Vyhláška č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se vydává tržní řád
Číslo 27/1998
Sbírka 06/1998
Datum vydání 25.08.1998
Datum účinnosti 01.10.1998
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení vydání nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Plné znění

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1998 s výjimkou ustanovení čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 2 odst. 4 písm. e) a odst. 6 a čl. 5 odst. 1 písm. j), která nabývají účinnosti dnem 1. března 1999.

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 25.8.1998 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm.l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 18 odst.1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Místa pro prodej a poskytování služeb


(1) Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) prodávat zboží a poskytovat služby na místech uvedených v příloze k této vyhlášce a dále při sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích 2) a pomocí automatů obsluhovaných zákazníkem 3) .Místy uvedenými v příloze jsou tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa.

(2) Tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 stánky, přenosnými stánky, stoly, pulty, stojany, mobilními zařízeními jako jsou účelově upravené a vybavené vozíky a jinými obdobnými zařízeními "(dále jen "prodejní zařízení")", umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržnice jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době.

(3) Tržiště je vymezený prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech.Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 prodejními zařízeními, umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržiště jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný.

(4) Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla najatých, prodejních místech, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) , prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném povrchu.

(5) Restaurační zahrádka je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci obchodní živnosti "hostinská činnost" 4), které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1).Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna.

(6) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného sortimentu jako v provozovně, určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) , se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele.

(7) Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) v tržnicích, na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení umístěných na zpevněném povrchu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1)


Čl. 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti


(1) Kapacita jednotlivých tržnic, tržišť a tržních míst (počet prodejních míst nebo prostor v metrech čtverečních) je stanovena v příloze této vyhlášky. Příloha dále obsahuje vymezení prostoru v metrech čtverečních u restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst.

(2) Tržnice, tržiště a tržní místa se správcem musí být na vhodném, trvale viditelném místě 5) označeny obchodním jménem a identifikačním číslem provozovatele, na tomto místě musí být rovněž uvedeno jméno a příjmení správce, doba prodeje zboží a poskytování služeb, u tržnic a tržišť musí být rovněž vyvěšen tržní řád s plánkem dle čl. 1 odst. 2 a 3.

(3) Tržnice, tržiště a tržní místa musí být vybaveny tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu; mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy 6).

(4) Tržnice, tržiště a tržní místa musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybaveny takto:

a) u potravin 7) zařízeními požadovanými zvláštními předpisy 8, 9)

b) u ovoce, zeleniny, brambor a lesních plodů a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popř. na ně navazující podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi,

c) u oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení,

d) u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty,

e) u elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení prodávaného zboží.

(5) Tržnice, tržiště i tržní místa musí být vybaveny takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení podle zvláštních předpisů 5)

(6) Tržnice a tržiště musí být vybaveny při prodeji ovoce a zeleniny tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.


Čl. 3

Doba prodeje zboží a poskytování služeb


(1) Tržnice a tržiště mohou být provozovány po dobu celého roku, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud v příloze této vyhlášky není pro jednotlivé tržnice a tržiště stanoveno jinak.

(2) Tržní místa mohou být provozována po dobu celého roku nebo , s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle poptávky po nich, pouze v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 6.00 do 20.00 hod., pokud v příloze této vyhlášky není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.

(3) Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozovány celoročně, pokud v příloze této vyhlášky není stanoveno jinak. Doba prodeje zboží a poskytování služeb je od 9.00 do 22.00 hodin, pokud v příloze této vyhlášky není stanovena doba kratší. Do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu.


Čl. 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti


(1) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, celoročně schůdnost, udržovat čistotu stánků , prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,

c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů 10) ,

d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř ap.),

e) k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

f) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,

g) k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,

h) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem

(2) Pro restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa platí odst. 1 písm. a) až e).


Čl. 5

Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice, tržiště a tržního místa k zajištění jejich řádného provozu

(1) Provozovatel tržnice nebo tržiště je povinen:

a) umístit tento tržní řád a plánek tržnice nebo tržiště na vhodném, trvale viditelném místě,

b) dohlížet na dodržování čl. 2, 3 a 4 tohoto tržního řádu zúčastněnými osobami,

c) určit prodejcům a poskytovatelům služeb konkrétní místa a vést o přidělení evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu tří let 11) ,

d) zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor a průběžné deratizace12 ),

e) určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob 13) pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz a využití nebo zneškodnění těchto odpadů 14) ,

f) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad zákazníků včetně pravidelného svozu a zneškodnění tohoto odpadu,

g) vyčlenit dle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje,

h) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice i tržiště,

i) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů apod.),

j) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (záchod, tekoucí voda k umytí rukou), při prodeji potravin v rozsahu upraveném zvláštními předpisy 8) ,

k) vyžadovat od osob, prodávajících spotřebitelům houby nebo jiné přírodní plodiny určené ministerstvem zdravotnictví, osvědčení o tom, že jako osoby, které tak činí na místech k tomu určených, prokázaly základní znalosti takových plodin před zkušební komisí, kterou jmenuje a odvolává krajský hygienik 15) ,

l) vymezit v rámci tržnice nebo tržiště místo pro prodej živých zvířat, splňující veterinární podmínky pro jejich prodej 16) .

(2) Pro provozovatele tržního místa platí odst. 1 písm. b), g), i), k) .

(3) Provozovatel může k zajištění provozu tržnice, tržiště a tržního místa určit fyzickou osobu - správce.


Čl. 6


Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů 17) .


Čl. 7


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1998 s výjimkou ustanovení čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 2 odst. 4 písm. e) a odst. 6 a čl. 5 odst. 1 písm. j), která nabývají účinnosti dnem 1. března 1999.RNDr. Jan Koukal, CSc.
primátor hl.m. PrahyIng. Petr Švec
náměstek primátora hl.m. Prahy1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

2) § 35 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů

3) § 37 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů

4) § 33 písm. b) a příloha č. 2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a směrnice MZ č. 72 sbírky hygienických předpisů sv. 64/1987 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování

5) § 31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů
6) zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně

7) zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

8) vyhláška č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny

9) vyhláška č.121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů

10) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a vyhláška č. 337/1997 Sb.,

11) § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

12) vyhl. č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

13) § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

14) § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

15) § 26 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

16) § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

17) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů

zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů

zákon ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:

1. Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb je provedeno dle definic v čl. 1.
2. Adresa místa, kde je realizován prodej zboží nebo poskytovány služby, je pokud možno názvem dané ulice, náměstí, číslem, popř. dalším upřesněním např. před vstupem do metra, u stanice MHD apod.
3. Zkratky jsou používány pouze ty, které jsou obecně známé (MHD - městská hromadná doprava, OD - obchodní dům, SM - supermarket, KD - kulturní dům, NS - nákupní středisko, ZC - směr z centra, DC - směr do centra).
4. Prodejní doba (sloupec 5) je uvedena v příloze u :
a) tržnic a tržišť pouze tehdy, je-li jiná než uvedená v čl. 3 odst. 1, t. j. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
b) tržních míst pouze tehdy, je-.li jiná než uvedená v čl. 3 odst. 2, t. j. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
c) restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst pouze tehdy, je-li stanoveno méně, než je uvedeno v čl. 3 odst. 3, t. j. jiná než 9,00 - 22,00 hodin
5. Doba provozu (sloupec 6) je uvedena dle čl. 3:
a) celoročně,
b) příležitostně , jako určité období roku s konkrétním datem.


 

Rušící vyhlášky / nařízení

16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

5/2001 Nařízení č. 5/2001 Sb. hl. m. Prahy
17/2001 Nařízení č. 17/2001 Sb. hl. m. Prahy
4/2002 Nařízení č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy
25/2002 Nařízení č. 25/2002 Sb. hl. m. Prahy
11/1999 Vyhláška č. 11/1999 Sb. hl. m. Prahy
3/1999 Vyhláška č. 3/1999 Sb. hl. m. Prahy
20/1999 Vyhláška č. 20/1999 Sb. hl. m. Prahy
25/2000 Obecně závazná vyhláška č. 25/2000 Sb. hl. m. Prahy
11/2000 Obecně závazná vyhláška č.11/2000 Sb. hl. m. Prahy
15/2002 Nařízení č. 15/2002 Sb. hl. m. Prahy
6/2003 Nařízení č. 6/2003 Sb. hl. m. Prahy
18/2003 Nařízení č. 18/2003 Sb. hl. m. Prahy
15/2004 Nařízení č. 15/2004 Sb. hl. m. Prahy
2/2004 Nařízení č. 2/2004 Sb. hl. m. Prahy
30/2003 Nařízení č. 30/2003 Sb. hl. m. Prahy
9/2005 Nařízení č. 9/2005 Sb. hl. m. Prahy