Vyhláška č. 31/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 31/1995
Sbírka 11/1995
Datum vydání 07.09.1995
Datum účinnosti 14.09.1995
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 7. 9. 1995 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 3 nadpis zní:
"Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha 3 svěřen tento nemovitý a movitý majetek"

V čl. 3c, odst. 3 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------------------------------- "Žižkov 2639/101 285 2595 3519 182 3520 235 3526 290 3528 307 3530 274
Vinohrady 2792 376 1487

movitý majetek v č. pop. 2595 (vybavení bývalého s. p. Bytový podnik v Praze 3) v hodnotě 2,960 000,- Kč".

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. 9. 1995.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy