Vyhláška č. 37/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č.11/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č.16/1993 Sb. hl. m. Prahy, a vyhláška č.12/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z reklamních zařízení, ve znění vyhlášky č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č.16/1993 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 37/1994
Sbírka 13/1994
Datum vydání 29.09.1994
Datum účinnosti 29.09.1994
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 9. 1994 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 11/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy se zrušuje.

Čl.2

Vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z reklamních zařízení, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy se zrušuje.

Čl.3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy