Vyhláška č. 27/1996 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 27/1996
Sbírka 06/1996
Datum vydání 25.04.1996
Datum účinnosti 02.05.1996
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 4. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 4 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------- "Krč 340 351 353 363 368 469"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 5. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy