Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Číslo 32/1999
Sbírka 13/1999
Datum vydání 26.10.1999
Datum účinnosti 01.01.2000
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 26.10.1999 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm.1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. a § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 262/1992 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část schváleného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 1)
Čl. 2
 
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 3
 
Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 25 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Čl. 4

Územně plánovací podklady mohou být využity na území hlavního města Prahy jen v souladu se schváleným územním plánem.

Čl. 5
 
Dokumentace územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je uložena v Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, v odboru výstavby Magistrátu hlavního města Prahy, v odboru územního rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy, příslušné části dokumentace územního plánu na stavebních úřadech, obvodních a místních úřadech městských částí.
 
Čl. 6

 
Řízení zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

1) Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy
svým usnesením č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999


Čl. 7

Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1995 Sb. hl. m. Prahy , vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1998 Sb. hl. m. Prahy vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1999 Sb. hl. m. Prahy.


Čl. 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Ing. arch. Jan Kasl, v.r.
primátor hlavního města Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hlavního města Prahy

Pozměňující vyhlášky

6/2005 Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 Sb. hl. m. Prahy
6/2006 Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 Sb. hl. m. Prahy
24/2005 Obecně závazná vyhláška č. 24/2005 Sb. hl. m. Prahy
17/2005 Obecně závazná vyhláška č. 17/2005 Sb. hl. m. Prahy
8/2003 Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy
3/2004 Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Sb. hl. m. Prahy
7/2004 Obecně závazná vyhláška č. 7/2004 Sb. hl. m. Prahy
10/2001 Obecně závazná vyhláška č. 10/2001 Sb. hl. m. Prahy
27/2001 Obecně závazná vyhláška č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy
30/2002 Obecně závazná vyhláška č. 30/2002 Sb. hl. m. Prahy
21/2002 Obecně závazná vyhláška č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy
23/2006 Obecně závazná vyhláška č. 23/2006 Sb. hl. m. Prahy
15/2006 Obecně závazná vyhláška č. 15/2006 Sb. hl. m. Prahy