Vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP

Popis Vyhláška o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvarie v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnická údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech
Číslo 4/1982
Sbírka 2/1982
Datum vydání 27.05.1982
Datum účinnosti 01.09.1982
Plné znění

Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 4. plenárním zasedání konaném dne 27. května 1982 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR a podle § 8 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Popis a vymezení chráněných přírodních výtvorů

Chráněnými přírodními výtvory se určují:

1. Barrandovské skály - mezinárodně významný geologický profil od spodního siluru po nejvyšší část spodního devonu (mezinárodní stratotyp, významný geologický útvar Barrandova skála) a naleziště zkamenělin, významná společenstva teplomilní skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Katastrální území - Hlubočepy, parcelní čísla 613, 614, 616, 617, 625, 746, 749, Malá Chuchle, parcelní čísla 201 část, celková výměra 11,5712 ha.

2. Kalvarie v Motole - výchozy bazaltových hornin a břidlic silurského stáří (typická lokalita motolského souvrství - spodní silur), významná společenstva teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů, lesní porost lipové javořiny.
Katastrální území - Motol, parcelní čísla 15, 421,
celková výměra 3,7108 ha.

3. Baba - skály na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a významnými společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Katastrální území - Dejvice, parcelní čísla 2482, 2483, 2487 část, 2697/1 část, 4151 část,
celková výměra 7,3252 ha.

4. Dolní Šárka - výchozy proterozoických hornin v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Katastrální území - Dejvice, parcelní čísla 2211, 2237, 2238, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322, 2325, 2349,
celková výměra 6,0487 ha

5. Podbabské skály - výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy, významná společenstva skal a skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů
Katastrální území - Sedlec, parcelní čísla 431, 432, 433, 486, 487, celková výměra 0,8363 ha

6. Sedlecké skály - výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy, významná společenstva skal, teplomilné skalní stepi a křoviny s výskytem chráněných a ohrožených druhů
Katastrální území - Sedlec, parcelní čísla 107/1, 225/1, 233, 234, 551 část, Suchdol, parcelní čísla 2289 část, 2419,
celková výměra 7,4764 ha.

7. Salabka - společenstva vřesoviště a teplomilné pastviny na výchozech proterozoických hornin.
Katastrální území - Troja, parcelní číslo 1269, výměra 0,8499 ha
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno, tvoří jej areál Pražské botanické zahrady.

8. Havránka - společenstva vřesoviště a teplomilné pastviny na výchozech proterozoických hornin
Katastrální území - Troja, parcelní čísla 1218/1, 1218/2, 1219, 1220/1 část, 1238, 1239, 1240,
celková výměra 4,2049 ha
Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno, tvoří jej areál Pražské botanické zahrady.

9. Trojská - společenstva teplomilných pastvin a křovin na výchozech břidlic šáreckého souvrství (spodní ordovik) s výskytem vzácných druhů hmyzu
Katastrální území - Troja, parcelní čísla 777/1, 777/3,
celková výměra 1,2813 ha

10. Podhoří - skály na pravém břehu kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických
proterozoických hornin, bohatě vyvinutá teplomilní společenstva skal, skalních stepí, křovin a jejich lemů s výskytem chráněných a ohrožených druhů
Katastrální území - Troja, parcelní čísla 1367 část, 1369, 1374/1, 1374/2, 1377, 1380, 1385, 1391, Bohnice, parcelní čísla 634 část, 644 část, 652, 654, 658, 661, 663, 668, 672, 676, 679, 682/1 část,
celková výměra 8,4492 ha
Na katastrální území Troja není stanoveno ochranné pásmo, tvoří je areál Pražské botanické zahrady.

11. Bohnické údolí - skalnaté svahy v údolí Bohnického potoka se společenstvy skal a teplomilných křovin s výskytem chráněných a ohrožených druhů
Katastrální území - Bohnice - parcelní čísla 726 část, 731,
celková výměra 4,5928 ha

12. Zámky - pravý břeh kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických proterozoických hornin, významná společenstva skal a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů
Katastrální území - Bohnice, parcelní čísla 765, 814 část,
celková výměra 5,2333 ha.

Čl.2

Podmínky ochrany

1) Území chráněných přírodních výtvorů (dále jen "chráněné území") jsou chráněna podle zvláštních předpisů 1).

2) Pokud z dalších ustanovení nevyplývá jinak, je zakázáno jakýmkoliv způsobem do chráněného území zasahovat, zejména rušit jeho přirozený vývoj, poškozovat jeho povrch, geologický podklad, rostlinstvo a živočišstvo, odnášet jakékoliv přírodniny nebo jinak ohrožovat přirozený vývoj nebo stav chráněných částí přírody a jednat proti podmínkám ochrany.

3) Orgány státní ochrany přírody 2) ve spolupráci s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody (dále jen Středisko) sestavují pro výkon ochrany v chráněném území své ochranářské plány.

4) Veřejnosti není vstup do chráněných území povolen, území je přístupné jen po veřejných cestách zvlášť vyznačených.

5) V chráněném území je zakázáno:

a) meliorovat a rekultivovat travní porosty,

b) používat pesticidy a jiné chemické prostředky nebo přihnojovat umělými hnojivy s výjimkou použití repelentů proti okusu sazenic lesních stromů zvěří a realizace mimořádných opatření v případě kalamitního rozšíření škůdců po předchozím projednání s orgány státní ochrany přírody,

c) zásadně měnit vodní režim, jakékoliv úpravy musí být předem projednány s orgány státní ochrany přírody,

d) tábořit a rozdělávat oheň,

e) vjíždět do něho motorovými vozidly s výjimkou služebních a hospodářských vozidel v nezbytně nutném rozsahu.

6) Udržování komunikací, lesních cest apod. ve stavu odpovídajícími jejich určení, jsou jejich správci povinni provádět způsobem, který nenaruší ostatní plochu chráněného území.

7) Do chráněného území mohou vstupovat při výkonu své funkce nebo práva

a) orgány bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, lesnické, vodohospodářské, státní ochrany přírody a jejich pracovníci při výkonu svých povinností,

b) vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků,

c) uživatelé honitby a rybářského revíru při výkonu těchto práv.

8) V chráněném území je povolen výzkum a průzkum, který provádí nebo organizuje Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze nebo Středisko.

Čl.3

Výkon vlastnických a jiných práv v chráněném území

1) Vlastník (uživatel) pozemku, na němž bylo zřízeno chráněné území nebo ochranné pásmo, je povinen strpět omezení stanovené podmínkami ochrany 3). Jinak vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem v chráněném území nejsou dotčeny.

2) Výkon práva myslivosti a rybářského není ochranou dotčen. Výstavba mysliveckých a rybářských zařízení musí být předem projednána s orgány státní ochrany přírody, včetně zařízení pro intenzívní chov bažantů.

3) Veškeré lesní porosty chráněných přírodní výtvorů budou zařazeny do lesů zvláštního určení ve smyslu platných předpisů o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování 4) při obnově lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářské plány schvalují orgány státní správy lesního hospodářství po projednání s orgány státní ochrany přírody.

4) Změny v dosavadním využívání pozemků chráněných území jsou dovoleny pouze se souhlasem orgánů státní ochrany přírody.

Čl.4

Ochranné pásmo
1) K zabezpečení chráněných území před rušivými vlivy okolí se určují ochranná pásma takto:

Barrandovské skály,
katastrální území Hlubočepy, parcelní čísla 630, 631, 733/1, 734/1, 734/2, 735, 737, 738, 740, 741, 742, 744, 745, 748, 750, 751, 757, Malá Chuchle, parcelní čísla 291 část, 199, 203/1,
celková výměra 16,6838 ha.

Kalvarie v Motole,
katastrální území Motol, parcelní čísla 7, 8, 12, 14, 17, 22, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 26, 407, 408, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 417, 418, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 421 část,
celková výměra 41,3161 ha.

Baba, katastrální území Dejvice, parcelní čísla 2419, 2420, 2432, 2436, 2451, 2480, 2481, 2485, 2487 část, 2696, 2697/1 část, 2698, 2709, celková výměra 10,6902 ha.

Dolní Šárka,
katastrální území Dejvice, parcelní čísla 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2119, 2203, 2204, 2206/1, 2206/2, 2207, 2209, 2210, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2239, 2241/1, 2241/2, 2243, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 278, 2279, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2297, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2310, 2311/1, 2311/2, 2307, 2312/1, 2312/2, 2313, 2314, 2315, 2316, 2318, 2320, 2323, 2324, 2326, 2327/1, 2327/2, 2328, 2329, 2330, 2332, 2331, 2333, 2334, 2335, 2336/1, 2336/2, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 24344, 2345, 2346, 234, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363/1, 2363/2, 2364/1, 2364/2, 2365, 2366, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377/1, 2377/2, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2415/1, 2416, 2417, 2418, 2420, 2484, 2490, 2492, 2493, 2494, 4128, 4131, 4142/1, 4143, 4144, 4145, 4146,
celková výměra 65,0403 ha.

Podbabské sály,
katastrální území Sedlec, parcelní čísla 428, 429/8, 430/1, 430/3, 430/4, 430/6, 434 část, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 485 část, 489, 531 část, 551 část
celková výměra 9,9672 ha.

Sedlecké skály,
katastrální území Sedlec, parcelní čísla 106, 197/2, 107/3, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224/1, 224/2, 225/2, 226, 235, Suchdol, parcelní čísla 2286/1, 2286/3, 2286/2, 2286/4, 2287, 2288/1, 2288/2,
celková výměra 16, 7724 ha

Trojská,
katastrální území Troja, parcelní čísla 771, 772 díl 1, 773/1, díl 1, 773/2, 77/3 díl 1, 775/1 díl 1, 777/2, 778,
výměra 4,5938 ha

Podhoří,
katastrální území Bohnice, parcelní čísla 642, 644 část, 653, 656, 657, 664, 666, 671, 675, 678, 681, 682/1 část, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695,
celková výměra 9,3824 ha

Bohnické údolí,
katastrální území Bohnice, parcelní čísla 698, 724, 725, 726 část, 732/1, 732/2, 735, 736,
celková výměra 36,5895 ha

Zámky,
katastrální území Bohnice, parcelní čísla 726 část, 764, 767, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 786/1 část, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6, 786/7, 786/8, 786/9, 786/10, 786/11, 786/11, 786/12, 786/12, 786/13, 786/13, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 786/20, 787/1 část, 813, 814 část, 815/2, 815/3, 815/4, 816 část,
celková výměra 25,95 ha.

2) Uživatelé lesních pozemků jsou povinni s lesními porosty plánovitě hospodařit podle lesních plánů tak, aby byly zabezpečeny přírodní hodnoty chráněného území.

3) V ochranném pásmu není dovoleno:

a) provádět jakoukoliv těžbu nebo výstavbu mimo stavby sloužící lesnímu hospodářství a stavby zabezpečující plnění funkce lesů po projednání s orgány státní ochrany přírody

b) provádět jakékoliv meliorace nebo rekultivace

c) provádět letecké ošetřování porostů (chemizace, hnojení)

d) provádět jakékoliv zásahy, které by mohly negativně ovlivnit chráněné území nebo narušit celkový ráz krajiny

e) odkládat v území odpadní materiál nebo je jinak znečišťovat

f) tábořit nebo rozdělávat ohně mimo vyhražená místa.

Čl.5

Kontrola a dozor nad dodržováním této vyhlášky

1) Kontrolu a dozor nad dodržování této vyhlášky provádí odbor kultury NVP a pověření pracovníci státní ochrany přírody.

2) Práva orgánů chránících zvláštní právní zájmy nejsou tímto dotčena 5).

Čl.6

Sankce
1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, které je přestupkem, se projednává podle obecných předpisů 6).

2) Ustanovení o sankcích podle zvláštních předpisů nejsou dotčena 7).

Čl.7

Závěrečná ustanovení
1) Chráněné území je zakresleno v mapách uložených u ministerstva kultury ČSR, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, u odboru kultury NVP a Střediska.

2) V terénu se chráněné území vyznačuje viditelným způsobem. Vyznačení a jeho další udržování zajišťuje Středisko.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.
Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.


1) § 6 a § 11 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
2) § 13 zákona č. 40/1956 Sb., zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze (odbor kultury NVP a MK ČSR)
3) při náhradě škody se postupuje podle § 10 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochrany přírody
4) § 1 odst. 2 písm. d) vyhl. MLVH ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
5) § 10 - 13 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
§ 19 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství
§ 30 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
§ 3 a 4 vyhl. MLVH ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži
6) § 11 písm. d) a § 17 odst. 1 písm. b) zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
7) § 47 zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
§ 24 zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
§ 3 vyhl. MLVH ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži
§ 26 zák. č. 61/1977 Sb., o lesích
§ 34 zák. č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Pozměňující vyhlášky

17/2002 Nařízení č. 17/2002 Sb. hl. m. Prahy
5/2021 Nařízení č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy