Vyhláška č. 32/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 32/1994
Sbírka 11/1994
Datum vydání 30.06.1994
Datum účinnosti 30.06.1994
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhllášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 6. 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst.2 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------------------------- Vinohrady 1493 214 435 1494 176"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy