Vyhláška č. 5/1987 Sb. NVP

Popis Vyhláška o územním obvodu a působnosti Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově
Číslo 5/1987
Sbírka 2/1987
Datum vydání 11.11.1987
Datum účinnosti 26.11.1987
Plné znění
Rada Národního výboru hlavního města Prahy se usnesla dne 11. listopadu 1987 vydat podle § 24a a § 46 odst. 3 zákona o národních výborech a § 15 odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu v dohodě s dotčenými národními výbory toto obecně závazné nařízení:
 
Čl.1

Rozšíření územního obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Chodově

1) K územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Chodově se připojují

a) všechny části katastrálního území Chodov a katastrálního území Háje, které byly dosud přímo spravovány Obvodním národním výborem v Praze 4

b) část katastrálního území Záběhlice dosud spravovaného ONV 10,

c) část katastrálního území Hostivař dosud spravovaného ONV 10.

Popis průběhu hranice územního obvodu Místního národního výboru v Praze 4-Chodově obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky.


2) Území obvodu Praha 10 dotčené změnou uvedenou v odstavci 1 se připojuje k obvodu Praha 4.

3) Připojená část katastrálního území Záběhlice a katastrálního území Hostivař, která sousedí s katastrálním územím Chodov, se připojuje ke katastrálnímu území Chodov. Připojená část katastrálního území Hostivař, která sousedí s katastrálním územím Háje, se připojuje ke katastrálnímu území Háje.

Čl.2

Přejmenování Místního národního výboru v Praze 4-Chodově a jeho územním obvodu

1) Místní národní výbor v Praze 4-Chodově se přejmenovává na Místní národní výbor v Praze 4-Jižním Městě-Chodově.

2) Územní obvod Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově se pojmenovává místním názvem "Jižní Město". Hranice Jižního Města se shodují s hranicemi katastrálního území Chodov a katastrálního území Háje s výjimkou společné hranice katastrálního území Chodov a katastrálního území Háje.
Čl.3

Působnost Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově
1) Působnost Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově stanoví příslušné zákony a další právní předpisy 1).

2) Místnímu národnímu výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově se svěřuje působnost stavebního úřadu a to i pro územní obvod Místního národního výboru v Praze 4-Kunraticích, Místního národního výboru v Praze 4-Šeberově, Místního národního výboru v Praze 4-Újezdě u Průhonic 2).

3) Místnímu národnímu výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově se svěřuje ukládání pokut organizacím za porušování předpisů o vnitřním obchodu 3).

4) Na Národní výbor hlavního města Prahy se přenáší působnost Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově ve věcech označování veřejných prostranství a číslování domů.

Čl.4

Závěrečná ustanovení


1) Na územní obvod Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově s výjimkou územního obvodu bývalého Místního národního výboru v Praze 4-Chodově 4), se vztahuje působnost těchto obecně závazných nařízení Národního výboru hlavního města Prahy, která se jinak na územní obvody místních národních výborů působících na území hlavního města Prahy nevztahují:

a) vyhláška č. 3/1968 Sb. NVP, o zavedení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území hlavního města Prahy ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb. NVP,

b) vyhláška č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy,

c) vyhláška č. 1/1974 Sb. NVP, kterou se vydává domovní řád.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 26. 11. 1987.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Ing. Jaroslav Piskač v. r.1) § 20 odst. 3 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze 2) § 117 a 118 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhl. NVP č. 3/1981 Sb. NVP, o svěření části působnosti Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy obvodním národním výborům v Praze 1-10 a místním národním výborům, které jsou stavebními úřady, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 4/1987 Sb. NVP) 3) § 46 zákona ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodu
4) čl. II písm. a) usnesení 21. plenárního zasedání Obvodního národního výboru v Praze 4 ze dne
24. 6. 1975

Viz. Příl č. 1,2