Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Popis Vyhláška, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze
Číslo 5/1988
Sbírka 2/1988
Datum vydání 04.07.1988
Datum účinnosti 01.09.1988
Plné znění
Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 4. července 1988 vydat podle § 24a zák. č. 69/1967 Sb., o národních výborech ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 a § 9 zák. č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody ve znění zák. č. 65/1986 Sb. toto obecně závazné nařízení:

Čl.1
 
Popis a vymezení chráněných přírodních výtvorů a jejich ochranných pásem

Chráněnými přírodními výtvory se určují v obvodech:

Praha 1

1. Petřínské skalky - vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk s lesními porosty (zakrslé doubravy, habrové doubravy) s význačnými lesními druhy rostlin a živočichů.
Katastrální území Smíchov, parc. č. 3134 část, 3135 část, 3136, Malá Strana parc. č. 911/1 část, 919/1 část, 923, 928/1 část, 933 část, 934, 935, 936 část, Hradčany parc. č. 254 část, 255/1 část, 268/2 část, 269 část, 271/1 část, 271/2 část
celková výměra 10,55 ha

Praha 4

2. Hrnčířské louky - komplex luk a rybníků v pramenné oblasti, hnízdiště ptactva Katastrální území Šeberov, parc. č. 97, 98, 99/1, 559, 560, 718, 788, 1403, 1404, 1405, 1410, 1416, 1417/1, 1417/2, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445, 1447, 1450, 1460, 1461 celková výměra 29,53 ha Určuje se toto ochranné pásmo: katastrální území Šeberov, parc. č. 680, 713, 714, 1406, 1407, 1408, 1442, 1446 celková výměra ochranného pásma 23,51 ha

3. Milíčovský les a rybníky - soubor přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků, významná společenstva rostlin a biotop chráněných živočichů (bezobratlých, obojživelníků, savců, ptáků), charakteristický úsek krajiny Průhonické plošiny a důležité zázemí obyvatel Jižního města Katastrální území Újezd, parc.č. 209, 210, 266, 630, 632, 633, 634, 644, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656 díl 1, díl 2 celková výměra 93,29 ha Určuje se toto ochranné pásmo: katastrální území Újezd, parc. č. 265 díl 1, díl 2, 631, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 657, 658, 659, 660 díl 1, díl 2, 661, 664, Háje parc. č. 576/3 díl 1, 2, 3, 580 část celková výměra ochranného pásma 56, 14 ha.

4. Modřanská rokle - erozní zářez Libušského potoka s geologickým profilem v proterozoiku a ordoviku a s výchozem proterozoických slepenců, přirozená údolní potoční niva, krajinářsky významný celek
Katastrální území Libuš, parc. č. 837 část, 868/1, 869, 870, 1159 část, 1161 část, 1162, Cholupice, parc. č. 397, 410 část, 411, 418, 419, Modřany , parc. č. 1828/2, 4495, 4554, 4642, 4660, 4661, 4737, 4750, 4751, 4752 díl 1 a díl 2, 4753, 4754, 4755, 4756, Písnice, parc. č. 529, 940/2, 941/1, 941/2, 942, 943, 946, 947, 948, 949, 950, 962/1, 962/2, 963, 969, 970, 971 celková výměra 124,88 ha

5. Podolský profil - geologický profil hranicí silur-devon s odkrytými souvrstvími přídolským, lochkovským, pražským, významné naleziště zkamanělin ve vápencích a vápnitých břidlicích
Katastrální území Podolí, parc. č. 1087 část, 1090 část
celková výměra 2,75 ha

6. U branického pivovaru - výchozy graptolitových břidlic motolského souvrství, v nadloží a podloží bazaltové intruze, unikátní naleziště fauny tohoto období, na bazaltech stanoviště společenstva skalní stepi
Katastrální území Hodkovičky, parc. č. 358/1, 358/2, 359, Braník, parc. č. 3102/1 část
celková výměra 0,54 ha
Určuje se toto ochranné pásmo:
katastrální území Hodkovičky, 358/3, 358/4, 358/5, 360, 365/1, 1012, 1013, 1017/3, Braník 2098/3, 2099, 3102/1 část celková výměra ochranného pásma 4,71 ha

7. Údolí Kunratického potoka - svahy a údolní niva Kunratického potoka mezi Kunraticemi a Krčí, soubor lesních společenstev (tolitová doubrava, biková doubrava, černýšová dubohabřina, střemchová jesenina), geologický profil proterozoikem a ordovikem, výskyt významných a chráněných druhů rostlin a živočichů.
Katastrální území Kunratice, parc. č. 805 díl 1, díl 2, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841/1, 841/2, 843, 844/1, 845, 846/1, 846/2, 846/3, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858/1, 858/2, 859, 860, 861, 862 část, 863 část, 864/1, 864/2, 864/3, 2341, 2423 část, 2514, 2515, Michle parc. č. 3178, 3179/1, díl 1, díl 2, 3179/2, 3180, 3181, Krč parc. č. 2233/1 díl 1 část, díl 2, 2249, 3318, 3317,
celková výměra 151,99 ha

8. V hrobech - pastvina se vzácnými teplomilnými druhy rostlin a živočichů Katastrální území Libuš, parc. č. 892/5, 893/2 celková výměra 1,31 ha.

Praha 5
9. Cikánka I. - skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi Katastrální území Radotín, parc. č. 2838/4 celková výměra 4,55 ha

10. Cikánka II. - opěrný stratigrafický profil stupně lochkov-prag (devin), významné paleontologické naleziště Katastrální území Radotín, parc. č. 2831/1 část, celková výměra 0,1 ha

11. Ctirad - opěrný geologický profil motolským až přídolským souvrstvím, pražským souvrstvím, naleziště řady druhů fosilních organismů Katastrální území Smíchov, parc. č. 713, 715, 716, 718, 721/1 část, 721/2, 819, 821, Radlice parc. č. 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445, 446/1, 446/2, 447, 448, 555 celková výměra 6,44 ha

12. Hvížďalka - opěrný geologický profil hranice ludlow-přídol "reference section" k mezinárodnímu stratotypu této hranice v ČSSR, naležiště zkamenělin
Katastrální území Radotín, parc. č. 3027/2 část celková výměra 1,31 ha

13. Klapice - jedinečný porost šipákové doubravy a skalní stepi na vápenci, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů, geologický profil v siluru
Katastrální území Radotín, parc. č. 1769/1 část celková výměra 16,17 ha

14. Krňák - tůň bývalého ramene Berounky, lužní les a mokřady, tůň a pobřeží Vltavy
Katastrální území Zbraslav, parc. č. 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2960, 2963/1, 3172, 3173, 3174/1, 3175/1, 3176/1, 3189/1, 3190/1, 3196, 3197, 3203
celková výměra 26,56 ha

15. Lochkovský profil - opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol, opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice silurdevon, detailní disharmonické provrásnění, význačné palentologické naleziště J. Barranda, na částech svahů zachována význačná společenstva skalní stepi
Katastrální území Lochkov, parc. č. 495, 491, Radotín, č. parc. 2784/1, 2979 celková výměra 39,14 ha

16. Motolský ordovik - význačný geologický profil zářezu železniční tratě Praha-Slaný, v zářezu jsou odkryty vrstvy na rozhraní stupňů dobrotiv-beroun (ordivik), bohaté paleontologické naleziště
Katastrální území Motol, parc. č. 492 část
celková výměra 0,2 ha

17. Nad závodištěm - odkryvy svrchním ordovikem a spodním silurem (kosovské, králodvorské a bohdalecké souvrství)
Katastrální území Velká Chuchle, parc. č. 570 část, 940 část, 941
celková výměra 22,28 ha

18. Pod školou - odkryv geologického profilu třebotovským a chotečským souvrstvím ve stěně lomu, naleziště řady druhů fosilní fauny
Katastrální území Hlubočepy, parc. č. 465/1 část, celková výměra 2,46 ha

19. Radotínské skály - odkrytý profil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství), přes spodní silur, hranici silur-devon, hranicí stupňů lochkov a prag a celým pražským souvrstvím, na výchozech společenstva skalní stepi,
Katastrální území Radotín, parc. č. 862/2, 862/3, 863/2 část, 1856, 1857, 1892/6, 1989 část, 2961/4, 2961/5, 2962, Lochkov parc. č. 563, 564 celková výměra 28,30 ha

20. Slavičí údolí - údolí s přirozenými společenstvy teplomilné doubravy a habrové doubravy, údolní prameniště a louky, naleziště zkamenělin
Katastrální území Lochkov, parc. č. 528, 569, 570, 571, 576, Radotín parc. č. 1989 část
celková výměra 38,30 ha

21. Staňkovka - tolitová doubrava na svazích údolí Berounky, významný krajinný prvek
Katastrální území Radotín, parc. č. 1743 část
celková výměra 44,47 ha

22. U závisti - odkryv letenského souvrství ordoviku Katastrální území Zbraslav, parc. č. 3098, 3099 celková výměra 0,71 ha

23. Vidoule - tabulová hora s odkryvy pískovců cenomanského stáří v lomech na severním svahu odkryv perucko-korycanského souvrství, na jižním svahu teplomilná pastvina s význačnými druhy organismů
Katastrální území Jinonice, parc. č. 1344, 1354/2 část, 1355/1 část, 1365, 1380, 1381, 1384, 1385, 1391, 1392,
celková výměra 6,69 ha

24. Zmrzlík - terenní zářezy v pramenné oblasti Kopaninského potoka, geologické profily v kopaninském souvrství siluru, úsek staré zemědělské krajiny s vegetační mosaikou pastvin, zalesněných roklí a mokřadů podél vodotečí
Katastrální území Zadní Kopanina, parc. č. 25, 72, 86 část, 88, 97, 116, 128, 129 část, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139, 140, 141 část, 142, 168 část, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 část, 186, 188 část, 190, 191, Radotín parc. č. 2887, 1777
celková výměra 16,35 ha
Určuje se toto ochranné pásmo: katastrální území Zadní Kopanina, parc. č. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 část, 87, 89 část, 141 část, 143, 144, 145, 155, 168 část, 169, 187, 188 část, 189, 193, 194, 195
celková výměra ochranného pásma 11,94 ha

25. Železniční zářez - opěrný geologický profil mezi chotečským a srbským souvrstvím devonu, klasické naleziště flory a fauny J. Barranda
Katastrální území Hlubočepy, parc. č. 204, 1619, 1758 část
celková výměra 0,55 ha

Praha 6

26. Obora Hvězda - lesní porosty přirozeného charakteru (habrové doubravy, bikové doubravy, bikové bučiny), významná ornitologická lokalita
Katastrální území Dolní Liboc, parc. č. 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1239, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246
celková výměra 84,15 ha

27. Opukový lom Přední Kopaniny - odkryv bělohorských opuk, vyhodnocený profil hranicí cenoman-spodní turon
Katastrální území Přední Kopanina, parc. č. 410, 416, 701, 702, 705
celková výměra 4,13 ha

28. Pecka - opěrný geologický profil šáreckým a dobrotivským souvrstvím, opěrný profil ke stratotypu hranice llanvirn-dobrotiv (ordovik) v ČSSR, na vrcholu výchozu zbytek společenstva skalní stepi
Katastrální území Bubeneč, parc. č. 1752
výměra 1,20 ha

29. Údolí Únětického potoka - skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka mezi Úněticemi a Roztoky včetně buližníkového suku Kozích hřbetů, významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů a geologických profilů
Katastrální území Suchdol, parc. č. 439/1 část, 439/2, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 2213, 2214 část, 2215/1, 2216/2, 2216/3, 2220 část, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227/1, 2227/2, 2229, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2231/4, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243/2, 2248, 2249/1, 2249/2, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268/1, 2277, 2278, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314, 2315, 2333, 2415, 2416, 2417
celková výměra 62,13 ha

30. Vizerka - skalnaté a křovinaté svahy údolí Šáreckého potoka s teplomilnou květenou
Katastrální území Dejvice, parc. č. 4316, 4798, Nebušice parc. č. 1203
celková výměra 3,09 ha
Určuje se toto ochranné pásmo: katastrální území Vokovice, parc.č. 769, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 815, 816, 821, 822/1, 822/2, 823/1, 823/2, 824, 1296, 1297, 1282/1, 1385/2, 1389, Nebušice, parc. č. 1200/1, 1201/1, 1201/2, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1207/2, 1207/3, Dejvice parc. č. 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343 , 4787,
celková výměra ochranného pásma 75,50 ha

Praha 7

31. Královská obora - úsek nivy Vltavy, využívaný od 13. století jako královská obora. Od počátku 19. století přeměněna na přírodně krajinářský park s výsadbou introdukovaných dřevin, základní kostra domácích dřevin zachována, významné refugium vzácných a ohrožených organismů pralesního charakteru (bezobratlí, netopýři, ptáci)
Katastrální území Bubeneč parc. č. 1763-1781, 1795-1836, 1862/1, 1872-1874, 1876-1883/1, 1892, 2136, 2155/1-5, 2156, 2157, 2165, 2170
celková výměra 104,55 ha

32. Letenský profil - výchozy letenského souvrství (stupeň beroun, ordovik) s hojnou fosilní faunou
Katastrální území Holešovice-Bubny, parc. č. 2104/1
část Malá Strana, parc. č. 705
celková výměra 0,44 ha

Praha 8

33. Bílá skála - významný krajinný prvek skalnatého údolí Vltavy, stratotyp libeňského souvrství, opěrný profil letenským souvrstvím, výskyt význačných druhů organismů
Katastrální území Libeň, parc. č. 277/1 část, 384, 386, 387/1, 393, 412, 413
celková výměra 7,65 ha

Praha 9

34. Cihelna v Bažantnici - opěrný geologický profil ke stratotypu peruckých a korycanských vrstev, odkryv svrchnokřídových jílovců s bohatou fosilní florou
Katastrální území Hloubětín, parc. č. 1336, 1353, 1358, 1359 část, 1360
celková výměra 4,38 ha

35. Cyrilov - bezkolencové a bikové doubravy, výskyt variabilních populací bříz, lužního ekotypu habru, starých dubů a borovic
Katastrální území Klánovice, parc. č. 1084 část, 1089 část, 1090 část, 1091 část, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4507 část, 4514 část, 4515, 4516 část, 4517 část, 4518 část, 4519 část, 4520, 4522, 4523, 4526, 4527, 4528
celková výměra 91,17 ha
Určuje se toto ochranné pásmo:
katastrální území Klánovice, parc. č. 1084 část, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089 část, 1090 část, 1091 část, 1092, 1093, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100/1, 1232,, 4473, 4478, 4479, 4480, 4481, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507 část, 4508, 4509 část, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516 část, 4517 část, 4518 část, 4519 část, 4521, 4530.
celková výměra ochranného pásma 161,23 ha

36. Chvalský lom - opěrný geologický profil v perucko-korycanských vrstvách cenomanu (svrchní křída)
Katastrální území Horní Počernice, parc. č. 1853/1, 1857/1, 1864, 4491
celková výměra 2,02 ha

37. Počernický rybník - rybník a přilehlá část zámeckého parku s rozsáhlými rákosinami a vrbinami, významné hnízdiště ptactva
Katastrální území Dolní Počernice, parc. č. 1470, 1471, 1472, 1473, 1476, 1477, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1487, 1489, 1490, 1581, 1584, 1585, 1607, 1627, 1628, 1629, 1630 část
celková výměra 41,76 ha

38. Pražský zlom - odkryv zpřístupňující plochu pražského zlomu, významného tektonického jevu pražské pánve
Katastrální území Hloubětín, parc. č. 8/1 část, 12 část, 1776 část celková výměra 0,36 ha

39. V pískovně - mokřadní společenstva v zatopené pískovně, údolní louky v povodí Rokytky, významné hnízdiště ptactva Katastrální území Hostavice, parc. č. 918, Dolní Počernice parc. č. 1357 část, 1358, 1359 část, 1360
celková výměra 7,06 ha

Určuje se toto ochranné pásmo:
katastrální území Hostavice, parc. č. 905, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 996 část, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 část, 1013, Dolní Počernice parc. č. 1355, 1356, 1357 část, 1359 část, 1362, 1363, 1364, 1436, 1640 celková výměra ochranného pásma 29,76 ha

Praha 10

40. Lítožnice - soustava rybníků a přilehlých luk, svahy údolí Říčanského potoka, hnízdiště ptactva, významný krajinářský prvek
Katastrální území Dubeč, parc. č. 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1580, 1697, 1698, 1599, 1601, 1872
celková výměra 27,99 ha

41. Mýto - údolí Rokytky s přirozeně zalesněnými svahy a údolními loukami, krajinářsky významný celek
Katastrální území Nedvězí, parc. č. 56, 153, 264, 265, 267, 268, 271, 272, 273, 279, 280, 282, 284, 285, 286, 292 část
celková výměra 17,48 ha.

42. Rohožník - lom v Dubči - křemencový výchoz otevřený dvěma lomy, ve stěně lomu zřetelně horizontální rýhování, významný krajinářský prvek
Katastrální území Dubeč, parc. č. 1441 část, 1476
celková výměra 3,45 ha
Určuje se toto ochranné pásmo:
Katastrální území Dubeč, parc. č. 1478.
celková výměra ochranného pásma 1,15 ha.

Čl.2

Podmínky ochrany

1) Území chráněných přírodních výtvorů jsou chráněna podle zvláštních právních předpisů 1).

2) Pokud z dalších ustanovení nevyplývá jinak, je zakázáno jakýmkoliv způsobem do chráněného přírodního výtvoru zasahovat, zejména rušit jeho přirozený vývoj, poškozovat jeho povrch, geologický podklad, rostlinstvo a živočišstvo a odnášet z něj jakékoliv přírodniny.

3) V chráněných přírodních výtvorech je dále zakázáno:
a) rušit trvalé travní porosty rekultivacemi a melioracemi,
b) používat pesticidy a jiné chemické prostředky nebo přihnojovat umělými hnojivy s výjimkou použití repelentů proti okusu sazenic lesních stromů zvěří,
c) provádět úpravy vodního režimu bez předchozího souhlasu orgánu státní ochrany přírody 2)
d) porušovat výchozy geologických vrstev s výjimkou odběrů geologických vzorků pro vědecký výzkum prováděný Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody, Ústředním ústavem geologickým, geologickými pracovišti ČSAV, Národního muzea a přírodovědecké fakulty University Karlovy,
e) využívat území k intenzívním chovům zvěře
f) tábořit a rozdělávat oheň.

4) Stávající stavební objekty, komunikace (včetně lesních cest a turistických stezek), vodohospodářská zařízení, elektrovody a plynovody je možno užívat a udržovat pouze způsobem, který nenaruší ostatní plochu chráněného přírodního výtvoru.

5) Veřejnosti je vstup do chráněných přírodních výtvorů povolen s výjimkou úseků zvlášť vyznačených.

6) Do chráněného přírodního výtvoru mohou vstupovat bez omezení:
a) orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, lesnické, vodohospodářské a zemědělské při výkonu služby,
b) orgány státní ochrany přírody a jimi pověření pracovníci
c) vlastníci a uživatelé pozemků při obhospodařování těchto pozemků
d) uživatelé honitby a rybářského revíru při výkonu práva myslivosti a rybářského práva.

7) Vjíždět do území chráněných přírodních výtvorů je povoleno pouze služebním a hospodářským vozidlům orgánů a organizací uvedených pod bodem 6, a to jen pro účely, pro něž tam mají vstup povolen.

Čl.3

Výkon vlastnických a jiných práv

1) Vlastníci (uživatelé) pozemků, na nichž byly zřízeny chráněné přírodní výtvory, jsou povinni strpět omezení, stanovená podmínkami ochrany 3).

2) Změny v dosavadním využíváním pozemků chráněných přírodních výtvorů je možno provádět pouze se souhlasem orgánů státní ochrany přírody.

3) Výkon práva myslivosti a rybářského práva není ochranou území dotčen s výjimkou
- intenzívních chovů zvěře - používání otrávených návnad - zavádění dalších nepůvodních druhů živočichů či rostlin - výstavby dalších mysliveckých a rybářských zařízení.

4) Veškeré lesní porosty chráněných přírodních výtvorů jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení ve smyslu § 1 odst. 2 písm. d) vyhlášky MLVH ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářským plánem.

5) V lesních porostech se hospodaří podle platných lesních hospodářských plánů, zpracovávaných v součinnosti s orgánem státní ochrany přírody.

6) Jinak vlastnická práva a majetkové vztahy k nemovitostem v chráněných přírodních výtvorech nejsou dotčeny.
Čl.5

Ochranná pásma

1) Ochranná pásma určená v čl. 1 vyhlášky slouží k zabezpečení chráněných přírodních výtvorů před rušivými vlivy okolí.

2) V lesních porostech ochranného pásma je možno hospodařit jen tak, aby tím nebyly ohroženy přírodní hodnoty chráněného přírodního výtvoru. Při zpracování nových lesních hospodářských plánů se proto vychází z ochranářských plánů.

3) V ochranném pásmu je zakázáno:
a) provádět jakoukoliv výstavbu nebo těžbu nerostných surovin
b) provádět meliorace a rekultivace
c) provádět letecké ošetřování porostů (chemizace, hnojení)
d) odkládat odpady v území nebo je jinak znečišťovat
e) tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa
f) provádět jakékoliv jiné zásahy, které by mohly negativně ovlivnit chráněné přírodní výtvory nebo narušit celkový ráz krajiny.

4) Jinak není hospodaření v ochranném pásmu chráněných přírodních výtvorů omezeno.

Čl.6

Kontrola a dozor

1) Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky provádějí
a) odbor kultury Národního výboru hlavního města Prahy a jím pověření pracovníci,
b) městská inspekce veřejného pořádku
c) odbor vodního a lesního hospodářství, energetiky a zemědělství Národního výboru hlavního města Prahy.

2) Práva orgánů, chránících zvláštní zájmy, nejsou tímto dotčena 4).

Čl.7

Povolování výjimek

Výjimky z ochranných podmínek chráněných přírodních výtvorů a jejich ochranných pásem povoluje podle § 11 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ministerstvo kultury ČSR.

Čl.8

Dokumentace

1) Vyhláška o zřízení chráněných přírodních výtvorů a jejich ochranných pásem včetně odborné dokumentace a mapových podkladů je uložena u ministerstva kultury ČSR, Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, Národního výboru hlavního města Prahy, Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Praze a u obvodních národních výborů - odborů školství a kultury v Praze.

2) Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody označí chráněné přírodní výtvory tabulemi se státním znakem a viditelně vyznačí jejich hranice v terénu.

Čl.9

Sankce

1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je přestupkem, nejde-li o čin přísněji trestný 5).

2) Ustanovení o sankcích podle zvláštních předpisů nejsou dotčena 6).

Čl.10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1988.


Primátor hlavního města Prahy
RSDr. Zdeněk Horčík v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Ing. Jaroslav Piskač v. r.1) § 6 a § 11 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
2) MK ČSR a odbor kultury NVP 3) § 10 zákona č. 40/1956 Sb. 4) např. - § 10 až § 13 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství - § 19 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství - § 30 zákona č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství - § 3 a § 4 vyhlášky MLVH ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži 5) § 17a zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody ve znění zákona č. 65/1986 Sb. § 6 odst. 1 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech NV při zajišťování socialistického pořádku ve znění pozdějších předpisů
6) např. § 17b zákona č. 40/1956 Sb., ve znění zákona č. 65/1986 Sb. § 47 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách § 24 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství

Pozměňující vyhlášky

23/1991 Vyhláška č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy
4/2006 Nařízení č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy
7/2012 Nařízení č. 7/2012 Sb. hl. m. Prahy
13/2013 Nařízení č. 13/2013 Sb. hl. m. Prahy
16/2013 Nařízení č. 16/2013 Sb. hl. m. Prahy
13/2006 Nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. Prahy
4/2024 Nařízení hlavního města Prahy č. 4/2024