Obecně závazná vyhláška č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Číslo 26/2003
Sbírka 16
Datum vydání 27.11.2003
Datum účinnosti 01.01.2004
Datum zrušení 01.07.2011
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Plné znění

 

                Zastupitelstvo  hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2003 vydat podle § 44 odst.3 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Obsah vyhlášky

 

Touto vyhláškou se na území hlavního města  Prahy jako místa soustředěného turistického ruchu1) zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity ( dále jen „ poplatek“) a stanoví konkrétní sazba poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost a příslušnost k řízení o poplatku.

§ 2

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.

 

§ 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení v souladu se zvláštními předpisy2) a  zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

 

  § 4

   Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce  následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

 

(2) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti a uvede počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. 3)

(3) Osoba zprostředkující ubytování je povinna, do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, nahlásit   správci poplatku, na výzvu, název ubytovacího zařízení a celkový počet osob, jimž bylo ubytování v kalendářním čtvrtletí zprostředkováno.4)

 

 

 

§ 5

Splatnost

 

Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

§ 6

Řízení o  poplatku

 

Řízení o poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení s výjimkou území městských částí Praha 1 a 2 a  hotelů  *    ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku  vykonává hlavní město Praha. 5)

 

§ 7

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se:

 

1.     Vyhláška č.7/1991 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních.

2.    Vyhláška č.13/1991 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích  č. 4, 5, 6, 7, 8/91.

3.      Vyhláška č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních.

4.     Čl. III vyhlášky č.25/1991 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích.

5.     Čl. IV vyhlášky č.16/1993 Sb. hl.m.Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích  a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy , o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1991 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb.hl.m.Prahy.

6.     Čl. III  vyhlášky č. 35/1994 Sb. hl.m.Prahy, kterou se mění  a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích.

§ 8

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004. 

 

 

 

                     

          MUDr. Pavel B é m ,  v. r.

          primátor hl.m.Prahy

 

 

 

 Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb. a zákona č.229/2003 Sb.

2)      Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3)      § 33 odst.15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č.255/1994 Sb.

4)      § 34 odst.4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

5)       Položka č.11 přílohy č. 3 části A obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.2/2003 Sb. hl.m.Prahy.

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

6/2011 Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

3/2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy
7/2009 Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy