Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2003
Sbírka 2
Datum vydání 27.02.2003
Datum účinnosti 01.04.2003
Plné znění

        Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.2.2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy,   obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy,   se mění takto:

 

1. V příloze č. 4  v části A  se v položce č. 40 slovo "přechodnou" nahrazuje slovy "nezbytně

    dlouhou".

 

2. V příloze č. 4  v části A  v položce č. 45  rubrika "§" zní:  "28 odst. 3".

 

3. V příloze č. 4 v části A  se v položce č. 83 slovo „okresního“ nahrazuje slovem „obecního“.

 

4. V příloze č. 4 v části A se v položce č. 104 slovo "neohlásí" nahrazuje slovem "neoznámí".

 

5. V příloze č. 4  v části A  v položce č. 112 rubrika "§" zní: "2" a rubrika "předmět

     působnosti" zní: "výkon činnosti obecního živnostenského úřadu".

 

6. V příloze č. 4 se v části A položky č. 151 a 152 zrušují.

    Dosavadní položky č. 153  až 380 se označují jako položky č. 151 až 378.

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vršovice                        1124                        281

  včetně terénních a sadových úprav“

 

 

8. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 11  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Háje                        1272                           346

  Háje                        1124/1                        236

  Háje                        1123                           254

  Chodov                   3336/10                      360

včetně stavby bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Horní Měcholupy                        217/4                        1530

  Horní Měcholupy                        553/1                           53

  Horní Měcholupy                        560                          2612

  Horní Měcholupy                        576                          2140

  Horní Měcholupy                        589                            398

  Horní Měcholupy                        523/435                     762

  Horní Měcholupy                        523/437                     327

  Horní Měcholupy                        523/438                     647

  Horní Měcholupy                        590/1                         396

  Horní Měcholupy                        593/1                        922“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.  r.

náměstek primátora hl.m. Prahy