Vyhláška č. 2/1989 Sb. NVP

Popis Vyhláška o podmínkách vypalování rostlinného porostu a spalování jiných hořlavých látek na prostranstvích hlavního města Prahy
Číslo 2/1989
Sbírka 1/1989
Datum vydání 13.04.1989
Datum účinnosti 01.07.1989
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 14/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zrušují některé vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy
Plné znění
Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 13. dubna 1989 vydat podle § 24a zákona o národních výborech toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

1) Na území hlavního města Prahy se zakazuje vypalování rostlinného porostu, spalování porostu posečeného nebo jinak odděleného a spalování dalších hořlavých látek na vegetační ploše 1).

2) Zákaz vypalování se nevztahuje na opatření povolená nebo nařízená z důvodu veřejného zájmu či z jiných oprávněných důvodů příslušným orgánem národního výboru v dohodě s obvodní správou Sboru požární ochrany.

Čl.2

1) Spalování rostlinného porostu např. trávy, sena, křovin, slámy, spadaného listí mimo vegetační plochu je možno provádět při splnění těchto podmínek:

a) spalovat v malých množstvích a dbát na požární bezpečnost přilehlých objektů,

b) zajistit stálý dozor u ohně a zabezpečit nezbytné hasební prostředky,

c) likvidovat ohniště a uklidit nespálené zbytky po skončení akce,

d) nezapalovat za nepříznivých meteorologických podmínek.

2) Spalování rostlinného porostu na veřejném prostranství je možno pouze s vědomím obvodního hygienika. Místo a čas spalování je nutno ohlásit bezprostředně před zapálením ohlašovně požárů útvaru Sboru požární ochrany.

Čl.3

Spalování dalších hořlavých látek 2) neuvedených v čl. 2 odst. 1 se zakazuje.

Čl.4

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se stíhá jako přestupek, nejde-li o přečin nebo trestný čin.


Čl.5

Zrušuje se vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1977 Sb. NVP, o zákazu vypalování rostlinného porostu na území hlavního města Prahy.

Čl.6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.


Primátor hlavního města Prahy
RSDr. Zdeněk Horčík v. r.
 
Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
prof. JUDr. Zbyněk Kiesewetter, DrSc., v. r.


1) Plocha porostlá rostlinnými společenstvy např. trávou, bylinami, dřevinami 2) např. pneumatiky, plasty, barvy, laky

Rušící vyhlášky / nařízení

14/1999 Vyhláška č. 14/1999 Sb. hl. m. Prahy