Vyhláška č. 2/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením sexuálních služeb
Číslo 2/1993
Sbírka 1/1993
Datum vydání 28.01.1993
Datum účinnosti 01.04.1993
Datum zrušení 01.01.2008
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 20/2007 Sb. hl. m. Prahy, na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 1. 1993 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Zakazuje se na veřejném prostranství a na veřejně přístupných místech, která nejsou provozovnou podle zvláštního předpisu 1), nabízet (slovem, zvukem, obrazem, písmem, posunky apod.) sexuální služby.

Čl.2

(1) Za sexuální služby se pro účely této vyhlášky považuje činnost provozovaná s použitím vlastní osoby a za úplatu, při které dochází k pohlavnímu ukájení v důsledku tělesného dotyku.

(2) Za nabízení sexuálních služeb se pro účely této vyhlášky považuje i nabízení jiných služeb, jestliže je zřejmé, že se jedná o navazování kontaktů s cílem poskytnutí sexuálních služeb.

Čl.3

Městská část je oprávněna po předchozím souhlasu hl.m. Prahy stanovit místa, kde neplatí zákaz nabízení sexuálních služeb. Pokud tak městské části neučiní do 60 dnů od platnosti této vyhlášky, může taková místa určit hlavní město Praha.

Čl.4

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle přestupkového zákona 2).

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 1993 s výjimkou článku č. 3 této vyhlášky, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. Milan Kondr v. r.

Náměstek primátora hl. m. Prahy
RNDr. Jiří Exner v. r.1) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
2) zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

Rušící vyhlášky / nařízení

20/2007 Obecně závazná vyhláška č. 20/2007 Sb. hl. m. Prahy