Vyhláška č. 25/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 25/1998
Sbírka 5/1998
Datum vydání 30.06.1998
Datum účinnosti 01.07.1998
Datum zrušení 01.01.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 30.6.1998 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 143 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Vyhláška NVP č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:
§ 133 odst. 4 včetně poznámky pod čarou č. 16a) zní:

Za podmínek stanovených ve zvláštním právním předpisu 16a) lze v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení § 6 odst. 2, § 30 odst. 3, § 39 odst. 2, § 40 odst. 4, § 41 odst. 4 písm. a) a b), § 43 odst. 2, 3 a 7 a § 44 odst. 1 písm. c) a e) této vyhlášky.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.1998


RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy16a) § 138a zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Rušící vyhlášky / nařízení

26/1999 Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy