Obecně závazná vyhláška č. 30/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 30/2002
Sbírka 21
Datum vydání 12.12.2002
Datum účinnosti 01.02.2003
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 12. 2002 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

       Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

V příloze č. 3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 47/07 ze dne 3.10.2002 vkládá text, který zní:

 

„Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.  02/26 ze dne 12. 12. 2002. 

 

číslo změny

městská část

předmět změny

Průsvitka výkresu č.

Z 0165

Praha 6

výstavba rodinného domu

4,30,37

„ .                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem 1. února 2003.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy