Vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy
Číslo 33/1999
Sbírka 00/1999
Datum vydání 26.10.1999
Datum účinnosti 01.01.2000
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 26.10.1999 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm.1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Touto vyhláškou se vyhlašuje stavební uzávěra ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu pro celý rozsah velkého rozvojového území nebo jeho ucelenou část, vymezenou pořizovatelem1) schváleného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Praha2).
 

Čl. 2

Velká rozvojová území jsou vymezena v příloze č. 1 této vyhlášky.
 

Čl. 3

Na území stavební uzávěry je zakázáno provádět veškeré stavby mimo staveb drobných3), stavebních úprav stávajících staveb, u kterých nedojde ke změně jejich funkčního využití, staveb inženýrských sítí celoměstského významu nebo nezbytných pro existenci stávajících staveb a staveb dopravních celoměstského významu.

Čl. 4

Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby, pro které bylo vydáno ke dni účinnosti této vyhlášky územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.

Ing.arch. Jan Kasl, v.r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) Útvar rozvoje hlavního města Prahy
2) Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením ZHMP č. 10/05
dne 9.9.1999
3) § 139b zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů

 

Pozměňující vyhlášky

21/2006 Nařízení č. 21/2006 Sb. hl. m. Prahy
23/2001 Nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m. Prahy
43/2000 Obecně závazná vyhláška č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy
5/2004 Nařízení č. 5/2004 Sb. hl. m. Prahy
23/2005 Nařízení č. 23/2005 Sb. hl. m. Prahy
3/2006 Nařízení č. 3/2006 Sb. hl. m. Prahy
22/2002 Nařízení č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy