Vyhláška č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 38/1995
Sbírka 15/1995
Datum vydání 12.10.1995
Datum účinnosti 01.11.1995
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění

od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisůZastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 10. 1995, po projednání s městskými částmi, vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy, se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 2 odst. 7 se za slovem "Újezd" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slovo "Šeberov" se doplňují slova "a Křeslice".

2. V čl. 2 odst. 11 se vypouští slovo "Křeslice".

3. V čl. 3 odst. 6 se za slovem "Újezd" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slovo "Šeberov" se doplňují slova "a Křeslice".

4. V čl. 3 odst. 17 se vypouští slovo "Křeslice".

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1995.

 
RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy