Obecně závazná vyhláška č. 49/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsobe jeho výběru (vyhláška o poplatku za odpad)
Číslo 49/2000
Sbírka 13
Datum vydání 24.11.2000
Datum účinnosti 01.01.2001
Datum zrušení 01.01.2002
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 25/2001 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška o místním poplatku za odpad)
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.11.2000 vydat podle §44 odst.1, písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a v souladu s § 9 odst. 2 a § 10 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č.37/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 10/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru (vyhláška o poplatku za odpad), se mění takto:

1. Příloha č. 3 zní:

“ Poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu
(dle čl. 3 odst.1 písm.a) vyhlášky o poplatku za odpad)

Poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování

komunálního odpadu

v Kč za měsíc

Objem sběrné

Frekvence obsluhy sběrných nádob

nádoby (l)

1x za 14 dní

1x týdně

2x týdně

3x týdně

70

56

104

180

271

80

61

118

207

278

110

78

127

227

340

120

85

131

247

348

240

108

217

433

557

360

146

280

557

632

1 100

425

709

1 277

1 915


2. Příloha č. 4 zní:

“ Poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu
(dle čl. 3 odst.1 písm.b) vyhlášky o poplatku za odpad)

Poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

(Kč za měsíc na jednu osobu)

45

 

 

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

Ing.arch. Jan K a s l
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

25/2001 Obecně závazná vyhláška č. 25/2001 Sb. hl. m. Prahy