Obecně závazná vyhláška č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 28/2002
Sbírka 20
Datum vydání 12.12.2002
Datum účinnosti 01.01.2003
Plné znění

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy, se usneslo dne 12.12.2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 3 se v části A položka č. 6 zrušuje.

    Dosavadní položky č. 7 až 112 se označují jako položky č. 6 až 111.

 

 

2. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 11 vkládá nová položka č. 12 , která zní:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

12.

zákon č.

102/1992 Sb.

11

rozhodování o návrhu na předběžný zákaz zřejmého  zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav

 

Dosavadní položky č. 12 až 111 se označují jako položky č. 13 až 112.

 

 

3. V příloze č. 3  v části A položka č. 62 zní:

 

 

 

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

62.

Zákon č.

133/2000 Sb.

5

zpracovávání údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo vnitra, a to v rozsahu údajů, které předává podle § 6; užívání údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů povolen pobyt ve správním obvodu úřadu městské části

 

 

 

4. V příloze č. 3 se v části A v položce č. 63 slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

5. V příloze č. 3 se v části A položka č. 64 zrušuje.

    Dosavadní položky č. 65 až 112 se označují jako položky č. 64 až 111.

 

6. V příloze č. 3 se v části A v položce č. 66 slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

7. V příloze č. 4 se v části A položky č. 3 až 12 zrušují.

    Dosavadní položky č. 13 až 386 se označují jako položky č. 3 až 376.

 

8. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 52 vkládá nová položka č. 53, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

53.

zákon č.

200/1990 Sb.

53

odst. 4

písm. B

projednávání přestupků ve věcech, které spravují a ostatních přestupků, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány

 

Dosavadní položky č. 53 až 376 se označují jako položky č. 54 až 377.

 

9. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 157 vkládají nové položky č. 158 až 168, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

158.

zákon č.

40/1993 Sb.

6

odst. 7

přijímání prohlášení o volbě státního občanství České republiky

159.

 

6

odst. 8

vydávání osvědčení o prohlášení

160.

 

10

odst. 2

přijímání žádosti o udělení státního občanství České republiky, ověření žadatelovy znalosti českého jazyka, učinění záznamu o výsledku do spisu a zasílání žádosti Ministerstvu vnitra

161.

 

18a

odst. 2

přijímání prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

162.

 

18a

odst. 6

rozhodování o odmítnutí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

163.

 

18a

odst. 7

oznamování nabytí státního občanství České republiky

164.

 

20

odst. 2

vydávání osvědčení o státním občanství České republiky

165.

 

23

odst. 1

vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky

166.

 

23

odst. 4

přijímání oznámení o určení otcovství dítěte, jehož matka je cizinka a otcem byl určen státní občan České republiky

167.

 

24

odst. 1

zjišťování státního občanství České republiky ve sporných případech

168.

 

24

odst. 2

vystavování potvrzení o výsledku provedeného zjištění

 

 Dosavadní položky č. 158 až 377 se označují jako položky č. 169 až 388.

 

 

10. V příloze č. 4 v části A v položce č. 241 rubrika „§“ zní: „4 odst. 1“.

 

 

11. V příloze č. 4 v části A v položce č. 242 rubrika „§“ zní: „4 odst. 2“.

 

 

12. V příloze č. 4 se v části A v položce č. 243 slovo „územním“ nahrazuje slovem „správním“, slova „okresního úřadu“ se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ a slova „okresnímu úřadu“ se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

 

13. V příloze č. 4 se v části A v položkách č. 255 a 257 slova „okresnímu úřadu“ nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.“.

 

 

14. V příloze č. 4  v části A v položce č. 359 rubrika „Předmět působnosti“  zní: „zpracovávání údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo vnitra, a to v rozsahu § 7 písm. b)“.

 

 

15. V příloze č. 4 v části A se za položku č. 361 vkládá nová položka č. 362, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

362.

zákon č.

133/2000 Sb.

6

písm. c

přijímání údajů od útvaru Policie České republiky, a to jím vydaných povolení k pobytu cizinci nebo udělení azylu na území České republiky

 

Dosavadní položky č. 362 až 388 se označují jako položky č. 363 až 389.

 

16. V příloze č. 4 v části A položka č. 365 zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

365.

zákon č.

133/2000 Sb.

7

písm. b

předávání údajů ministerstvu vnitra v rozsahu údajů předaných mu podle § 6

 

 

 

17. V příloze č. 4 v části A položka č. 366 zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

366.

 

8

odst. 1

poskytování údajů z informačního systému, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti

 

 

18. V příloze č. 4 v části B se položka č. 1 zrušuje.

      Dosavadní položky č. 2 až 21 se označují jako položky č.1 až 20.

 

 

19. V příloze č. 4 v části B se položky č. 5 až 16 zrušují.

      Dosavadní položky č. 17 až 20 se označují jako položky č. 5 až 8.

 

 

20. V příloze č. 4 v části D  položka č. 1 zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

1.

zákon č.

40/1993 Sb.

12

odst. 4

přijímání složení státoobčanského slibu před tajemníkem úřadu

 

 

21. V příloze č. 4 v části D se položky č. 2 až 5 zrušují.

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

Primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy