupenky daň z přidané hodnoty neobsahuje.

 

§ 8

Řízení o poplatku

 Řízení o  poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa konání akce3).

 

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

 

1. Vyhláška č. 6/ 1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného.

2. Čl. III vyhlášky č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích č. 4, 5, 6, 7, 8/91.

3. Čl. III vyhlášky 16/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1994 Sb. hl. m. Prahy, o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy.

4. Čl. II vyhlášky 35/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích.

5. Čl. II vyhlášky 31/1997 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích.

6. Vyhláška č. 49/1997 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 6/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

 primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

 

1)  § 1 odst.1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb.

2) § 33 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

3) Položka č. 11 přílohy č. 3 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy.

Rušící vyhlášky / nařízení

10/2011 Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy