Nařízení č. 4/2009 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 10/2008 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 4/2009
Sbírka 4
Datum vydání 24.04.2009
Datum účinnosti 15.05.2009
Datum zrušení 20.04.2016
Důvod zrušení vydání nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Plné znění

 

4.

 

NAŘÍZENÍ,

 

 

kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 10/2008 Sb. hl. m. Prahy

 

 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 21. 4. 2009 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 23 odst. 1 písm. a) a c)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., toto nařízení:

 

 

Čl . I

 

          Nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 10/2008 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

 1. V příloze č. 1 se odstavec Vymezená oblast č. 3 je ohraničena částí území MČ Praha 3 ohraničenou ze severu vrchem Vítkov dále lávkou pro pěší nad komunikací Pod Krejcárkem a dále pokračující komunikacemi Nad Ohradou, Za žižkovskou vozovnou, Kunešova, Na Balkáně v úseku Kunešova – Hraniční (vpravo), Hraniční Jeseniova v úseku Koněvova – Strážní, Jilmová (bez parkovacích stání), Ambrožova v úseku Jilmová – Malešická, Malešická v úseku Basilejské nám. – Ambrožova (bez parkovacích stání), Basilejské nám. v úseku Malešická – J. Želivského (vpravo), Jana Želivského v úseku Basilejské nám. – Vinohradská (bez parkovacích stání), Vinohradská v úseku Jana Želivského – U vinohradského hřbitova (bez parkovacích stání), U vinohradského hřbitova (vpravo), Šrobárova v úseku U vinohradského hřbitova – Jičínská (vpravo), Korunní v úseku Jičínská – U vodárny (vpravo), U vodárny (vpravo), Slavíkova (vpravo), Vozová v úseku ježkova – Chopinova (vpravo), Italská v úseku Vozová – nám. W. Churchilla (vpravo), nám. Winstona Churchilla (bez parkovacích stání), Seifertova v úseku nám. Winstona Churchilla – Husitská (bez parkovacích stání), Husitská v úseku Seifertova – U památníku (bez parkovacích stání) a dále a přilehlou částí území MČ Praha 2 ohraničenou komunikacemi Korunní (v úseku U vodárny – Chodská) – parkovací stání vpravo, Chodská (v úseku Korunní - Slezská) - parkovací stání vpravo, U Kanálky – bez parkovacích stání, Polská (v úseku U Kanálky - Chopinova) - parkovací stání vpravo a Chopinova (v úseku Polská - Vozová) - parkovací stání vpravo“ nahrazuje odstavcem „Vymezená oblast č. 3 je ohraničena územím MČ Praha 3 a přilehlou částí území MČ Praha 2 ohraničenou komunikacemi Korunní (v úseku U vodárny – Chodská) – parkovací stání vpravo, Chodská (v úseku Korunní - Slezská) - parkovací stání vpravo, U Kanálky - bez parkovacích stání, Polská (v úseku U Kanálky - Chopinova) - parkovací stání vpravo a Chopinova (v úseku Polská - Vozová) - parkovací stání vpravo“.
 2. V příloze č. 1 se za odstavec „Vymezená oblast č. 7 je ohraničena územím MČ Praha 7“ doplňuje odstavec „Vymezená oblast č. 13 je dána bezejmennou ulicí (samostatným parkovištěm) před Úřadem městské části Praha 13 souběžně s ulicí Petržílkova a dále bezejmennou ulicí (příjezdem k poliklinice Lípa Centrum) v celém úseku na území MČ Praha 13“.
 3. V příloze č. 1 se na konec doplňuje odstavec „Vymezená oblast č. 22 je dána ulicí (samostatnými parkovišti) Nové náměstí proti Úřadu městské části Praha 22 po obou stranách ulice Přátelství a dále ulicí (samostatným parkovištěm) Nové náměstí mezi železniční tratí a lékařským a policejním domem v celém úseku na území MČ Praha 22“.
 4. V příloze č. 2 se u názvu „Apolinářská“ úseky „Na Slupi – Viničná (obě strany)“ a „Viničná – Ke Karlovu (vpravo)“ nahrazují úseky „Ke Karlovu - Viničná (vlevo)“ a „Viničná – Na Slupi“.
 5. V příloze č. 2 se u názvu „bezejmenná komunikace“ úsek „parkoviště před hlavním vchodem do OH“ nahrazuje úsekem „parkoviště před hlavním vchodem do Olšanských hřbitovů“.
 6. V příloze č. 2 se za název „bezejmenná komunikace“ a úsek „parkoviště před hlavním vchodem do Olšanských hřbitovů“ vkládá název „bezejmenná komunikace“ a úsek „parkoviště před Úřadem městské části Praha 13“.
 7. V příloze č. 2 se za název „bezejmenná komunikace“ a úsek „parkoviště před Úřadem městské části Praha 13“ vkládá název „bezejmenná komunikace“ a úsek „příjezd k poliklinice Lípa Centrum“.
 8. V příloze č. 2 se u názvu „Gogolova“ v úseku „Na baště sv. Tomáše – Badeniho (vpravo)“ slovo „(vpravo)“ zrušuje.
 9. V příloze č. 2 se název „Havelkova“ nahrazuje názvem „Siwiecova“.
 10. V příloze č. 2 se za název „Heřmanova“ vkládá název „Hlávkův most“ a úsek „Bubenská – Wilsonova (vpravo)“.
 11. V příloze č. 2 se u názvu „Malešická“ úsek „U Stadionu – Basilejské nám.“ nahrazuje úsekem „Ke kapslovně – Basilejské nám.“.
 12. V příloze č. 2 se za název „Nové mlýny“ vkládá název „Nové náměstí“ a úseky „parkoviště po obou stranách ulice Přátelství“ a „parkoviště mezi železniční tratí a lékařským a policejním domem“.
 13. V příloze č. 2 se název „U stadionu“ nahrazuje názvem „Ke kapslovně“.
 14. V příloze č. 3 bod 1 se u názvu „Gogolova“ v úseku „Na baště sv. Tomáše – Badeniho (vpravo)“ slovo „(vpravo)“ zrušuje.
 15. V příloze č. 3 bod 2 se u názvu „Apolinářská“ úsek „před č.p. 447/4“ nahrazuje úsekem „před č.p. 447/4 a 448/2“.
 16. V příloze č. 3 bod 2 se u názvu „Polská“ úseky „Slavíkova – Třebízského“, „Třebízského – Blanická mimo před objekty č.p. 1349/30, 1352/32 a 1261/34 (vlevo)“ nahrazují úseky „Slavíkova – Třebízského“, „Třebízského – Blanická (vlevo)“ a „Blanická – Anny Letenské“.
 17. V příloze č. 3 bod 2 se u názvu „Václavská“ úsek „Trojanova – Resslova (vpravo)“ nahrazuje úseky „Trojanova – Resslova“ a „Na Moráni – Trojanova (vlevo)“.
 18. V příloze č. 3 bod 3 se název „Havelkova“ nahrazuje názvem „Siwiecova“.
 19. V příloze č. 3 bod 3 se u názvu „Malešická“ úsek „U Stadionu – Basilejské nám.“ nahrazuje úsekem „Ke kapslovně – Basilejské nám.“.
 20. V příloze č. 3 bod 3 se u názvu „Seifertova“ úsek „Havelkova – Přibyslavská (vpravo)“ nahrazuje úsekem „Siwiecova – Přibyslavská (vpravo)“.
 21. V příloze č. 3 bod 3 se u názvu „U Rajské zahrady“ úsek „Havelkova – Bořivojova“ nahrazuje úsekem „Siwiecova – Bořivojova“.
 22. V příloze č. 3 bod 3 se název „U stadionu“ nahrazuje názvem „Ke kapslovně“.
 23. V příloze č. 3 bod 4 se u názvu „bezejmenná komunikace“ úsek „Tusarova – Tovární“ nahrazuje úseky „Tusarova – Tovární – první spojka u ul. Argentinská“ a „Tusarova – Tovární – první spojka u ul. Osadní“.

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2009.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

7/2016 Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy