Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Číslo 27/2003
Sbírka 16
Datum vydání 27.11.2003
Datum účinnosti 01.01.2004
Datum zrušení 01.01.2020
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu
Plné znění

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11 .2003 vydat podle § 44 odst.3 písm.d) zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

§ 1

Obsah vyhlášky

 

Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy jako místa soustředěného  turistického ruchu 1) zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazba poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku a příslušnost k řízení o poplatku.

 

§  2

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 § 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu.

§ 4

Ohlašovací povinnost

 

(1) Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

(2) Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen uvést své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti, počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení 2).

§ 5

Způsob vybírání poplatku

 

Povinností ubytovatele je

a)      vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši,

b)      odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši.

c)       

§ 6

Splatnost poplatku

 

 

(1) Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení.

 

(2) Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

 

§ 7

Osvobození od poplatku

 

Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona  osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

 

§ 8

Řízení o poplatku

 

(1) Řízení o poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení s výjimkou území městských částí Praha 1 a 2 a  hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha 3).

 

(2) Pokud řízení o poplatku dle odstavce 1 vykonávají městské části, převedou část z každého měsíčního výnosu poplatku  stanovenou zvláštním právním předpisem4) na účet hlavního města Prahy, do  konce následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 20. prosince běžného roku.

 

 

§ 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se

1.      Vyhláška č. 18/1991 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za rekreační pobyt.

2.      Vyhláška č. 25/1991 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích.

3.      Vyhláška č. 16/1993 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1991 Sb. hl.m. Prahy, o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1991 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl.m. Prahy.

4.      Vyhláška č. 35/1994 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích.

 

 

 

5.      Vyhláška č. 31/1997 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích.

 

 

                                                              § 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

 

 

 

 

                                 MUDr. Pavel B é m

                  primátor hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf B l a ž e k

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) § 3 odst.1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.48/1994 Sb.

2)      § 33 odst.15 zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

3) Položka č.11 přílohy č.3 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve  znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy.

 4) Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

18/2019 Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

7/2009 Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy
3/2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy
8/2011 Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 Sb. hl. m. Prahy