Vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP

Popis Vyhláška o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opařilka-Červený lom, U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi a jejich ochranných pásmech
Číslo 3/1982
Sbírka 2/1982
Datum vydání 27.05.1982
Datum účinnosti 01.09.1982
Plné znění
Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 4. plenárním zasedání konaném dne 27. května 1982 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR a podle § 8 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Popis a vymezení chráněných přírodních výtvorů

Chráněnými přírodními výtvory se určují:

1. Požáry - zářez cesty k lomu a opuštěný lom, kde je zachycen geologický profil mezinárodního významu (mezinárodní stratotyp pro hranici ludlow-přídol).
Katastrální území - Řeporyje, parcelní číslo 1442/2 část, výměra 3,5 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

2. Dalejský profil - svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický profil ordovikem, silurem a spodním devonem s řadou mezinárodně významných geologických odkryvů a nalezišť zkamenělin, významná společenstva vápnomilných a teplomilných skalních stepí s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Katastrální území - Řeporyje, parcelní čísla 1363, 1387, 1393/1, 1394/2, Holyně, parcelní číslo
345/1, 348 část, celková výměra 23,7820 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

3. Opařilka - Červený lom - svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický profil s vrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin, významná společenstva teplomilných pastvin s výskytem chráněných a ohrožených druhů
Katastrální území - Jinonice, parcelní čísla 1187 část, 1761, 1762, 1763, 1996, 1997/1, 2016, 2008,
Hlubočepy, parcelní čísla 1121/1
celková výměra 8,2028 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

4. U Nového mlýna - svahy na pravém břehu Dalejského potoka, mezinárodně významné geologické profily (mezinárodní parastratotyp pro hranici spodní - střední devon) a naleziště zkamenělin ve spodním a středním devonu, společenstva teplomilných skalních stepí a stinných
skal s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Katastrální území - Holyně, parcelní čísla 374, 375, 278, 379, 380, 381, 382, 384,
Hlubočepy, parcelní čísla 1122 část, 1123,
celková výměra 12,6962 ha.
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.

5. Chuchelský háj - cenný soubor přirozených lesních společenstev (habrová doubrava, lipová javořina, dřínová doubrava) a skalní teplomilná vegetace na silurských diabázových rostlinách, v ochranném pásmu významné naležiště zkamenělin ve výchozech silurských vápenců.
Katastrální území - Malá Chuchle, parcelní číslo 173 část, Velká Chuchle, parcelní číslo 1134, 1126,
celková výměra 19,7820 ha.

6. Housle - erosní rokle s významným geologickým profilem s vrchnokřídovými mořskými
usazeninami v nadloží proterozoických hornin.
Katastrální území - Lysolaje, parcelní číslo 482,
výměra 3,8176 ha.

7. Ládví - geologické profily v opuštěném buližníkovém lomu se zachovalými usazeninami svrchnokřídového moře vzniklými v příbojové zóně.
Katastrální území - Ďáblice, parcelní číslo 1269 část,
výměra 0,6614 ha.

8. Okrouhlík - výchozy svrchnokřídových pískovců, na jejich písčitém rozpadu typická teplomilná společenstva rostlin a hmyzu.
Katastrální území - Libeň, parcelní číslo 1265 část,
výměra 0,5814 ha

9. Vinořský park - výchozy svrchnokřídových pískovců lemující krajinářsky významné údolí se starými dubovými porosty a mokřadními olšinami na výstupech pramenů
Katastrální území - Vinoř, parcelní čísla 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 31, 252/2, 266, 267, 268, 282, 273, 275, 277, 281, 289, 290, 330,
celková výměra 34,0746 ha

10. Oboru v Uhříněvsi - cenný soubor přirozených lesních společenstev (habrová doubrava, střemchová jesenina) se starými duby a bohatým bylinným a keřovým patrem.
Katastrální území - Uhříněves, parcelní čísla 1656, 1699 část, 1744, 1745, 1746/2, 1747, 1748, 1749/1, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756/1 část, 1757 část, 1765, 2182, 2181 část,
celková výměra 34,8546 ha.

Čl.2

Podmínky ochrany

1) Území chráněných přírodních výtvorů (dále jen "chráněná území") jsou chráněná podle zvláštních předpisů 1).

2) Pokud z dalších ustanovení nevyplývá jinak, je zakázáno jakýmkoliv způsobem do chráněného území zasahovat, zejména rušit jeho přirozený vývoj, poškozovat jeho povrch, geologický podklad, rostlinstvo a živočišstvo a odnášet z něj jakékoliv přírodniny nebo jinak ohrožovat přirozený vývoj nebo stav chráněných částí přírody a jednat proti podmínkám ochrany.

3) Orgány státní ochrany přírody 2) ve spolupráci s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody (dále jen Středisko) sestavují pro výkon ochrany v chráněném území své ochranářské plány.

4) Veřejnosti je vstup do chráněných území povolen s výjimkou úseků zvlášť vyznačených.

5) V chráněném území je zakázáno:

a) meliorovat a rekultivovat travní porosty,

b) používat pesticidů a jiných chemických prostředků nebo přihnojovat umělými hnojivy s výjimkou použití repelentů proti okusu sazenic lesních stromů zvěří a realizace mimořádných opatření v případě kalamitního rozšíření škůdců, po projednání s orgány státní ochrany přírody,

c) zásadně měnit vodní režim, jakékoliv úpravy musí být předem projednány s orgány státní ochrany přírody,

d) porušovat výchozy geologických vrstev s výjimkou odběru geologických vzorků pro vědecký výzkum prováděný Ústředním ústavem geologickým a geologickými pracovišti ČSAV, Národního muzea a Přírodovědecké fakulty University Karlovy,

e) tábořit a rozdělávat oheň

f) vjíždět do něho motorovými vozidly, s výjimkou služebních a hospodářských vozidel, v nezbytném rozsahu.

6) Udržování komunikací, lesních cest apod. ve stavu odpovídajícím jejich určení jsou jejich správci povinni provádět způsobem, který nenaruší ostatní plochu chráněného území.

7) Do chráněného území, včetně úseků zvlášť vyznačených, mohou vstupovat při výkonu své funkce nebo práva

a) orgány bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, lesnické, vodohospodářské a jejich pracovníci a pracovníci orgánů státní správy při výkonu jejich povinností,

b) orgány státní ochrany přírody a jimi pověření pracovníci

c) vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků,

d) uživatelé honitby a rybářského revíru při výkonu těchto práv.

8) V chráněném území je povolen výzkum a průzkum, který provádí nebo organizuje Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze nebo Středisko.

Čl.3

Výkon vlastnických a jiných práv v chráněném území

1) Vlastník (uživatel) pozemku, na němž bylo zřízeno chráněné území nebo ochranné pásmo, je povinen strpět omezení stanovené podmínkami ochrany 3). Jinak vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem v chráněném území nejsou dotčeny.

2) Výkon práva myslivosti a rybářského práva není ochranou dotčen. Výstavba mysliveckých a rybářských zařízení musí být předem projednána s orgány státní ochrany přírody včetně zařízení pro intenzívní chov bažantů.

3) Veškeré lesní porosty chráněných přírodních výtvorů budou zařazeny do lesů zvláštního určení ve smyslu platných předpisů o kategorizaci lesů, způsobem hospodaření a lesním hospodářském plánování 4), při obnově lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářské plány schvalují orgány správy lesního hospodářství po projednání s orgány státní ochrany přírody.

4) Změny v dosavadním využívání pozemků chráněných území jsou dovoleny pouze se souhlasem orgánů státní ochrany přírody.

Čl.4

Ochranné pásmo

1) K zabezpečení chráněných území před rušivými vlivy okolí se určují ochranná pásma takto:

Chuchelský háj,
katastrální území Malá Chuchle, parcelní čísla 173 část, 274, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186, 187, 188, 219 část, Velká Chuchle, parcelní čísla 128, 126, 1124/1, 1124/2, 1125, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132 část, 1133. 1200,
celková výměra 53,7779 ha.

Housle,
katastrální území Lysolaje, parcelní číslo 395, 447, 448, 449, 450/3, 478, 479, 480, 483/1, 483/3, 421, 483/4, 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 485, 549 část, 556 část,
celková výměra 11,0138 ha

Ládví,
katastrální území Ďáblice, parcelní čísla 1268, 1269 část, 1270,
celková výměra 9,0818 ha.

Okrouhlík,
katastrální území Libeň, parcelní čísla 1264, 1265 část, 1266 díl 1, 1266 díl 2, 1267/1 část, Kobylisy, parcelní číslo 556, celková výměra 10,3009 ha.

Vinořský park,
katastrální území Satalice, parcelní čísla 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 991, Vinoř, parcelní čísla 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 206/1, 263/7, 269, 271, 274/1, 274/2, 280, 272, 284, 327, 328,
celková výměra 140,1648 ha.

Obora v Uhříněvsi,
katastrální území Uhříněves, parcelní čísla 1746/1, 1758/1,
celková výměra 8,8473 ha.

2) Uživatelé lesních pozemků jsou povinni s lesními porosty plánovitě hospodařit podle lesních plánů tak, aby byly zabezpečeny přírodní hodnoty chráněného území.

3) V chráněném pásmu není dovoleno:

a) provádět jakoukoliv těžbu nebo výstavbu mimo stavby sloužící lesnímu hospodářství a stavby zabezpečení plnění funkce lesů po projednání s orgány státní ochrany přírody

b) provádět jakékoliv meliorace nebo rekultivace,

c) provádět letecké ošetřování porostů (chemizace, hnojení)

d) provádět jakékoliv zásahy, které by mohly negativně ovlivnit chráněné území nebo narušit celkový ráz krajiny

e) odkládat v území odpadní materiál nebo je jinak znečišťovat

f) tábořit nebo rozdělávat ohně mimo vyhražená místa.

4) Jinak není hospodaření v ochranném pásmu chráněného území omezeno.

Čl.5

1) Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky provádějí odbor kultury NVP a pověření pracovníci státní ochrany přírody.

2) Práva orgánů chránících zvláštní právní zájmy nejsou tímto dotčena 5).

Čl.6

1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, které je přestupkem, se projednává podle obecných předpisů 6).

2) Ustanovení o sankcích podle zvláštních předpisů nejsou dotčena 7).

Čl.7

Závěrečná ustanovení

1) Chráněné území je zakresleno v mapách uložených u ministerstva kultury ČSR, u Státního ústavu státní památkové péče a ochrany přírody v Praze, u odboru kultury NVP a Střediska.

2. V terénu se chráněné území vyznačí viditelným způsobem. Vyznačení a jeho další udržování zajišťuje Středisko.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.
1) § 6 a § 11 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
2) § 13 zákona č. 40/1956 Sb., zákon č. 111/1967 Sb.,, o hlavním městě Praze (odbor kultury NVP)
3) při náhradě škody se postupuje podle § 10 zák. č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
4) § 1 odst. 2 písm. d) vyhl. MLVH ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
5) zejména § 10 - 13 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
§ 19 zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství
§ 30 zák. ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
§ 3 a 4 vyhl. MLVH ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži
6) § 11 písm. d) a § 17 odst. 1 písm. b) zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
7) § 47 zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
§ 24 zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
§ 3 vyhl. MLVH ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži
§ 26 zák. č. 61/1977 Sb., o lesích
§ 34 zákona č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Pozměňující vyhlášky

15/2018 Nařízení č. 15/2018 Sb. hl. m. Prahy
5/2020 Nařízení č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy