Obecně závazná vyhláška č. 32/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje výměr č. 2/1993, o stanovení maximální paušální ceny za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území hlavního města Prahy
Číslo 32/2000
Datum vydání 25.07.2000
Datum účinnosti 01.08.2000
Plné znění

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 25.7.2000

Čl. 1

Výměr č. 2/1993 o stanovení maximální paušální ceny za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území hl. m. Prahy (uveřejněn v částce 8/1993 Sb. hl. m. Prahy) se zrušuje.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2000


Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy