Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2004
Sbírka 3
Datum vydání 26.02.2004
Datum účinnosti 01.04.2004
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 2. 2004 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

V příloze č. 4 k vyhlášce č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, se za tabulku, označenou Zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením ZHMP č. 06/18  ze dne 27.3.2003 doplňuje text, který zní :

 „Zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením zastupitelstva hlavního  města Prahy č. 15/06  ze dne 26.2.2004.

 

městská část:

předmět zrušení:

Průsvitka výkresu:

 Praha 7, Praha 16

Kategorizace zátopových území a vymezení linie protipovodňových opatření v území dotčeném záplavami ze srpna 2002

9, 25,33

„.

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. dubna 2004.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy