Vyhláška č. 3/1985 Sb. NVP

Popis Vyhláška pro udělování "Medaile za zásluhy o hlavní město Prahu"
Číslo 3/1985
Sbírka 1/1985
Datum vydání 28.02.1985
Datum účinnosti 11.05.1985
Datum zrušení 01.01.1994
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 22/1993 Sb. hl. m. Prahy, o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy
Plné znění
15. plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy schválilo usnesením č. 15/6/P ze dne 28. února 1985 vydat podle 24a) zákona o národních výborech toto obecně závazné nařízení:

Podle ustanovení § 18 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze uděluje Národní výbor hlavního města Prahy "Medaili za zásluhy o hlavní město Prahu" jako veřejné uznání za zvlášť významnou činnost o hlavní město Prahu.

Čl.1

1) "Medaili za zásluhy o hlavní město Prahu" (dále jen medaili) lze udělit jednotlivcům nebo kolektivům, kteří se vynikající prací ve veřejných funkcích nebo vynikající prací v oblasti národního hospodářství, vědy, techniky, kultury nebo jiným zvlášť významným způsobem zasloužili o výstavbu a rozvoj hlavního města Prahy, nebo o blaho pražského lidu. Medaile může být udělena i cizím státním příslušníkům, zejména těm, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a přátelských styků hl. m. Prahy s hlavními městy jiných států.

2) Medaile může být udělena i jednotlivým městům v ČSSR a hlavním i jiným městům v zahraničí k ocenění jejich úsilí o rozvoj přátelství a vzájemné spolupráce s hlavním městem Prahou.

Čl.2

1) Medaili uděluje rada Národního výboru hlavního města Prahy. Předává ji primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřený člen rady NVP. Při odevzdání medaile obdrží vyznamenaný též listinu o jejím udělení.

2) Návrhy na udělení medaile předkládají komise a odbory (útvary) NVP, rady ONV, vedoucí ústředních a městských státních orgánů, MV KSČ a MV NF.

3) Návrhy se předkládají nejpozději do 30. září předcházejícího roku.

Čl.3

1) Rada Národního výboru hlavního města Prahy si může jako svůj poradní orgán zřídit komisi pro přípravu návrhů na udělení medaile "Za zásluhy o hlavní město Prahu", která posuzuje návrhy a předkládá je se svými doporučeními radě Národního výboru hl. m. Prahy. Za předsedu této komise volí rada zpravidla svého člena.

2) Medaile se uděluje
a) k 9. květnu nebo u příležitosti jiných jubilejních výročí a dnů
b) též v průběhu roku zvlášť zasloužilým jednotlivcům při životních jubileích (zejména 50, 55, 60 let), výjimečně i kolektivům (závodů, družstev, obcí, měst, škol apod.) při dosažení významného jubilea jejich založení nebo uvedení díla nebo stavby do provozu.

Čl.4

1) Medaile může být vyznamenanému odňata, jestliže

a) byl odsouzen pravomocným rozsudkem soudu ke ztrátě čestných titulů a vyznamenání

b) stal se nehodným udělení medaile

c) dodatečně vyjde najevo, že si udělení medaile nezasloužil (čl. 1).

2) O odnětí medaile v případech uvedených v předchozím odstavci rozhoduje rada Národního výboru hlavního města Prahy.

3) Vyznamenaný, jemuž byla medaile odňata, je povinen vrátit medaili i s listinou o udělení Národnímu výboru hlavního města Prahy.

Čl.5

Ztrátu nebo odcizení medaile je vyznamenaný povinen hlásit bez prodlení Národnímu výboru hlavního města Prahy a orgánům Veřejné bezpečnosti.

Čl.6

1) Medaile je okrouhlá o průměru 36 mm, pozlacená.

Na líci medaile je uprostřed svisle postavený klíč Staroměstské radnice, do kterého je vkomponována iniciála "P". Po obou stranách klíče jsou umístěny siluety pražských historických budov, ovinuté vavřínovými ratolestmi. Na okraji je nápis "Medaile za zásluhy o hlavní město Prahu".

Na rubu medaile je vyobrazen symbol velkého znaku hl. m. Prahy.

Medaile visí na žlutočervené stuze, se kterou je spojena závěsnou destičkou "Praha matka měst", umístěným nad obloukem z lipových ratolestí.

Medaile je uložena v kazetě se znakem hlavního města Prahy.

2) Součástí medaile je stužka obdélníkového tvaru, 10 mm široká a 38 mm dlouhá v barvě žluté a červené, podélného dělení, uprostřed s malým zlatým znakem hlavního města Prahy. Nosí se na levé straně prsou.

Čl.7
 
1) Medaili je oprávněn nosit jen vyznamenaný. Medaile nemůže být nikomu přenechána. Zemře-li vyznamenaný, ponechá se medaile na památku rodině, není-li nikdo z rodiny, medaile se vrátí.

2) Medaile propůjčená kolektivům pracujících, organizacím, podnikům, družstvům, institucím a útvarům ozbrojených sil se umístí na čestném místě jejich pracoviště, jednotlivé osoby ji nosit nesmějí.

Čl.8

Odbor vnitřních věcí NVP spravuje a zabezpečuje pro radu NVP úkoly spojené s realizací této vyhlášky.

Čl.9


1) Zrušují se Zásady pro udělování "Medailí za zásluhy o hlavní město Prahu", publikované pod č. 6/1973 Sb. NVP.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 1985.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.
 

Rušící vyhlášky / nařízení

22/1993 Vyhláška č. 22/1993 Sb. hl. m. Prahy