Obecně závazná vyhláška č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 33/2003
Sbírka 18
Datum vydání 18.12.2003
Datum účinnosti 15.01.2004
Plné znění

      Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.   9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto :

 

 

 

1.   V příloze č. 2 se za položku č. 75 vkládají nové položky č. 76 a 77, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

76.

zákon č. 222/1999 Sb.

23

odst. 7

hrazení nákladů spojených s lékařskou prohlídkou za účelem stanovení zdravotní způsobilosti povolávané fyzické osoby

77.

zákon č. 353/1999 Sb.

13

odst. 2

oznamování veřejnosti způsobem v místě obvyklým  do 15 dnů ode dne obdržení programu, bezpečnostní zprávy, vnějšího havarijního plánu nebo jejich aktualizace, kdy a kde lze do programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu, nahlížet, činit si výpisy, opisy popřípadě kopie

 

Dosavadní položky č. 76 až 82 se označují jako položky č. 78 až 84.

 

2.  V příloze č. 2 se za položku č. 80 vkládají nové položky č. 81 až 82, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

81.

zákon č. 239/2000 Sb.

13

písm. a)

koordinování záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu městské části, pokud velitel zásahu o koordinaci požádal, možnost použít pro koordinaci záchranných a likvidačních prací  krizový štáb městské části

82.

 

14

předávání zpráv o průběhu záchranných a likvidačních prací při jejich koordinaci Ministerstvu vnitra prostřednictvím operačních        a informačních středisek integrovaného záchranného systému

 

Dosavadní položky č. 81 až 84 se označují jako položky č. 83 až 86.

 

3. V příloze č. 3 se v části A  za položku č. 32 vkládá nová položka č. 33, která zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

33.

zákon č. 222/1999 Sb.

8

písm. a)

plnění úkolů a poskytování údajů pro zabezpečení obrany státu podle požadavků úřadu městské části nebo Magistrátu hlavního města Prahy

 

Dosavadní položky č. 33 až 113 se označují jako položky č. 34 až 114.

 

4. V příloze č. 3 v části A  položka č. 34 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

34.

zákon č. 222/1999 Sb.

8

písm. b)

zabezpečování výběru a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí úřadu městské části

 

5. V příloze č. 3 se v části A  za položku č. 34 vkládají nové položky č. 35 a 36, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

35.

zákon č. 222/1999 Sb.

8

písm. c)

podílení se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí úřadu městské části

36.

 

8

písm. d)

plnění úkolů spojených s prověřováním opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí úřadu městské části

 

Dosavadní položky č. 35 až 114 se označují jako položky č. 37 až 116.

 

 

 

 

6.  V příloze č. 3 v části A  položka č. 38 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

38.

zákon č. 222/1999 Sb.

8

písm. f)

uplatňování požadavků na přípravu občanů k obraně státu u Magistrátu hlavního města Prahy  cestou úřadu městské části          a organizování jejich přípravy

 

 

 

7.  V příloze č. 3 v části A  položka č. 39 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

39.

zákon č. 222/1999 Sb.

8

písm. g)

plnění úkolů spojených s evakuací obyvatel podle rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části              a poskytování potřebné součinnosti při ochraně majetku evakuovaných osob

 

 

8.  V příloze č. 3 v části A  položka č. 79 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

79.

zákon č. 239/2000 Sb.

15

odst. 2

písm. e)

poskytování hasičskému záchrannému sboru kraje podkladů            a informací potřebných ke zpracování havarijního plánu hlavního města Prahy nebo vnějšího havarijního plánu

 

 

 9. V příloze č. 3 v části A  položka č. 83 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

83.

zákon č. 239/2000 Sb.

16

písm. b)

organizování v dohodě s velitelem zásahu, starostou městské části   evakuace osob z ohroženého území městské části při provádění záchranných a likvidačních prací

 

 

10. V příloze č. 3 v části A  položka č. 88 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

88.

zákon č. 240/2000 Sb.

21

odst. 2

písm. b)

rozpracovávání úkolů krizového plánu hlavního města Prahy, pokud jde o městskou část určenou podle § 15 odst. 4 písm. a); v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu městské části  (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb městské části

 

 

11. V příloze č. 3 v části A  položka č. 89 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

89.

zákon č. 240/2000 Sb.

21

odst. 2

písm. c)

poskytování hasičskému záchrannému sboru kraje podkladů a informací potřebných ke zpracování krizového plánu hlavního města Prahy

 

 

 

 

12. V příloze č. 3 se v části A  za položku č. 93 vkládá nová položka č. 94,která zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

94.

zákon č. 240/2000 Sb.

21

odst. 4

odpovědnost starosty městské části za připravenost městské části   k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra

 

Dosavadní položky č. 94 až 116 se označují jako položky č. 95 až 117.

 

 

13. V příloze č. 3 v části A  položka č. 101 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

101.

zákon č. 240/2000 Sb.

23

odst. 1

písm. e)

plnění úkolů a opatření uvedených v krizovém plánu hlavního města Prahy v době krizového stavu

 

 

 

14. V příloze č. 3 v části A  položka č. 104 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

104.

zákon č. 240/2000 Sb.

24

odst. 2

 

jmenování členů bezpečnostní rady městské části určené podle       § 15 odst. 4 písm. a)

 

 

 

15. V příloze č. 4 v části A  položky č. 218 až 220 znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

218.

zákon č. 218/1999 Sb.

9

odst. 5

zajišťování na žádost náčelníka územní vojenské správy k provedení odvodů místností, jejich vybavení, otopu a údržby

219.

 

10

odst. 1

písm. b)

určování člena odvodní komise - zástupce úřadu městské části

220.

 

10

odst. 2

zajišťování účasti člena odvodní komise na její přípravě                                                            

 

 

16.  V příloze č. 4 se v části A  se položka č. 221 zrušuje.

       Dosavadní položky č. 222 až 391 se označují jako položky č. 221 až 390.

 

 

17. V příloze č. 4 v části A  položka č. 221 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

221.

zákon č. 218/1999 Sb.

55

odst. 2

proplácení nákladů spojených s pronájmem místností k odvodu, jejich vybavením, otopem a údržbou po dobu odvodu

 

 

 

 

 

 

18.  V příloze č. 4 se v části A  se položky č. 222 až 224 zrušují.

       Dosavadní položky č. 225 až 390 se označují jako položky č. 222 až 387.

 

 

 

19.  V příloze č. 4 se v části A  za položku č. 221 vkládají nové položky č. 222 až 235, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

222.

zákon č. 222/1999 Sb.

7a

písm. a)

podílení se, v rozsahu stanoveném Magistrátem hlavního města Prahy, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhování způsobu jejich ochrany

223.

 

7a

písm. b)

plánování, v rozsahu stanoveném Magistrátem hlavního města Prahy, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy      a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

224.

 

7a

písm. c)

vedení evidence o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedení osobních údajů       o jejich vlastnících

225.

 

7a

písm. d)

vedení evidence nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, zvlášť vedení evidence osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu

226.

 

7a

písm. e)

provádění výběru vhodných věcných prostředků a kontroly určených věcných prostředků, možnost vydáním plné moci pověřit výběrem vhodných věcných prostředků určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, možnost vydáním plné moci pověřit jejich následnou kontrolou určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů

227.

 

7a

písm. f)

rozhodování o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k tomuto účelu provádění rozpisu věcných prostředků podle druhu a množství na další městské části

 

 

 

 

 

 

 

 

228.

 

7a

písm. g)

rozhodování o povolávání fyzických osob, které mají trvalý pobyt      v jejich správním obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, koordinování jejich výběru a spolupráce s dalšími městskými částmi, úřady práce          a dalšími správními úřady

229.

 

7a

písm. h)

podílení se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy

230.

 

7a

písm. i)

plnění úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí Ministerstva obrany

231.

 

7a

písm. j)

podílení se na organizaci přípravy občanů k obraně státu

232.

 

7a

písm. k)

plnění dalších úkolů a poskytování údajů pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů

233.

 

7a

písm. l)

ukládání sankcí za nesplnění povinností

234.

 

7a

písm. m)

provádění výkonu rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až   § 72

235.

 

7a

písm. n)

rozhodování o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu

 

Dosavadní položky č. 222 až 387 se označují jako položky č. 236 až 401.

 

 

20.  V příloze č. 4 se v části A  se položka č. 242 zrušuje.

     Dosavadní položky č. 243 až 401 se označují jako položky č. 242 až 400.

 

 

21. V příloze č. 4 v části A  položka č. 244 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

244.

zákon č. 222/1999 Sb.

26

odst. 5

zprošťování fyzických osob od pracovní povinnosti nebo od pracovní výpomoci

 

 

22.  V příloze č. 4 se v části A  se položky č. 301 až 306 zrušují.

     Dosavadní položky č. 307 až 400 se označují jako položky č. 301 až 394.

 

 

 

 

 

 

 

23. V příloze č. 4 se v části A  za položku č. 371 vkládají nové položky č. 372 až 374, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

372.

zákon č. 241/2000 Sb.

8

 

příprava a vyhlašování regulačních opatření a plnění úkolů uložených Magistrátem hlavního města Prahy k zajištění nezbytných dodávek

373.

 

21

odst. 1

ukládání za stavu nebezpečí právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě mající místo podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky v příslušném územním obvodu povinnosti dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství, skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět, přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo

374.

 

24

odst. 1

kontrolování přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy v okruhu své působnosti, a to i v době před vyhlášením krizových stavů

 

Dosavadní položky č. 372 až 394 se označují jako položky č. 375 až 397.

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m,  v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k,  v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 

 

  

.