Vyhláška č. 28/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění vyhlášky č. 9/1998 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 28/1999
Sbírka 13/1999
Datum vydání 21.10.1999
Datum účinnosti 01.11.1999
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.10.1999 vydat podle § 16 odst.1 zákona ČNR
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1998 Sb. hl.m. Prahy se mění takto:
1. V čl. 1 odst. 2 písm. c) se vypouští slovo “podélně”.
2. V čl. 2 odst. 3 se před slovem “poklopy” vypouští předložka “na”.
3. V čl. 3 se vypouští odst. 1.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.1999.Ing. arch. Jan K a s l ,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy