Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Číslo 2/2005
Sbírka 2
Datum vydání 27.01.2005
Datum účinnosti 01.02.2005
Datum zrušení 01.01.2022
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Plné znění
 

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.1.2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

      Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území hlavního města Prahy. 

§ 2

Ohlašovací a registrační povinnost

 

(1)  Plátce poplatku1) má ohlašovací a registrační povinnost2), kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této vyhlášce, a to za každou jím spravovanou nemovitost do 30 dnů ode dne kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku2).

(2)  Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum narození poplatníka3), který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti dle § 4. 

§ 3

Výše poplatku

 

(1)  Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanoví podle přílohy č. 2 k této vyhlášce podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob4) objednaných plátcem poplatku dle § 2 odst. 1.

(2)  Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne měsíce následujícího po jejím provedení.

 

§ 4

Splatnost poplatku

 

Plátce poplatku uhradí poplatek ve dvou splátkách v termínech splatnosti podle následující tabulky:

 

termín splatnosti

období, za které je poplatek hrazen

do 15. června kalendářního roku

od 1. ledna

do 30. června

do 15. prosince kalendářního roku

od 1. července

do 31. prosince

 

§ 5

Zrušuje se:

 

  1. Část první obecně závazné vyhlášky č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
  2. Obecně závazná vyhláška č. 20/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 20/2002 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
  3. Obecně závazná vyhláška č. 34/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad,

      ve znění obecně závazné vyhlášky č. 20/2003 Sb. hl. m. Prahy.

 

§ 6

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.února 2005.

 

MUDr. Pavel B é m ,  v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k ,  v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

1)   § 17a odst. 2 věta druhá zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb. 

2)   §33 odst. 13 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 237/2004 Sb.

3)   § 17a odst.4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb.

4)   §6 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 24/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

17/2021 Obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

15/2019 Obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy