Vyhláška č. 43/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o stanovení maximálních cen osobní taxislužby
Číslo 43/1997
Sbírka 11/1997
Datum vydání 04.11.1997
Datum účinnosti 01.12.1997
Datum zrušení 01.07.2000
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 24/2000 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 4. 11. 1997 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1

Obsah vyhlášky
Touto vyhláškou se stanoví maximální ceny osobní taxislužby.
 
Čl. 2

Výše maximální ceny
1. Jednorázová sazba 25,- Kč/jízda
2. Čekání 4,- Kč/min
3. Jízda na území hlavního města Prahy 17,- Kč/km
 
Čl. 3

Všeobecné podmínky

1. Maximální ceny podle této vyhlášky platí pro všechna vozidla taxislužby bez ohledu na obsah válců a počet přepravovaných osob na území hlavního města Prahy 1).

2. Cena za jednorázovou sazbu je účtována při započetí jízdy (zakázky). Zahrnuje úhradu za pomoc při nástupu a výstupu zákazníka, za uložení a vyložení zavazadel, vystavení dokladu o zaplacení jízdného2) a za podání informací týkajících se ceny jízdného nebo trasy jízdy.

3. Čekáním se rozumí jednak provozní čekání (cena je automaticky účtována při stání na křižovatce, nebo při pomalé jízdě v hustém provozu), jednak čekání na přání zákazníka. Čekání v důsledku poruchy vozidla, nebo zaviněné řidičem, nesmí být zákazníkovi účtováno, a to ani při dokončení jízdy náhradním vozidlem..

4. Maximální ceny platí pro všechny jízdy na území hlavního města Prahy včetně jízdy mezi stanovištěm vozidla, z něhož byla jízda v zájmu zákazníka započata a místem, kde zákazník nastoupil do vozu při objednání služby telefonicky na radiodispečinku (přístavné kilometry).

Čl. 4
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.1997


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy1)§ 2 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2)§ 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a § 17 vyhlášky č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Rušící vyhlášky / nařízení

24/2000 Obecně závazná vyhláška č. 24/2000 Sb. hl. m. Prahy