Vyhláška č. 4/1996 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/1996
Sbírka 01/1996
Datum vydání 11.01.1996
Datum účinnosti 11.01.1996
Datum zrušení 01.01.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění

od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisůZastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 1. 1996 po projednání s městskými částmi, vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy se doplňuje takto:

V příloze č. 2a se doplňuje tato položka:

pol Úsek státní správy předpis § předmět působnosti
1. sociální péče zák.ČNR č.114/1988 Sb. 20 podávání návrhu soudu na vydání předběžného opatření podle §74 odst.4 a §76a občanského soudního řádu

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy