Nařízení č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kerým se mění vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 4/2006
Sbírka 4
Datum vydání 21.03.2006
Datum účinnosti 01.05.2006
Plné znění

      Rada hlavního  města Prahy se usnesla dne 21. 3. 2006 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a §  77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.,  toto nařízení:

 Čl. I

 

     Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

1.  V čl. 1  bod 31 zní:

„31. Královská obora

- úsek nivy Vltavy využívaný od 13. století jako královská obora. Od počátku 19. století přeměněna na přírodně krajinářský park s výsadbou introdukovaných dřevin, základní kostra domácích dřevin zachována, významné refugium vzácných a ohrožených organismů pralesního charakteru (bezobratlí, netopýři, ptáci)

Katastrální území Bubeneč parc. č. 1763-1781, 1795 –1818, 1819/1 část (západní část za linií definovanou body o souřadnicích S – JTSK:

Č. bodu                  y                      x

---------------------------------------------------

011000000001  742334.46 1040703.91

011000000002  742280.24 1040663.93

011000000003  742214.53 1040623.95

011000000004  742189.89 1040608.97 ),

 

1820 – 1836,  1862/1 část (západní část za linií definovanou body o souřadnicích S – JTSK:

 

Č.bodu                     y                    x

---------------------------------------------------

011000000005  742172.71 1040923.21

011000000006  742155.38 1040933.52)

 

celková výměra 90,89 ha

 

Orientační grafické znázornění zákresu části parcel k.ú. Bubeneč 1819/1 a 1862/1 je obsaženo v příloze  k této vyhlášce“.

 

 2. Doplňuje se příloha, která zní:

 

(pouze v písemné podobě)

                                                                                        Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.

 

  

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hlavního  města Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy